Матей 14:1
А в онова време четверовластникът Ирод чу слуха за Иисус
Матей 14:2
и каза на слугите си: Това е Йоан Кръстител – той е възкръснал от мъртвите и затова тези сили действат чрез него.
Матей 10:23
А когато ви преследват в този град, бягайте в другия; защото, истина ви казвам: няма да свършите израилевите градове, докато дойде Човешкият Син.
Матей 12:15
Но Иисус, като разбра, се оттегли оттам; и голямо множество Го последва, и Той ги изцели всички.
Марк 6:30-33
30
И апостолите се събраха при Иисус и Му разказаха всичко, каквото бяха извършили и каквото бяха поучавали.
31
И Той им каза: Елате вие сами на уединено място насаме и си починете малко. Защото мнозина идваха и си отиваха, а те нямаха време даже да ядат.
32
И отидоха с кораба на уединено място насаме.
33
А като отиваха, хората ги видяха и мнозина ги познаха; и от всички градове се стекоха там пеша и ги изпревариха.
Лука 9:10-17
10
И като се върнаха апостолите, разказаха на Иисус всичко, което бяха извършили; и Той ги взе и се оттегли насаме (в уединено място) до един град, наречен Витсаида.
11
А множествата, като разбраха това, Го последваха; и Той ги прие с готовност и им говореше за Божието царство, и изцеляваше онези, които имаха нужда от изцеление.
12
И когато денят започна да отминава, дванадесетте се приближиха и Му казаха: Разпусни множествата, за да отидат в околните села и колиби да нощуват и да си намерят храна, защото тук сме в уединено място.
13
Но Той им каза: Дайте им вие да ядат. А те казаха: Нямаме повече от пет хляба и две риби, освен ако отидем и купим храна за целия този народ.
14
Защото имаше около пет хиляди мъже. И каза на учениците Си: Накарайте ги да насядат на групи по петдесет души.
15
Те направиха така и накараха всички да насядат.
16
А Той взе петте хляба и двете риби и погледна към небето, и ги благослови; и като ги разчупи, даде на учениците да сложат пред множеството.
17
И ядоха и всички се наситиха; и вдигнаха къшеите, които им останаха – дванадесет коша.
Йоан 6:1-15
1
След това Иисус премина на отвъдната страна на Галилейското, тоест Тивериадското езеро.
2
А едно голямо множество Го следваше; защото гледаха знаменията, които вършеше над болните.
3
И Иисус се изкачи на хълма и седеше там с учениците Си.
4
А наближаваше Пасхата, юдейският празник.
5
Иисус, като повдигна очи и видя, че към Него идва голямо множество, каза на Филип: Откъде да купим хляб, за да ядат тези?
6
А това каза, за да го изпита; защото Той самият знаеше какво щеше да направи.
7
Филип Му отговори: За двеста динария хляб няма да им стигне, за да вземе всеки по малко.
8
Един от учениците Му, Андрей, брат на Симон Петър, Му каза:
9
Тук има едно момченце, у което се намират пет ечемични хляба и две риби; но какво са те за толкова хора?
10
Иисус каза: Накарайте хората да насядат. А на това място имаше много трева. И така, насядаха около пет хиляди мъже на брой.
11
Иисус взе хлябовете и като благодари, ги раздаде на учениците, а учениците на седналите; също така и от рибите, колкото искаха.
12
И като се наситиха, каза на учениците Си: Съберете останалите къшеи, за да не се изгуби нищо.
13
И така, от петте ечемични хляба събраха и напълниха дванадесет коша с къшеи, останали от тези, които бяха яли.
14
Тогава хората, като видяха знамението, което Иисус извърши, казаха: Наистина Този е Пророкът, който щеше да дойде на света.
15
А Иисус, като разбра, че ще дойдат да Го вземат насила, за да Го направят цар, пак се оттегли сам на хълма.