Второзаконие 31:16-18
18
Но в онзи ден Аз непременно ще скрия лицето Си заради цялото зло, което са сторили, защото са се обърнали към други богове.
17
И в онзи ден гневът Ми ще пламне против тях и Аз ще ги оставя, и ще скрия лицето Си от тях; и ще бъдат погълнати и много злини и скърби ще ги постигнат. И в онзи ден народът ще каже: Не ме ли постигнаха тези злини, понеже моят Бог не е сред мен?
16
И ГОСПОД каза на Мойсей: Ето, ти ще легнеш при бащите си; а този народ ще се надигне и ще блудства след чуждите богове на земята, сред която отиват, а Мен ще оставят и ще нарушат завета Ми, който направих с тях.
Второзаконие 32:15-27
27
ако не се боях от предизвикателството на врага, да не би противниците им да разберат погрешно, да не би да кажат: Издигнатата ни ръка направи всичко това, а не ГОСПОД.
26
Щях да кажа: Ще ги разпилея, ще излича спомена за тях отсред хората! —
25
Вън мечът, а вътре ужас ще погубва младежа и девойката, кърмачето и белокосия старец.
24
Ще излинеят от глад, ще бъдат изпоядени от треска и страшен мор и ще изпратя върху тях зверски зъби и отровата на пълзящите в праха.
23
Ще натрупам злини върху тях, ще хвърля срещу тях стрелите си.
22
Защото огън пламна в гнева Ми и ще гори до най-дълбокия Шеол; ще изгори земята с реколтата й и ще запали основите на планините.
21
Те ме раздразниха до ревност с онова, което не е Бог, разгневиха Ме с идолите си. Затова и Аз ще ги раздразня до ревност с онези, които не са народ, с народ несмислен ще ги разгневя.
20
И каза: Ще скрия лицето Си от тях, ще видя какъв ще бъде краят им, защото са извратено поколение, синове, в които няма вярност.
19
И ГОСПОД видя и ги отхвърли, защото го разгневиха синовете Му и дъщерите Му.
18
Ти пренебрегна Канарата, която те роди, и забрави Бога, който те създаде.
17
Пожертваха на демони, а не на Бога, на богове, които не познаваха, на нови богове, въведени наскоро, от които бащите ви не се бояха.
16
С чужди богове Го раздразниха до ревност, с мерзости Го разгневиха.
15
Но Йесурун затлъстя и ритна — ти затлъстя, надебеля, угои се — и остави Бога, който го направи, и презря Канарата на спасението си.
Амос 3:2
Само вас познах от всички родове на земята, затова ще ви накажа за всичките ви беззакония.
4 Царе 17:19
Но и Юда не опази заповедите на ГОСПОДА, своя Бог, а ходи в наредбите на Израил, които той направи.
Еремия 9:25
Ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато Аз ще накажа всичките обрязани с необрязаните:
Еремия 9:26
Египет, Юда, Едом, синовете на Амон, Моав и всички, които си стрижат краищата на косата, които живеят в пустинята; защото всички тези народи са необрязани, а целият израилев дом е с необрязано сърце.
Осия 5:12
И Аз ще бъда като молец на Ефрем и като червей на юдовия дом.
Осия 5:13
И Ефрем видя болестта си и Юда — раната си; и Ефрем отиде при Асирия и изпрати до цар Ярив, но той не може да ви изцели и няма да ви излекува от раната ви.
Осия 6:11
И за теб, Юда, е определена жетва, когато върна народа Си от плен.
Осия 12:2
ГОСПОД има и съд с Юда и ще накаже Яков според пътищата му, според делата му ще му върне.
Левит 26:14
Но ако не Ме послушате и не изпълнявате всички тези заповеди,
Левит 26:15
и ако презрете наредбите Ми, и ако душата ви се погнуси от законите Ми, така че да не изпълнявате всичките Ми заповеди, и нарушите завета Ми,
Съдии 2:17-20
20
Тогава гневът на ГОСПОДА пламна против Израил и Той каза: Понеже този народ престъпи завета Ми, който съм заповядал на бащите им, и не послуша гласа Ми,
19
А когато съдията умираше, те се връщаха и се покваряваха още повече от бащите си, като следваха други богове, за да им служат и да им се покланят; не оставяха делата си, нито упоритите си пътища.
18
И когато ГОСПОД им издигаше съдии, ГОСПОД беше със съдията и ги избавяше от ръката на враговете им през всичките дни на съдията; защото ГОСПОД се смиляваше над тях заради охкането им от онези, които ги угнетяваха и измъчваха.
17
Но те не слушаха и съдиите си, а блудстваха с други богове и им се покланяха. Бързо се отклоняваха от пътя, в който бяха ходили бащите им в подчинение на ГОСПОДНИТЕ заповеди; а те не правеха така.
2 Царе 12:9
Защо презря ти словото на ГОСПОДА, като стори зло пред Него? Ти уби с меч хетееца Урия и си взе за жена неговата жена, а него уби с меча на синовете на Амон.
2 Царе 12:10
Затова сега мечът няма да се оттегли от дома ти до века, понеже ти Ме презря и взе жената на хетееца Урия за своя жена.
4 Царе 22:11-17
17
понеже Ме оставиха и кадиха на други богове, и Ме разгневиха с всичките дела на ръцете си, затова яростта Ми ще пламне против това място и няма да угасне.
16
Така казва ГОСПОД: Ето, Аз ще докарам зло на това място и на жителите му — всички думи на книгата, която юдовият цар е прочел —
15
И тя им каза: Така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: Кажете на човека, който ви е изпратил до Мен:
14
Тогава свещеник Хелкия, Ахикам, Аховор, Сафан и Асая отидоха при пророчицата Олда, жената на Селум, пазителя на одеждите, син на Текуя, син на Арас. А тя живееше в Ерусалим, във втория участък. И те говориха с нея.
13
Идете, допитайте се до ГОСПОДА за мен, за народа и за целия Юда относно думите на тази книга, която се намери, защото голяма е яростта на ГОСПОДА, която е пламнала против нас, понеже бащите ни не са послушали думите на тази книга да постъпват според всичко, което е писано за нас.
11
А когато царят чу думите на книгата на закона, раздра дрехите си.
12
И царят заповяда на свещеник Хелкия и на Ахикам, сина на Сафан, и на Аховор, сина на Михей, и на писаря Сафан, и на царския слуга Асая и каза:
2 Летописи 36:14-17
17
И Той доведе срещу тях халдейския цар, който изби младежите им с меч в дома на светилището им; не пожали нито юноша, нито девица, нито старец, нито белокос — всички предаде в ръката му.
16
Но те се присмиваха на Божиите пратеници и презираха словата Му, и се подиграваха с пророците Му, докато яростта на ГОСПОДА се надигна против народа Му така, че нямаше вече изцеление.
15
И ГОСПОД, Бог на бащите им, изпращаше до тях чрез Своите пратеници, като ставаше рано и ги изпращаше, защото Му беше жал за народа Му и обиталището Му.
14
А и всичките началници на свещениците и народът преумножиха престъпленията си според всичките гнусотии на народите и оскверниха дома на ГОСПОДА, който Той беше осветил в Ерусалим.
Неемия 1:7
Много покварено постъпвахме против Теб и не опазихме заповедите и наредбите, и правилата, които Ти даде на слугата Си Мойсей.
Неемия 9:26
Но станаха непокорни и се надигнаха против Теб, и захвърлиха Твоя закон зад гърба си и убиваха пророците Ти, които свидетелстваха против тях, за да ги обърнат към Теб; и извършиха големи богохулства.
Неемия 9:29
Ти свидетелстваше против тях, за да ги обърнеш към закона Си, но те се възгордяха и не слушаха Твоите заповеди, а съгрешаваха против правилата Ти, чрез които, ако ги изпълнява човек, ще живее; и упорито обръщаха гръб и закоравяваха врата си, и не слушаха.
Неемия 9:30
Но Ти ги търпя много години и свидетелства против тях чрез Духа Си, чрез пророците Си, но те не слушаха. Тогава Ти ги предаде в ръката на народите на земите.
Исая 5:24
Затова, както огнен език пояжда плявата и както сламата се губи в пламъка, така и техният корен ще стане като гнилота и цветът им ще отлети като прах, защото отхвърлиха закона на ГОСПОДА на Войнствата и презряха словото на Светия Израилев.
Исая 5:25
Затова гневът на ГОСПОДА пламна против народа Му и Той простря ръката Си против него и го порази. И планините потрепериха и труповете им станаха като боклук сред пътищата. При всичко това гневът Му не се отвърна и ръката Му е още простряна.
Еремия 8:9
Мъдрите се посрамиха, уплашиха се и бяха хванати. Ето, отхвърлиха словото на ГОСПОДА и каква мъдрост имат?
Езекил 16:1-63
1
И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2
Сине човешки, направи да познае Ерусалим своите гнусотии.
3
И кажи: Така казва Господ БОГ на ерусалимската дъщеря: Произходът ти и рождението ти е от ханаанската земя; баща ти беше амореец, а майка ти — хетейка.
4
А при раждането ти, в деня, когато си се родила, пъпът ти не е бил отрязан и не си била изкъпана във вода, за да се очистиш, и не си била натрита със сол, и не си била повита в пелени.
5
Око не те е пожалило да ти направи някое от тези неща и да се смили над теб, а си била изхвърлена на открито поле, защото са се погнусили от теб в деня, когато си се родила.
6
И минах покрай теб и те видях да се валяш в кръвта си, и ти казах, както беше в кръвта си: Живей! Казах ти, както беше в кръвта си: Живей!
7
Направих те да нараснеш извънредно, като полската трева, и ти порасна и стана голяма, и достигна превъзходна красота. Гърдите ти се образуваха и космите ти растяха, но ти беше гола и непокрита.
8
И минах покрай теб и те видях, и ето, възрастта ти беше възраст за любов. И прострях полата Си върху теб и покрих голотата ти, и ти се заклех, и встъпих в завет с теб, заявява Господ БОГ, и ти стана Моя.
9
И те изкъпах с вода и измих кръвта ти от теб, и те помазах с масло.
10
И те облякох с везани дрехи и те обух с чехли от язовски кожи, и те препасах с висон, и те покрих с коприна.
11
И те украсих с накити, сложих гривни на ръцете ти и огърлица на шията ти.
12
Сложих и халкичка на носа ти и обици на ушите ти, и великолепен венец на главата ти.
13
И ти се украси със злато и сребро и дрехите ти бяха от висон и коприна и везано. Чисто брашно и мед, и масло ядеше и беше превъзходно красива, и достигна до царско положение.
14
И ти се прочу между народите заради красотата си, защото тя стана съвършена чрез Моето величие, което положих върху теб, заявява Господ БОГ.
15
Но ти се упова на красотата си и като се възползва от известността си, блудства и изливаше към всеки минаващ блудството си — негово беше.
16
И взе от дрехите си и си направи пъстри високи места, и блудства на тях, което не трябваше да се случва, нито да става.
17
И взе великолепните си накити от Моето злато и от Моето сребро, което Аз ти бях дал, и си направи мъжки образи, и блудства с тях.
18
И взе везаните си дрехи и ги покри, и Моето масло и Моя тамян сложи пред тях.
19
И Моя хляб, който ти дадох, чистото брашно и маслото, и меда, с които те хранех, и тях сложи пред тях за приятно благоухание. Така стана, заявява Господ БОГ.
20
И взе синовете си и дъщерите си, които Ми роди, и им ги пожертва да бъдат изядени. Малко ли бяха блудствата ти,
21
че закла децата Ми и ги предаде да бъдат преведени през огъня за тях!
22
И във всичките си гнусотии и блудствата си не си спомни дните на младостта си, когато беше гола и непокрита и се валяше в кръвта си.
23
И след всичките си злини — горко, горко ти, заявява Господ БОГ —
24
си построи блуден балдахин и си направи високо място на всяка улица.
25
На всеки кръстопът си построи високо място и направи красотата си гнусна, и разтвори краката си за всеки минаващ, и умножи блудствата си.
26
И блудства със синовете на Египет, своите съседи с едра плът, и умножи блудствата си, за да Ме разгневяваш.
27
И ето, прострях ръката Си върху теб и ограничих дела ти, и те предадох на волята на онези, които те мразят, филистимските дъщери, които се срамуват от срамния ти път.
28
И ти блудства и със синовете на Асур, защото не се насити; блудства с тях и пак не се насити.
29
И умножи блудствата си до земята на търговците, до Халдея, но и с това не се насити.
30
Колко е слабо сърцето ти, заявява Господ БОГ, като вършиш всички тези неща — дело на безочлива блудница —
31
защото построи блудния си балдахин на всеки кръстопът и направи високите си места на всяка улица, а не беше като блудница, защото презря заплата,
32
а като жена прелюбодейка, която приема чужди вместо своя мъж.
33
На всички блудници дават подаръци, а ти даваш подаръците си на всичките си любовници и ги подкупваш, за да идват при теб отвсякъде и да блудстват с теб.
34
И в блудствата ти с теб стана обратното на другите жени — че не те следваха, за да блудстват с теб, но понеже ти даваш заплата, а на теб не дават заплата, с теб стана обратното.
35
Затова, блуднице, чуй словото ГОСПОДНО!
36
Така казва Господ БОГ: Понеже изля нечистотата си и голотата ти се откри в блудствата ти с любовниците ти, и заради всичките ти гнусни идоли и заради кръвта на децата ти, които им принесе,
37
заради тези неща, ето, Аз ще събера всичките ти любовници, с които се наслаждаваше, и всички, които обичаше, заедно с всички, които мразеше — ще ги събера против теб отвсякъде и ще им открия голотата ти, и ще видят цялата ти голота.
38
И ще те съдя със съда за прелюбодейките и проливащите кръв и ще те предам на кръв с ярост и ревност.
39
И ще те предам в ръката им и те ще съборят блудния ти балдахин, ще сринат високите ти места и ще ти съблекат дрехите ти, и ще вземат великолепните ти накити, и ще те оставят да лежиш гола и непокрита.
40
И ще доведат против теб събрание и ще те убият с камъни, и ще те прободат с мечовете си.
41
И ще изгорят къщите ти с огън и ще извършат присъди над теб пред очите на много жени. И Аз ще направя да престанеш да бъдеш блудница, и заплата няма вече да даваш.
42
И ще уталожа яростта Си против теб и ревността Ми ще се оттегли от Теб, и Аз ще утихна и няма вече да се гневя.
43
Понеже не си спомни за дните на младостта си, а Ме разгневяваше с всичко това, ето, и Аз ще въздам пътя ти върху главата ти, заявява Господ БОГ, и няма да вършиш тези срамни неща над всичките си гнусотии!
44
Ето, всеки, който използва поговорки, ще употреби тази поговорка против теб и ще каже: Каквато майката, такава и дъщерята.
45
Ти си дъщеря на майка си, която отхвърли мъжа си и децата си; ти си сестра на сестрите си, които отхвърлиха мъжете си и децата си. Майка ви беше хетейка, а баща ви — амореец.
46
По-голямата ти сестра е Самария, тя и дъщерите й, които живеят от лявата ти страна; а по-малката ти сестра, която живее от дясната ти страна, е Содом и дъщерите й.
47
Но ти не хЄди по техните пътища и не вшрши много малко от техните мерзости, а надмина покварата им във всичките си пътища.
48
Жив съм Аз, заявява Господ БОГ — сестра ти Содом, тя и дъщерите й не извършиха това, което извършихте ти и дъщерите ти!
49
Ето, това беше беззаконието на сестра ти Содом, нейното и на дъщерите й: гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие, а ръката на сиромаха и бедния не подкрепяше.
50
Възгордяха се и вършиха гнусотии пред Мен и Аз ги отмахнах, когато видях.
51
И Самария не е извършила и половината от твоите грехове, а ти умножи гнусотиите си повече от тях и оправда сестрите си с всичките гнусотии, които извърши.
52
И ти също понеси позора си, ти която осъждаше сестрите си! Поради греховете ти, които извърши, по-гнусни от техните, те са по-праведни от теб. И ти също се засрамй и понеси позора си, защото оправда сестрите си.
53
И Аз ще върна пленниците им, пленниците на Содом и на дъщерите й и пленниците на Самария и на дъщерите й, и пленниците на твоя плен сред тях,
54
за да носиш позора си и да се срамуваш за всичко, което извърши, като им стана утеха.
55
И сестрите ти, Содом и дъщерите й, ще се върнат в предишното си състояние и Самария и дъщерите й ще се върнат в предишното си състояние, и ти и дъщерите ти ще се върнете в предишното си състояние.
56
Не беше ли името на сестра ти Содом слух в устата ти в дните на гордостта ти,
57
преди да се открие злината ти, както във времето на присмеха на дъщерите на Арам и всички около тях, дъщерите на филистимците, които те презираха отвред.
58
Ти понесе срамните си дела и гнусотиите си, заявява ГОСПОД.
59
Защото така казва Господ БОГ: Аз ще ти направя, както ти направи, като презря клетвата и наруши завета.
60
Но Аз ще си спомня Своя завет с теб в дните на младостта ти и ще утвърдя за теб вечен завет.
61
Тогава ще си спомниш за пътищата си и ще се засрамиш, когато приемеш сестрите си, по-големите от теб и по-малките от теб; и ще ти ги дам за дъщери, но не според твоя завет.
62
И Аз ще утвърдя завета Си с теб и ще познаеш, че Аз съм ГОСПОД —
63
за да си спомниш и да се засрамиш, и да не отвориш вече устата си от срам, когато ти простя за всичко, което си извършила, заявява Господ БОГ.
Езекил 20:13
Но израилевият дом се разбунтува против Мен в пустинята; не ходиха в наредбите Ми и отхвърлиха правилата Ми, които, като върши човек, ще живее чрез тях, и много оскверниха съботите Ми. Тогава си казах да излея яростта Си върху тях в пустинята, за да ги довърша.
Езекил 20:16
защото отхвърлиха правилата Ми и не ходиха в наредбите Ми, и оскверниха съботите Ми, защото сърцето им отиваше след идолите им.
Езекил 20:24
защото не вършиха правилата Ми и отхвърлиха наредбите Ми, и оскверниха съботите Ми, и очите им бяха към идолите на бащите им.
Езекил 22:8
Ти презря светите Ми неща и оскверни съботите Ми.
Езекил 23:11-21
11
И сестра й Оолива видя това и се разврати в страстта си повече от нея, и в блудствата си надмина блудствата на сестра си.
12
Разпали се по синовете на Асур, управители и началници, съседите си, разкошно облечени, конници, яздещи коне, всички привлекателни младежи.
13
И видях, че тя се оскверни; в един път тръгнаха и двете.
14
Но тя добави още на блудствата си, защото видя мъже изобразени на стената, образи на халдейци, изобразени с червена боя,
15
опасани с пояси около кръста си, носещи големи тюрбани на главите си, всички с вид на военачалници, приличащи на синовете на Вавилон от халдейската земя, родината им;
16
и щом ги видяха очите й, тя се разпали по тях и изпрати посланици при тях в Халдея.
17
И синовете на Вавилон дойдоха при нея в любовното легло и я оскверниха с блудството си и тя се оскверни с тях, и душата й се отвърна от тях.
18
И тя откриваше блудствата си и откриваше голотата си, и душата Ми се отвърна от нея, както се беше отвърнала душата Ми от сестра й.
19
И тя умножи блудствата си, като си спомняше дните на младостта си, когато блудстваше в египетската земя.
20
И се разпали по своите любовници, чиято плът е като плът на магарета, и семеизливането им — като семеизливане на коне.
21
И ти си спомни позора на младостта си, когато пазвата ти се опипваше от Египет заради младите ти гърди.
Данаил 9:5-12
5
Съгрешихме, постъпихме неправедно и безбожно, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите правила.
6
И не послушахме Твоите слуги, пророците, които говориха в Твое Име на царете ни, първенците ни и бащите ни, и на целия народ на земята.
7
При Теб, Господи, е правдата, а при нас — срамът на лицето, както е и днес; при юдовите мъже и при ерусалимските жители, и при целия Израил, при близките и далечните, по всички страни, където си ги изгонил заради престъплението, което извършиха против Теб.
8
ГОСПОДИ, при нас е срамът на лицето — при царете ни, първенците ни и бащите ни — защото съгрешихме против Теб.
9
При Господа, нашия Бог, са милостта и прошката, защото се разбунтувахме против Него,
10
и не послушахме гласа на ГОСПОДА, своя Бог, да ходим в Неговите закони, които положи пред нас чрез Своите слуги, пророците.
11
И целият Израил престъпи закона Ти и се отклони, така че не послуша гласа Ти. Затова се изля върху нас проклятието и клетвата, записана в закона на Божия слуга Мойсей, защото съгрешихме против Него.
12
Той изпълни Своите думи, които говори против нас и против нашите съдии, които ни съдеха — да докара върху нас голямо зло, каквото не е ставало никъде под небето, както стана в Ерусалим.
1 Солунци 4:8
Затова, който отхвърля това, отхвърля не човек, а Бога, който ви дава и Светия Си Дух.
Исая 9:15
Старецът и високопоставеният — той е главата; а пророкът, който поучава лъжа — той е опашка.
Исая 9:16
Защото водачите на този народ го заблуждават, и водените от тях биват погълнати.
Исая 28:15
Понеже казахте: Сключихме завет със смъртта и направихме договор с Шеол — когато заливащото бедствие минава, да не дойде до нас, защото си направихме лъжата прибежище и се скрихме в измамата.
Исая 44:20
Той ходи след пепел; измамено сърце го заблуди и не може да избави душата си и да каже: Това в десницата ми не е ли лъжа?
Еремия 16:19
ГОСПОДИ, сила моя и крепост моя, прибежище мое в скръбен ден! При Теб ще дойдат народи от краищата на земята и ще кажат: Само лъжа наследиха бащите ни, нищожни идоли и безполезни неща.
Еремия 16:20
Да си направи ли човек богове, а те не са богове?
Еремия 23:13-15
15
Затова, така казва ГОСПОД на Войнствата за пророците: Ето, Аз ще ги нахраня с пелин и ще ги напоя с горчива вода, защото от пророците на Ерусалим излезе осквернение по цялата земя.
14
И в пророците на Ерусалим видях нещо отвратително — прелюбодействат и ходят в лъжа, и подкрепят ръцете на злодеите, така че никой не се връща от злото си. Те всички станаха за Мен като Содом и жителите му — като Гомора.
13
И в пророците на Самария видях безумие — пророкуваха чрез Ваал и заблудиха Моя народ Израил.
Еремия 23:25-32
32
Ето, Аз съм против онези, които пророкуват лъжливи сънища, заявява ГОСПОД, и ги разказват, и заблуждават народа Ми с лъжите си и с надменността си. А Аз не съм ги изпратил и не съм им заповядал, и те никак няма да са от полза на този народ, заявява ГОСПОД.
31
Ето, Аз съм против пророците, заявява ГОСПОД, които клатят езика си и казват: Той говори.
30
Затова ето, Аз съм против пророците, заявява ГОСПОД, които крадат думите Ми един от друг.
29
Не е ли словото Ми като огън, заявява ГОСПОД, и като чук, който троши скала?
28
Пророк, който е видял сън, нека разкаже съня, и който има словото Ми, нека говори словото Ми в истина. Какво има плявата с житото? — заявява ГОСПОД.
27
които мислят да направят народа Ми да забрави Моето Име чрез сънищата си, които си разказват един на друг, както бащите им забравиха Името Ми заради Ваал.
26
Докога ще бъде това в сърцето на пророците, които пророкуват лъжа, които са пророци на измамата на сърцето си,
25
Чух какво говорят пророците, които в Моето Име пророкуват лъжа и казват: Видях сън, видях сън!
Еремия 28:15
И пророк Еремия каза на пророк Анания: Слушай сега, Анания, ГОСПОД не те е изпратил, а ти правиш този народ да се надява на лъжа.
Еремия 28:16
Затова, така казва ГОСПОД: Ето, Аз те отхвърлям от лицето на земята! Тази година ти ще умреш, защото си говорил бунт против ГОСПОДА.
Езекил 13:6-16
6
Суета видяха и лъжливо предсказание онези, които казват: ГОСПОД заявява! — а ГОСПОД не ги е изпратил — и даваха надежди, че словото им ще се сбъдне.
7
Не видяхте ли суетно видение и не говорихте ли лъжливо предсказание, казвайки: ГОСПОД заявява! — а Аз не съм говорил?
8
Затова, така казва Господ БОГ: Понеже говорите суета и виждате лъжа, затова, ето, Аз съм против вас, заявява Господ БОГ.
9
И ръката Ми ще бъде против пророците, които виждат суета и предсказват лъжа. Те няма да бъдат в съвета на народа ми и няма да се запишат в книгата на израилевия дом, и няма да дойдат в израилевата земя. И ще познаете, че Аз съм Господ БОГ.
10
Понеже, да, понеже заблудиха народа Ми, като казваха: Мир! — а няма мир. И когато той построи стена, ето, те я мажат с кал.
11
Кажи на онези, които я мажат с кал, че ще падне. Идва пороен дъжд и ти, каменна градушка, ще се изсипеш и бурен вятър ще я разцепи.
12
Ето, когато падне стената, няма ли да ви се каже: Къде е калта, с която мазахте?
13
Затова, така казва Господ БОГ: Ще я разцепя с бурен вятър в яростта Си и ще вали пороен дъжд в гнева Ми, и каменна градушка — в ярост за унищожение.
14
И ще съборя стената, която измазахте с кал, и ще я срина на земята, така че да се оголят основите й. Тя ще падне и вие ще загинете сред нея, и ще познаете, че Аз съм ГОСПОД.
15
Така ще изпълня яростта Си върху стената и върху онези, които я мазаха с кал, и ще ви кажа: Няма я стената и ги няма онези, които я мазаха —
16
израилевите пророци, които пророкуват за Ерусалим и виждат за него видения за мир, а няма мир, заявява Господ БОГ.
Езекил 13:22-16
Езекил 22:28
А пророците й им замазваха всичко с кал, като виждаха празни видения и им пророкуваха лъжи, и казваха: Така казва Господ БОГ! — а ГОСПОД не беше говорил.
Авакум 2:18
Какво ползва изваяният идол, че го е изваял майсторът му? Или изленият идол, учител на лъжата, че който го е изработил, се уповава на изработката си, да прави неми идоли?
Римляни 1:25
те, които замениха Божията истина с лъжата и се поклониха и служиха на творението, вместо на Твореца, който е благословен до века. Амин.
Съдии 2:11-17
17
Но те не слушаха и съдиите си, а блудстваха с други богове и им се покланяха. Бързо се отклоняваха от пътя, в който бяха ходили бащите им в подчинение на ГОСПОДНИТЕ заповеди; а те не правеха така.
16
И ГОСПОД издигаше съдии, които ги избавяха от ръцете на техните грабители.
15
Накъдето и да излизаха, ГОСПОДНАТА ръка беше против тях за зло, както ГОСПОД беше говорил и както ГОСПОД им се беше заклел; и те бяха жестоко притеснявани.
13
Така те оставиха ГОСПОДА и служиха на Ваал и на астартите.
14
И гневът на ГОСПОДА пламна против Израил и Той ги предаде в ръцете на грабители, които ги грабеха; и ги продаде в ръцете на враговете им наоколо, и те вече не можеха да устоят пред враговете си.
11
И израилевите синове вършиха зло пред ГОСПОДА и служиха на ваалимите,
12
и оставиха ГОСПОДА, Бога на бащите си, който ги беше извел от египетската земя, и последваха други богове, от боговете на народите, които бяха около тях, и им се поклониха, и разгневиха ГОСПОДА.
Съдии 10:6
После израилевите синове пак вършиха зло пред ГОСПОДА и служеха на ваалимите и на астартите, на боговете на Арам, на боговете на Сидон, на боговете на Моав, на боговете на синовете на Амон и на боговете на филистимците; и оставиха ГОСПОДА и не Му служеха.
2 Летописи 30:7
Не бъдете като бащите си и като братята си, които престъпваха против ГОСПОДА, Бога на бащите си, и Той ги предаде на опустошение, както виждате днес.
Еремия 8:2
и ще ги пръснат пред слънцето и пред луната и пред цялото небесно войнство, пред тези, които обичаха и на които служиха, и които следваха, и които търсеха, и на които се покланяха — няма да бъдат събрани и няма да бъдат погребани, а ще станат на тор по лицето на земята.
Еремия 9:14
а ходиха след упорството на сърцето си и след ваалимите, както ги научиха бащите им,
Езекил 20:13
Но израилевият дом се разбунтува против Мен в пустинята; не ходиха в наредбите Ми и отхвърлиха правилата Ми, които, като върши човек, ще живее чрез тях, и много оскверниха съботите Ми. Тогава си казах да излея яростта Си върху тях в пустинята, за да ги довърша.
Езекил 20:16
защото отхвърлиха правилата Ми и не ходиха в наредбите Ми, и оскверниха съботите Ми, защото сърцето им отиваше след идолите им.
Езекил 20:18
И казах на синовете им в пустинята: Не ходете по наредбите на бащите си и не пазете правилата им, и не се осквернявайте с идолите им.
Езекил 20:24
защото не вършиха правилата Ми и отхвърлиха наредбите Ми, и оскверниха съботите Ми, и очите им бяха към идолите на бащите им.
Езекил 20:30
Затова, кажи на израилевия дом: Така казва Господ БОГ: Като се осквернявате в пътя на бащите си и блудствате след мерзостите им,
1 Петрово 1:18
като знаете, че не с преходни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви,