Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
1 Царе 3:20
И целият Израил от Дан до Вирсавее позна, че Самуил беше утвърден като пророк от ГОСПОДА.
1 Царе 19:20
Тогава Саул изпрати пратеници да вземат Давид, но когато те видяха събранието на пророците, които пророкуваха, и Самуил да стои начело над тях, Божият Дух беше на пратениците на Саул и те също пророкуваха.
3 Царе 17:1
А тесвиецът Илия, който беше от жителите на Галаад, каза на Ахав: Жив е ГОСПОД, Израилевият Бог, пред когото стоя — тези години няма да има нито роса, нито дъжд, освен по моята дума!
3 Царе 18:4
и когато Езавел избиваше ГОСПОДНИТЕ пророци, Авдия беше взел сто пророци и ги беше скрил, по петдесет в пещера, и ги хранеше с хляб и вода.
3 Царе 19:16
а Ииуй, сина на Намесий, помажи за цар над Израил; а Елисей, сина на Сафат от Авел-Меола, помажи за пророк вместо теб.
3 Царе 20:13
И ето, един пророк се приближи до израилевия цар Ахав и каза: Така казва ГОСПОД: Видя ли цялото това голямо множество? Ето, днес Аз ще го предам в ръката ти и ще познаеш, че Аз съм ГОСПОД.
3 Царе 20:35
А един човек от учениците на пророците каза на другаря си чрез ГОСПОДНОТО слово: Моля те, удари ме. Но човекът отказа да го удари.
3 Царе 20:41
Тогава той бързо махна превръзката от очите си и израилевият цар го разпозна, че беше от пророците.
3 Царе 22:8
И израилевият цар каза на Йосафат: Има още един човек, чрез когото можем да се допитаме до ГОСПОДА, но аз го мразя, защото не пророкува добро за мен, а само зло — Михей, сина на Емла. А Йосафат каза: Нека не говори така царят!
4 Царе 2:2-5
5
И учениците на пророците, които бяха в Ерихон, дойдоха при Елисей и му казаха: Знаеш ли, че днес ГОСПОД ще вземе господаря ти над главата ти? А той отговори: И аз зная. Мълчете!
4
И Илия му каза: Елисей, моля те, остани тук, защото ГОСПОД ме прати в Ерихон. А той каза: Жив е ГОСПОД и жива душата ти — няма да те оставя! И дойдоха в Ерихон.
3
И учениците на пророците, които бяха във Ветил, излязоха при Елисей и му казаха: Знаеш ли, че днес ГОСПОД ще вземе господаря ти над главата ти? А той каза: И аз зная. Мълчете!
2
И Илия каза на Елисей: Моля те, остани тук, защото ГОСПОД ме прати до Ветил. А Елисей каза: Жив е ГОСПОД и жива душата ти — няма да те оставя! И слязоха във Ветил.
4 Царе 6:1
И учениците на пророците казаха на Елисей: Ето сега, мястото, къде��о живеем пред теб, е тясно за нас.
4 Царе 17:13
И ГОСПОД предупреждаваше Израил и Юда чрез всичките пророци и всичките гледачи и казваше: Върнете се от злите си пътища и пазете Моите заповеди и Моите наредби, според целия закон, който заповядах на бащите ви и който ви пратих чрез слугите Си, пророците!
2 Летописи 36:15
И ГОСПОД, Бог на бащите им, изпращаше до тях чрез Своите пратеници, като ставаше рано и ги изпращаше, защото Му беше жал за народа Му и обиталището Му.
2 Петрово 1:20
И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не става от собствено разяснение,
2 Петрово 1:21
защото никога не е идвало пророчество по волята на човека, а (светите) Божии хора са говорили, движени от Светия Дух.
Числа 6:2
Говори на израилевите синове и им кажи: Когато мъж или жена се посвети, като се обрече с обрека на назирейство, за да се посвети на ГОСПОДА,
Съдии 13:4-7
7
И ми каза: Ето, ще забременееш и ще родиш син; и сега да не пиеш нито вино, нито спиртно питие и да не ядеш нищо нечисто, защото момчето ще бъде назирей на Бога от утробата до деня на смъртта си.
6
Тогава жената дойде и говори на мъжа си, и каза: Един Божи човек дойде при мен и видът Му беше като вида на Божия Ангел, много страшен; и аз не Го попитах откъде е, нито Той ми каза Името Си.
5
Защото, ето, ще забременееш и ще родиш син; и никакъв бръснач не бива да мине върху главата му, защото още от утробата момчето ще бъде назирей на Бога; и ще започне да избавя Израил от ръката на филистимците.
4
Затова сега се пази да не пиеш нито вино, нито спиртно питие и да не ядеш нищо нечисто.
Плач Еремиев 4:7
Назиреите й бяха по-чисти от сняг, по-бели от мляко, снагата им беше по-червена от рубини, блестяха като сапфир.
Лука 1:3-17
3
видя се добре и на мен, който изследвах подробно всичко от началото, да ти пиша наред, почтени Теофиле,
4
за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван.
5
В дните на юдейския цар Ирод имаше един свещеник от отряда на Авия на име Захария. Жена му беше от дъщерите на Аарон и се наричаше Елисавета.
6
Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби.
7
Но нямаха дете, защото Елисавета беше безплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст.
8
И когато той изпълняваше свещеническата си служба пред Бога по реда на своя отряд,
9
според свещеническия обичай на него се падна по жребий да влезе в Господния храм и да кади.
10
А в часа на каденето цялото множество от народа се молеше навън.
11
И тогава му се яви Господен ангел, като стоеше отдясно на кадилния олтар.
12
А когато Захария го видя, се смути и го обзе страх.
13
Но ангелът му каза: Не се бой, Захария, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан.
14
Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото раждане.
15
Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Свети Дух още в майчината си утроба.
16
И ще обърне мнозина от израилевите синове към Господа, техния Бог.
17
Той ще върви пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към децата и непокорните – към мъдростта на праведните, за да приготви за Господа подготвен народ.
Исая 5:3
И сега, ерусалимски жители и юдови мъже, съдете, моля, между Мен и лозето Ми!
Исая 5:4
Какво още можеше да се направи за лозето Ми, което не му направих? Защо очаквах да роди грозде, а то роди киселици?
Еремия 2:5
Така казва ГОСПОД: Каква неправда намериха в Мен бащите ви, че се отдалечиха от Мен и отидоха след нищожеството, и станаха нищожни?
Еремия 2:31
О вие, роде, вижте словото на ГОСПОДА: Пустиня ли бях Аз за Израил, или земя на черен мрак? Защо казва народът Ми: Блуждаем, няма вече да се върнем при Теб!
Михей 6:3
Народе Мой, какво ти сторих и с какво те обидих? Свидетелствай против Мен!
Михей 6:4
Защото Аз те изведох от египетската земя и от дома на робството те изкупих, и изпратих пред теб Мойсей, Аарон и Мариам.
Амос 7:12
И Амасия каза на Амос: Гледачо, иди, бягай в юдовата земя и там яж хляб, и там пророкувай!
Амос 7:13
А във Ветил да не продължаваш да пророкуваш, защото е царско светилище и царски двор.
Исая 30:10
които казват на гледачите: Не гледайте! — и на пророците: Не ни пророкувайте правото, говорете ни ласкателства, пророкувайте измами;
Исая 30:11
отстъпете от пътя, отклонете се от пътеката, махнете отпред нас Светия Израилев!
Еремия 11:21
Затова, така казва ГОСПОД за анатотските мъже, които търсят да отнемат живота ти и казват: Да не пророкуваш в Името на ГОСПОДА, за на не умреш от ръцете ни!
Еремия 26:11
И свещениците и пророците говориха на първенците и на целия народ и казаха: Този човек е за смъртна присъда, защото пророкува против този град, както чухте с ушите си!
Михей 2:6
Не пророкувайте! — пророкуват те. Ако не пророкуват на такива, позорът няма да се отмахне.
Матей 21:34-38
34
А когато наближи времето на плодовете, изпрати слугите си при лозарите, за да приберат плодовете му.
35
И лозарите, като хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни пребиха.
36
Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите; и на тях сториха същото.
37
А най-накрая изпрати при тях сина си, като казваше: Ще почетат сина ми.
38
Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: Този е наследникът; елате да го убием и да присвоим наследството му!
Деяния 4:18
И те ги повикаха и им заповядаха изобщо да не говорят, нито да поучават в Името на Иисус.
Деяния 5:28
Не ви ли заповядахме строго да не поучавате в това име? Но ето, напълнили сте Ерусалим с учението си и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на този Човек!
Деяния 7:51
Коравовратни и с необрязано сърце и уши! Вие винаги се противите на Светия Дух; както бащите ви, така и вие.
1 Солунци 2:15
които убиха и Господ Иисус, и пророците и прогониха и нас, и на Бога не угаждат, и на всички хора се противопоставят,
1 Солунци 2:16
като ни забраняват да говорим на езичниците, за да се спасят и те. Така те винаги допълват греховете си, но гневът ги постигна окончателно.