Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Еремия 9:2-9
9
Няма ли да ги накажа за това? — заявява ГОСПОД. Няма ли да отмъсти душата Ми на народ като този?
8
Езикът им е убийствена стрела, говори коварно. С устата си човек говори мир на ближния си, а в сърцето си му поставя засада.
7
Затова, така казва ГОСПОД на Войнствата: Ето, ще ги претопя и ще ги изпитам, защото как да постъпя заради дъщерята на народа Си?
6
Жилището ти е сред коварство; в коварство отказват да Ме познаят, заявява ГОСПОД.
5
И всеки мами ближния си и не говорят истина; научиха езика си да говори лъжа, до изтощение вършат беззаконие.
4
Пазете се всеки от ближния си и не се доверявайте на никой брат, защото всеки брат ще поставя препънки и всеки ближен ще разпространява клевети.
3
Запъват като лъка си езика си с лъжа, не в истина се укрепват на земята; напредват от зло към зло, а Мен не познават, заявява ГОСПОД.
2
О, да имах в пустинята страноприемница, щях да оставя народа си и да си отида от тях! Защото те всички са прелюбодейци, сбирщина предатели.
Псалми 50:16-21
19
Предаваш устата си на зло и езикът ти сплита коварство.
20
Седиш и говориш против брат си, клеветиш сина на майка си.
21
Ти направи това, а Аз премълчах, и ти помисли, че Аз съм съвсем като теб. Но Аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти.
16
А на безбожния казва Бог: Какво право имаш ти да говориш за Моите наредби и да вземаш в устата си Моя завет?
17
Защото ти мразиш наставление и хвърляш зад себе си Моите думи.
18
Когато видиш крадец, тичаш заедно с него и имаш дял с прелюбодейците.
Исая 59:1-8
8
Те не знаят пътя на мира и в пътеките им няма правосъдие. Изкривиха си пътищата си, никой, който върви в тях, не знае мир.
6
Паяжината им не става за дреха и няма да се облекат в делата си. Делата им са беззаконни дела и вършенето на насилие е в ръцете им.
7
Краката им тичат към злото и бързат да пролеят невинна кръв. Мислите им са мисли за беззаконие; опустошение и разрушение има в пътищата им.
5
Мътят яйца на усойница и тъкат паяжина. Който яде от яйцата им, умира, а ако се счупи някое, излиза пепелянка.
4
Никой не вика за правдата и никой не се съди според истината. Уповава се на суета и се говори лъжа, зачева се зло и се ражда беззаконие.
3
Защото ръцете ви са омърсени с кръв и пръстите ви — с беззаконие; устните ви говорят лъжа, езикът ви отронва неправда.
2
Но вашите беззакония ви отделиха от вашия Бог и вашите грехове скриха лицето Му от вас, да не чува.
1
Ето, ръката на ГОСПОДА не се е скъсила, да не може да спасява, и ухото Му не е натегнало, да не може да чува.
Езекил 18:10-13
10
Но ако той роди син разбойник, който пролива кръв и върши някое от тези неща —
11
а той самият не е вършил нищо от това — а синът дори яде по планините и осквернява жената на ближния си,
12
насилва сиромаха и бедния, граби грабежи, не връща залог и повдига очите си към идолите, върши гнусотии,
13
дава с лихва и взема печалба — той ще живее ли? Няма да живее. Извършил е всички тези мерзости — непременно ще умре, кръвта му ще бъде върху него.
Езекил 18:18-13
Езекил 33:25
Затова им кажи: Така казва Господ БОГ: Ядете месо с кръвта му, вдигате очи към идолите си и проливате кръв — и ще притежавате ли земята?
Езекил 33:26
Разчитате на меча си, вършите гнусотии и осквернявате всеки жената на ближния си — и ще притежавате ли земята?
Осия 4:1-3
1
Слушайте словото ГОСПОДНО, израилеви синове! Защото ГОСПОД има съд с жителите на земята, понеже няма вярност и няма милост, и няма познаване на Бога по земята.
2
Клетва и лъжа, и убийство, и кражба, и прелюбодейство — преминаване на всички граници и кръв се допира до кръв!
3
Затова ще скърби земята и всеки неин жител ще примре с полските зверове и с небесните птици и морските риби ще бъдат грабнати.
Михей 3:8-12
8
Но аз наистина съм изпълнен със сила чрез ГОСПОДНИЯ Дух, с правда и мощ, за да изявя на Яков престъплението му и на Израил — греха му.
9
Слушайте, моля ви, това, първенци на Яков и началници на израилевия дом, които се гнусите от правосъдие и изкривявате всяка правота,
10
които градите Сион с кръв и Ерусалим — с беззаконие!
11
Първенците му съдят за подкуп и свещениците му поучават за заплата, и пророците му предсказват за пари, и пак се облягат на ГОСПОДА и казват: Не е ли ГОСПОД сред нас? Няма да ни сполети зло.
12
Затова заради вас Сион ще се изоре като нива и Ерусалим ще стане купища развалини, и хълмът на дома — гористи възвишения.
Софоний 1:5
и онези, които се кланят по покривите на небесното войнство; и онези, които се кланят и се кълнат в ГОСПОДА,и се кълнат в Мелхом;
Захария 5:3
И ми каза: Това е проклятието, което излиза по лицето на цялата земя; защото всеки, който краде, ще бъде пометен, както пише в него от едната страна; и всеки който се кълне лъжливо, ще бъде пометен, както пише в него от другата страна.
Захария 5:4
Аз го направих да излезе, заявява ГОСПОД на Войнствата, и то ще влезе в дома на крадеца и в дома на онзи, който се кълне лъжливо в Моето Име; и ще обитава сред дома му и ще го унищожи — и дърветата му, и камъните му.
Малахия 3:5
И Аз ще се приближа до вас за съд и ще бъда бърз свидетел против баячите и против прелюбодейците, и против кълнящите се лъжливо, и против онези, които угнетяват наемниците в заплатата им, вдовицата и сирачето, и онеправдават чужденеца, и не се боят от Мен, казва ГОСПОД на Войнствата.
Римляни 2:2
А знаем, че Божият съд е според истината върху тези, които вършат такива работи.
Римляни 2:17-29
17
Ето, ти се наричаш юдеин и се облягаш на закона, и се хвалиш с Бога,
18
и знаеш волята Му, и изпитваш мненията, понеже си обучен в закона,
19
и си уверен в себе си, че си водач на слепите, светлина на онези, които са в тъмнина,
20
наставник на неразумните, учител на невръстните, понеже имаш в закона олицетворение на познанието и на истината.
21
Тогава ти, който учиш другиго, себе си не учиш ли? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли?
22
Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се отвращаваш от идолите, светотатстваш ли?
23
Ти, който се хвалиш със закона, позориш ли Бога, като нарушаваш закона?
24
Защото ?заради вас се хули Божието Име между езичниците“, както е писано.
25
Понеже обрязването наистина ползва, ако изпълняваш закона, но ако си нарушител на закона, твоето обрязване става необрязване.
26
И така, ако необрязаният пази наредбите на закона, няма ли неговото необрязване да му се счете за обрязване?
27
И онзи, който е в природното си състояние необрязан, но изпълнява закона, няма ли да осъди теб, който имаш писан закон и обрязване, но си престъпник на закона?
28
Защото не е юдеин онзи, който е външно такъв, нито е обрязване онова, което е външно, на плътта;
29
а юдеин е този, който е вътрешно такъв, и обрязване е това, което е на сърцето, в Духа, а не в буквата, чиято похвала не е от хората, а от Бога.
1 Коринтяни 6:9
Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се лъжете. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито хомосексуалистите, нито малакийците,
1 Коринтяни 6:10
нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.
Галатяни 5:19-21
19
А делата на плътта са явни. Те са: блудство, нечистота, разпътство,
20
идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,
21
зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.
Ефесяни 5:5-7
5
Защото знайте със сигурност, че нито един блудник или нечист, или сребролюбец – който е идолопоклонник – няма наследство в царството на Христос и на Бога.
6
Никой да не ви мами с празни думи, защото поради тези неща идва Божият гняв върху синовете на непокорството.
7
И така, не ставайте техни съучастници.
2 Тимотей 3:2-5
2
Защото хората ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, богоненавистници,
3
безсърдечни, неотстъпчиви, клеветници, невъздържани, свирепи, необичащи доброто,
4
предатели, буйни, надути, повече обичащи удоволствията, отколкото Бога,
5
имащи вид на благочестие, но отрекли се от силата му; и от такива се отвръщай.
Яков 4:1-4
1
Откъде произлизат боеве и откъде – разпри между вас? Не оттам ли, от вашите страсти, които воюват в телесните ви части?
2
Пожелавате, но нямате; убивате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете, но нямате, защото не просите.
3
Просите и не получавате, защото зле просите, за да го разпилеете за страстите си.
4
Прелюбодейци и прелюбодейки! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И така, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.
Откровение 21:8
А колкото за страхливите, невярващите, нечистите, убийците, блудниците, чародеите, идолопоклонниците и всичките лъжци, техният дял ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра. Това е втората смърт.
Откровение 22:15
А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.
Еремия 11:13
Защото, колкото е броят на градовете ти, толкова станаха боговете ти Юда; и колкото е броят на ерусалимските улици, толкова олтари поставихте на срамния идол, олтари, за да кадите на Ваал.
Еремия 11:17
Защото ГОСПОД на Войнствата, който те е насадил, изрече зло против теб заради злото, което израилевият дом и юдовият дом извършиха, да Ме разгневят с каденето си на Ваал.
Еремия 32:29
И халдейците, които воюват против този град, ще дойдат и ще запалят този град, и ще го изгорят заедно с къщите, върху чиито покриви кадяха на Ваал и принасяха възлияния на други богове, за да Ме разгневяват.
3 Царе 18:21
Тогава Илия дойде при целия народ и каза: Докога ще куцате на две страни? Ако ГОСПОД е Богът, следвайте Него; а ако е Ваал, следвайте него! Но народът не му отговори нито дума.
Еремия 7:6
ако не потискате чужденеца, сирачето и вдовицата и не проливате невинна кръв на това място, и не следвате чужди богове за свое собствено зло,
Еремия 13:10
Този зъл народ, който отказва да слуша думите Ми, който ходи според упорството на сърцето си и следва други богове, за да им служи и да им се покланя, ще стане като този пояс, който не става за нищо.
Еремия 44:3
заради злото им, което вършиха и Ме разгневяваха, като отиваха да кадят и да служат на други богове, които нито те познаваха, нито вие, нито бащите ви.
Изход 20:3
Да нямаш други богове освен Мен!
Второзаконие 32:17
Пожертваха на демони, а не на Бога, на богове, които не познаваха, на нови богове, въведени наскоро, от които бащите ви не се бояха.
Съдии 5:8
Избраха си нови богове; тогава в портите настана война. Виждаше ли се щит или копие между четиридесет хиляди в Израил?