Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Еремия 32:30
Защото израилевите синове и юдовите синове вършеха само това, което беше зло пред Мен, от младостта си; защото израилевите синове не правеха друго, освен да Ме разгневяват с делата на ръцете си, заявява ГОСПОД.
Еремия 32:31
Защото от деня, в който е бил построен този град, и до днес, той е предизвиквал гнева Ми и яростта Ми, за да го отхвърля отпред Себе Си,
Второзаконие 9:7
Помни, не забравяй как си разгневявал ГОСПОДА, своя Бог, в пустинята! От деня, когато излезе от египетската земя, докато стигнахте на това място, вие сте били непокорни на ГОСПОДА.
Второзаконие 9:21-24
24
От деня, от който ви познавам, вие сте били непокорни на ГОСПОДА.
23
И когато ГОСПОД ви изпрати от Кадис-Варни и каза: Изкачете се и завладейте земята, която ви дадох! — тогава вие не се покорихте на заповедта на ГОСПОДА, своя Бог, и не Му повярвахте, и не послушахте гласа Му.
22
Също и в Тавера, и в Маса, и в Киврот-Атаава вие разгневявахте ГОСПОДА.
21
И взех греха ви — телето, което бяхте направили — и го изгорих с огън, и го счуках, и го стрих на дребно, докато стана ситно като прах, и хвърлих праха му в потока, който слизаше от планината.
1 Царе 8:7
А ГОСПОД каза на Самуил: Послушай гласа на народа за всичко, което ти казват, защото не теб отхвърлиха, а Мен отхвърлиха, да не царувам над тях.
1 Царе 8:8
Според всичките дела, които извършиха от деня, когато ги изведох от Египет чак до този ден, като Ме оставиха и служиха на други богове, така правят и на теб.
Езра 9:7
От дните на бащите си до днес ние сме били в голям грях; и поради беззаконията си ние, царете ни и свещениците ни бяхме предадени в ръката на царете на други земи, на меч, на плен, на разграбване и на опозоряване на лицата ни, както е днес.
Неемия 9:16-18
18
Даже когато си направиха изляно теле и казаха: Това е твоят Бог, който те изведе от Египет! — и извършиха големи богохулства,
17
Отказаха да послушат и не си спомниха чудесата Ти, които беше извършил за тях. Закоравиха врата си и в своя бунт си определиха началник, за да се върнат в робството си. Но Ти си Бог на прошката, милостив и състрадателен, дълготърпелив и многомилостив и Ти не ги остави.
16
Но те, бащите ни, се възгордяха и закоравиха врата си, и не послушаха Твоите заповеди.
Неемия 9:26-18
Псалми 106:13-22
20
Така размениха славата си за образа на говедо, което яде трева!
21
Забравиха Бога, своя Спасител, който беше извършил велики неща в Египет,
22
чудни — в земята на Хам, страшни — при Червено море.
19
Те направиха теле в Хорив и се поклониха на излят образ.
18
И огън се запали в дружината им, пламъкът пояде безбожните.
16
И те завидяха на Мойсей в стана и на Аарон, ГОСПОДНИЯ светия.
17
Земята се отвори и погълна Датан, и покри дружината на Авирон.
13
Но скоро забравиха делата Му и не изчакаха съвета Му,
14
а пожелаха лакомо в пустинята и изпитаха Бога в безводно място.
15
И Той им даде това, което искаха, но изпрати мършавост на душите им.
Езекил 2:3
И ми каза: Сине човешки, Аз те изпращам при израилевите синове, при бунтовни народи, които се разбунтуваха против Мен; те и бащите им станаха престъпници против Мен и до ден днешен.
Езекил 20:5-32
5
И им кажи: Така казва Господ БОГ: В деня, когато избрах Израил и се заклех на потомството на якововия дом, и им се открих в египетската земя, и им се заклех, и казах: Аз съм ГОСПОД, вашият Бог! —
6
в онзи ден им се заклех, че ще ги изведа от египетската земя в земя, която бях избрал за тях, в която тече мляко и мед, която е украшението на всичките земи.
7
И им казах: Отхвърлете всеки мерзостите, които е поставил пред очите си, и не се осквернявайте с египетските идоли! Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
8
Но те се разбунтуваха против Мен и не искаха да Ме послушат, не отхвърлиха всеки мерзостите, които беше поставил пред очите си, и не оставиха египетските идоли. Тогава си казах да излея яростта Си върху тях, за да изпълня гнева Си над тях сред египетската земя.
9
Но подействах милостиво заради Името Си, за да не се оскверни то пред народите, между които бяха, и пред чиито очи им се открих, като ги изведох от египетската земя.
10
И ги изведох от египетската земя и ги заведох в пустинята.
11
И им дадох наредбите Си и им известих правилата Си, които, като върши човек, ще живее чрез тях.
12
Също и съботите Си им дадох да бъдат знак между Мен и тях, за да познаят, че Аз, ГОСПОД, ги освещавам.
13
Но израилевият дом се разбунтува против Мен в пустинята; не ходиха в наредбите Ми и отхвърлиха правилата Ми, които, като върши човек, ще живее чрез тях, и много оскверниха съботите Ми. Тогава си казах да излея яростта Си върху тях в пустинята, за да ги довърша.
14
Но подействах милостиво заради Името Си, за да не се оскверни то пред народите, пред чиито очи ги изведох.
15
И Аз също им се заклех в пустинята, че няма да ги заведа в земята, която им бях дал, в която тече мляко и мед, която е украшението на всички земи,
16
защото отхвърлиха правилата Ми и не ходиха в наредбите Ми, и оскверниха съботите Ми, защото сърцето им отиваше след идолите им.
17
Но окото Ми ги пощади да не ги изтребя и не ги довърших напълно в пустинята.
18
И казах на синовете им в пустинята: Не ходете по наредбите на бащите си и не пазете правилата им, и не се осквернявайте с идолите им.
19
Аз съм ГОСПОД, вашият Бог. В Моите наредби ходете и Моите правила пазете и ги вършете,
20
и освещавайте съботите Ми, и нека бъдат знак между Мен и вас, за да познаете, че Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
21
Но синовете се разбунтуваха против Мен, не ходиха в наредбите Ми и не опазиха правилата Ми, за да ги вършат, които, като върши човек, ще живее чрез тях, и оскверниха съботите Ми. Тогава си казах да излея яростта Си върху тях, за да изпълня гнева Си над тях в пустинята.
22
Но оттеглих ръката Си и подействах милостиво заради Името Си, за да не се оскверни то пред народите, пред чиито очи ги изведох.
23
Също им се заклех в пустинята, че ще ги разпръсна между народите и ще ги разпръсна по разни страни,
24
защото не вършиха правилата Ми и отхвърлиха наредбите Ми, и оскверниха съботите Ми, и очите им бяха към идолите на бащите им.
25
Затова и Аз им дадох наредби, които не бяха добри, и правила, чрез които нямаше да живеят,
26
и ги оставих ги да се осквернят в приносите си, като превеждаха през огън всяко първородно — за да ги ужася, за да познаят, че Аз съм ГОСПОД.
27
Затова, говорй на израилевия дом, сине човешки, и им кажи: Така казва Господ БОГ: Още и в това Ме похулиха бащите ви, като вършиха престъпленията си против Мен:
28
Когато ги доведох в земята, която се бях заклел да им дам, те огледаха всеки висок хълм и всяко клонесто дърво и там жертваха жертвите си, там принасяха оскърбителните си приноси, там полагаха приятните си благоухания и там изливаха възлиянията си.
29
И им казах: Какво е това високо място, на което отивате? И името му се нарече Вама и до днес.
30
Затова, кажи на израилевия дом: Така казва Господ БОГ: Като се осквернявате в пътя на бащите си и блудствате след мерзостите им,
31
и като принасяте даровете си и превеждате синовете си през огън, се осквернявате с всичките си идоли и до днес, а Аз да се оставя ли да се допитвате до Мен, доме израилев? Жив съм Аз, заявява Господ БОГ — няма да оставя да се допитате до Мен!
32
И онова, което размишлявате, никак няма да стане, защото казвате: Ще станем като народите и като родовете на другите страни, ще служим на дървета и камъни.
Езекил 23:2
Сине човешки, имаше две жени, дъщери на една майка.
Езекил 23:3
И те блудстваха в Египет в младостта си; там бяха стискани гърдите им и там бяха опипвани девствените им гърди.
Еремия 7:13
И сега, понеже извършихте всички тези дела, заявява ГОСПОД, и Аз ви говорих, ставах рано и говорих, но вие не слушахте, и ви виках, но не отговорихте,
Еремия 25:4
И ГОСПОД изпращаше до вас всичките Си слуги, пророците, като ставаше рано и ги изпращаше, но не слушахте и не приклонихте ушите си да слушате.
2 Летописи 36:15
И ГОСПОД, Бог на бащите им, изпращаше до тях чрез Своите пратеници, като ставаше рано и ги изпращаше, защото Му беше жал за народа Му и обиталището Му.
Неемия 9:30
Но Ти ги търпя много години и свидетелства против тях чрез Духа Си, чрез пророците Си, но те не слушаха. Тогава Ти ги предаде в ръката на народите на земите.
Матей 21:34-36
34
А когато наближи времето на плодовете, изпрати слугите си при лозарите, за да приберат плодовете му.
35
И лозарите, като хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни пребиха.
36
Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите; и на тях сториха същото.
Лука 20:10-12
10
И на определеното време прати един слуга при лозарите, за да му дадат от плода на лозето; но лозарите го биха и го отпратиха празен.
11
И изпрати друг слуга, а те и него биха, безсрамно го оскърбиха и го отпратиха празен.
12
Изпрати и трети, но те и него нараниха и изхвърлиха.