Исая 37:28
Но аз зная жилището ти, излизането ти и влизането ти, и буйството ти против Мен.
Второзаконие 31:21
И когато ги постигнат много злини и скърби, тази песен ще свидетелства срещу тях като свидетел, защото няма да се забрави от устата на потомството им; понеже Аз зная какво мислят още днес, преди да съм ги завел в земята, за която съм се заклел.
Амос 5:12
Защото зная многото ви престъпления и тежките ви грехове; притеснявате праведния, взимате подкуп и онеправдавате бедните в портата.
Йоан 5:42
но ви зная, че вие нямате в себе си Божията любов.
Откровение 2:2
Зная твоите дела, твоя труд и твоето търпение, и че не можеш да търпиш злите хора; и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи;
Откровение 2:9
Зная твоите дела, скръб и бедност – но ти пак си богат – и как те хулят онези, които наричат себе си юдеи, а не са, а са сатанинска синагога.
Откровение 2:13
Зная къде живееш – там, където е престолът на Сатана, и държиш здраво Името Ми, и не си се отрекъл от Моята вяра даже в дните на Моя верен свидетел Антипа, когото убиха между вас, където живее Сатана.
Йов 42:2
Зная, че Ти можеш всичко и нито едно Твое намерение не може да бъде възпрепятствано.
Езекил 38:10
Така казва Господ БОГ: В онзи ден ще дойдат мисли в сърцето ти и ще замислиш зъл замисъл.
Матей 9:4
А Иисус, като видя мислите им, каза: Защо мислите зло в сърцата си?
Матей 12:25
А Иисус, като знаеше техните мисли, им каза: Всяко царство, разделено самЄ против себе си, запустява; и нито един град или дом, разделен сам против себе си, няма да устои.
Лука 5:22
Но когато Иисус разбра мислите им, им каза в отговор: Какво размишлявате в сърцата си?
1 Коринтяни 3:20
и пак: "Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни."
Евреи 4:12
Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки двуостър меч, като пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и е съдия на помислите и намеренията на сърцето.
Исая 2:2
В последните дни хълмът на дома ГОСПОДЕН ще се утвърди на върха на планините и ще се възвиси над хълмовете, и всичките народи ще се стичат на него.
Псалми 67:2
за да се познае на земята Твоят път, Твоето спасение — сред всичките народи!
Псалми 72:11
Да! Всички царе ще се поклонят пред него, всичките народи ще му служат.
Псалми 72:17
Името му ще пребъдва вечно, името му ще пребъдва, докато е слънцето. И в Него ще се благославят, блажен ще го наричат всичките народи.
Псалми 82:8
Стани, Боже, съди земята, защото Ти ще наследиш всички народи!
Псалми 86:9
Всички народи, които си направил, ще дойдат и ще се поклонят пред Теб, Господи, и ще прославят Името Ти,
Йоил 3:2
ще събера всичките народи и ще ги сведа в Йосафатовата долина, и там ще се съдя с тях заради народа Си и наследството Си Израил, когото те разпръснаха между народите и разделиха земята Ми.
Римляни 15:8-12
8
И аз казвам, че Иисус Христос стана Служител на обрязаните заради Божията истина, за да утвърди обещанията, дадени на бащите,
9
и заради това, народите да прославят Бога за милостта Му, както е писано: ?Затова ще Те хваля между народите и за Името Ти ще пея.“
10
И пак казва: ?Ликувайте, народи, с Неговия народ!“
11
И пак: ?Хвалете Господа, всички народи! Да Го славословят всички народи!“
12
И пак Исая казва: ?Ще бъде Есеевият корен; и Този, който ще се издигне да владее над народите, на Него ще се надяват народите.“
Римляни 16:26
а сега се е явила и чрез пророческите Писания според заповедта на вечния Бог е била известена на всичките народи за покоряването им на вярата,
Откровение 11:15
И затръби седмият ангел; и на небето имаше силни гласове, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос, и Той ще царува за вечни векове.
Исая 66:10
Развеселете се с ерусалимската дъщеря и се радвайте с нея, всички, които я обичате; ликувайте радостно с нея всички, които скърбите за нея;
Езекил 39:21
И Аз ще поставя славата Си между народите; и всички народи ще видят Моя съд, който извърших, и ръката Ми, която сложих върху тях.
Йоан 17:24
Отче, желая, където съм Аз, да бъдат с Мен и тези, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.
2 Коринтяни 4:4-6
4
за невярващите, чиито умове е заслепил богът на този свят, за да не би да ги озари светлината на благовестието на славата на Христос, който е образ на Бога.
5
Защото ние не проповядваме себе си — а Христос Иисус като Господ, а себе си като ваши слуги заради Иисус.
6
Защото Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, е Този, който е огрял в сърцата ни, за да даде светлината на познанието на Божията слава в лицето на Иисус Христос.