Исая 10:20-22
20
И в онзи ден остатъкът на Израил и спасените от дома на Яков няма да продължават да се облягат на този, който ги порази, а ще се облягат с истина на ГОСПОДА, Светия Израилев.
21
Ще се върне остатък, остатък от Яков към могъщия Бог.
22
Защото, ако и да е народът ти, Израилю, като морския пясък, само остатък от него ще се върне. Решено е изтребление, прелива от правда.
Исая 11:11-16
16
И ще има път за остатъка от народа Му, който ще остане, от Асирия, както имаше за Израил в деня, когато се изкачи от египетската земя.
15
И ГОСПОД ще изпълни проклятието върху залива на Египетското море и ще помаха с ръката Си върху реката Ефрат с изсушителния Си вятър и ще я разбие на седем потока, така че ще я преминават с обувки.
13
И завистта на Ефрем ще се отмахне и притеснителите на Юда ще се отсекат. Ефрем няма да завижда на Юда и Юда няма да притеснява Ефрем.
14
А ще полетят на раменете на филистимците към запад, заедно ще ограбят жителите на изток, ще прострат ръката си върху Едом и Моав и синовете на Амон ще им се покорят.
12
И ще издигне знаме за народите и ще събере изгонените на Израил, и ще събере разпръснатите на Юда от четирите края на земята.
11
И в онзи ден Господ отново, втори път с ръката Си ще изкупи остатъка от народа Си, който ще остане, от Асирия и от Египет, и от Патрос, и от Етиопия, и от Елам, и от Сенаар, и от Емат, и от морските острови.
Исая 27:6
В идните дни Яков ще се закорени, Израил ще напъпи и ще разцъфти, и ще напълнят с плод лицето на света.
Еремия 31:36-40
36
Ако тези наредби изчезнат отпред Мен, заявява ГОСПОД, тогава и потомството на Израил ще престане да бъде народ пред Мен завинаги.
37
Така казва ГОСПОД: Ако може да се измери небето нагоре и да се изследват основите на земята надолу, тогава и Аз ще отхвърля цялото потомство на Израил заради всичко, което са извършили, заявява ГОСПОД.
38
Ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато градът ще се построи на ГОСПОДА от кулата Ананеил до Портата на ъгъла.
39
И мерителната връв ще продължи още направо през хълма Гарив и ще завие към Гоат.
40
И цялата долина на труповете и на пепелта и всички полета до потока Кедрон до ъгъла на Конската порта на изток, ще бъдат свети на ГОСПОДА; градът няма вече да бъде изкоренен и няма да бъде разрушен до века.
Еремия 33:17-26
17
Защото така казва ГОСПОД: Никога няма да липсва на Давид мъж, който да седи на престола на израилевия дом.
18
И на свещениците, левитите никога няма липсва пред Мен мъж, който да принася всеизгаряния и да гори хлебни приноси и да принася жертви непрестанно.
19
И словото на ГОСПОДА беше към Еремия и каза:
20
Така казва ГОСПОД: Ако можете да нарушите завета Ми за деня и завета Ми за нощта, така че да няма вече ден и нощ на времето им,
21
тогава ще може да се наруши и Моят завет със слугата Ми Давид, така че да няма син да царува на престола му, и с левитите, свещениците, моите служители.
22
Както не може да се изброи небесното войнство и да се измери морският пясък, така ще умножа потомството на слугата Си Давид, и левитите, които Ми служат.
23
И словото на ГОСПОДА беше към Еремия и каза:
24
Не видя ли какво говори този народ, като казва: Двата рода, които ГОСПОД беше избрал, сега ги е отхвърлил! И така презират народа Ми, да не е вече народ пред тях.
25
Така казва ГОСПОД: Ако не съм поставил завета Си за деня и нощта и не съм определил наредбите за небето и за земята,
26
тогава ще отхвърля и потомството на Яков и на слугата Си Давид, така че да не взема от потомството му владетели над потомството на Авраам, Исаак и Яков! Защото ще върна пленниците им и ще им окажа милост.
Езекил 36:8-15
8
А вие, израилеви планини, ще изкарате клончетата си и ще принасяте плода си на Моя народ Израил — защото те скоро ще дойдат.
9
Защото, ето, Аз ще дойда при вас и ще се обърна към вас, и ще бъдете обработени и засени.
10
И ще умножа върху вас хора, целия израилев дом, целия; и градовете ще се населят и развалините ще се съградят.
11
И ще умножа върху вас хора и животни, и ще се умножат и се наплодят; и ще ви населя, както бяхте преди, и ще ви направя по-голямо добро отколкото в началото ви; и ще познаете, че Аз съм ГОСПОД.
12
И ще направя да ходят по вас хора, народът Ми Израил; те ще те владеят и ще им бъдеш наследство, и няма вече да ги лишиш от деца.
13
Така казва Господ БОГ: Понеже ви казват: Ти си земя, която поглъщаш хора и лишаваш от деца народа си! —
14
затова няма вече да поглъщаш хора и няма вече да лишаваш от деца народа си, заявява Господ БОГ.
15
И няма вече да допусна да чуеш хула от народите и няма да носиш опозоряване от племената, и няма вече да лишаваш от деца народа си, заявява Господ БОГ.
Езекил 36:24-15
Езекил 37:21-28
21
И им кажи: Така казва Господ БОГ: Ето, Аз вземам израилевите синове изсред народите, където са отишли, и ще ги събера отвсякъде и ще ги доведа в земята им.
22
И ще ги направя един народ в земята, на израилевите планини; един цар ще царува над всички тях и няма вече да бъдат два народа, и занапред няма вече да бъдат разделени на две царства.
23
И вече няма да се оскверняват с идолите си и с мерзостите си и с всичките си престъпления. И Аз ще ги спася от всичките им заселища, където са съгрешавали, и ще ги очистя; и те ще Ми бъдат народ и Аз ще им бъда Бог.
24
И слугата Ми Давид ще бъде цар над тях и всички ще имат един пастир; и ще ходят в правилата Ми и ще пазят наредбите Ми, и ще ги вършат.
25
И ще живеят в земята, която дадох на слугата Си Яков, където живяха бащите ви; и ще живеят на нея, тЕ, синовете им и синовете на синовете им до века; и слугата Ми Давид ще им бъде княз до века.
26
И ще сключа с тях завет на мир, вечен завет с тях ще бъде; и ще ги настаня и ще ги умножа, и ще поставя светилището Си сред тях до века.
27
И скинията Ми ще бъде над тях и Аз ще им бъда Бог, и те ще ми бъдат народ.
28
И народите ще познаят, че Аз, ГОСПОД, освещавам Израил, когато светилището Ми бъде сред тях до века.
Езекил 39:25-29
25
Затова, така казва Господ БОГ: Сега ще върна Яков от плен и ще се смиля за целия израилев дом, и ще ревнувам за святото Си Име.
26
И те ще носят позора си и всичките си престъпления, с които Ми измениха, когато живеят в безопасност в земята си и няма кой да ги плаши,
27
когато ги върна от народите и ги събера от страните на враговете им, и се осветя чрез тях пред очите на многото народи.
28
И ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, техният Бог, понеже ги откарах в плен при народите и отново ги събрах в земята им; и вече няма да оставя там никого от тях.
29
И няма вече да скрия лицето Си от тях, защото излях Духа Си върху израилевия дом, заявява Господ БОГ.
Амос 9:11-15
11
В онзи ден ще издигна падналата скиния на Давид и ще зазидам проломите й и ще издигна развалините й, и ще я съградя както в древните дни,
12
за да завладеят остатъка от Едом и всичките народи, които се наричат с Името Ми, заявява ГОСПОД, който прави това.
13
Ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато орачът ще се доближи до жетваря и тъпкачът на лин — до сеяча; от планините ще капе младо вино и всички хълмове ще се стопят.
14
И Аз ще върна от плен народа Си Израил; и те ще съградят запустелите градове и ще ги населят, и ще насадят лозя, и ще пият виното им, и ще направят градини, и ще ядат плода им.
15
И няма вече да бъдат изтръгнати от земята, която Аз им дадох, казва ГОСПОД, твоят Бог.
Авдий 1:17-21
17
Но на хълма Сион ще има избавление и той ще бъде свят, и якововият дом отново ще притежава притежанията си.
18
И домът на Яков ще бъде огън, а домът на Йосиф — пламък, а домът на Исав — слама. И ще горят сред тях и ще ги поядат, и домът на Исав няма да има останал, защото ГОСПОД изговори това.
19
И тези от юг ще завладеят хълма на Исав, а тези от низината — филистимците; и ще завладеят полята на Ефрем и полята на Самария, а Вениамин — Галаад.
20
И тази пленена войска на израилевите синове ще завладее каквото е на ханаанците до Сарепта, а пленените от Ерусалим, които са в Сефарад — южните градове.
21
И спасители ще се изкачат на хълма Сион, за да съдят хълма на Исав. И царството ще бъде на ГОСПОДА.
Софоний 3:20
В онова време ще ви доведа и на времето ще ви събера, защото ще ви направя за име и слава сред всички народи на земята, когато ви върна от плен пред очите ви, казва ГОСПОД.
Захария 10:6-12
6
Аз ще укрепя юдовия дом и ще спася йосифовия дом, и ще ги населя, защото се смилих над тях и ще бъдат, като че не съм ги отхвърлял, защото Аз съм ГОСПОД, техният Бог, и ще им отговоря.
7
Ефремците ще бъдат като силен мъж и сърцето им ще се радва като от вино; и синовете им ще видят и ще се зарадват, сърцето им ще ликува в ГОСПОДА.
8
Ще им свирна и ще ги събера, защото Аз ги изкупих; и ще се умножат, както се бяха умножили.
9
И ще ги посея между народите и те ще Ме помнят в дал��чни места, и ще живеят с децата си, и ще се върнат.
10
И ще ги върна от египетската земя и ще ги събера от Асирия, и ще ги доведа в галаадската земя и в Ливан, и няма да им е достатъчна земята.
11
И ще премине през морето на скръбта, и ще порази вълните на морето, и ще пресъхнат всички дълбини на реката Нил; и ще се повали гордостта на Асирия, а скиптърът на Египет ще се отнеме.
12
Аз ще ги укрепя в ГОСПОДА, и в Неговото Име ще ходят, заявява ГОСПОД.
Исая 65:15
И ще оставите името си на избраните Ми за клетва. И Господ БОГ ще те умъртви, а слугите Си ще нарече с друго име;
Исая 65:22
Няма да построят, а друг да живее; няма да насадят, а друг да яде; защото дните на народа Ми ще бъдат като дните на дърво и избраните Ми ще употребят делото на ръцете си.
Матей 24:22
И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавило нито едно същество; но заради избраните онези дни ще се съкратят.
Римляни 11:5-7
5
Така и понастоящем има остатък, избран по благодат.
6
Но ако е по благодат, не е вече от дела, иначе благодатта не е вече благодат, (а ако е от дела, не е вече благодат, иначе делото не е вече дело).
7
Тогава какво? Израил не получи онова, което търсеше, но избраните го получиха, а останалите бяха закоравени даже до днес;
Римляни 11:28-7