Матей 9:11
И фарисеите, като видяха това, казаха на учениците Му: Защо вашият Учител яде с бирниците и грешниците?
Лука 5:30
А фарисеите и техните книжници недоволстваха против учениците Му, като казваха: Защо ядете и пиете с бирниците и грешниците?
Лука 7:39
А когато фарисеят, който Го беше поканил, видя това, каза в себе си: Този човек, ако беше пророк, щеше да познае коя и каква е жената, която се допира до Него, защото тя е грешница.
Лука 15:2
А фарисеите и книжниците недоволстваха, като казваха: Този приема грешниците и яде с тях!
Лука 15:28-30
28
И той се разсърди и не искаше да влезе; а баща му излезе и започна да го моли.
29
А той в отговор каза на баща си: Ето, толкова години ти работя и никога не съм престъпил някоя твоя заповед, но на мен не си дал дори едно яре някога, за да се повеселя с приятелите си;
30
а щом си дойде този твой син, който изпояде имота ти с блудниците, за него ти закла угоеното теле.
Лука 18:9-12
9
Също и на онези, които разчитаха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тази притча:
10
Двама души: единият фарисей, а другият бирник, се изкачиха в храма да се помолят.
11
Фарисеят, като се изправи, се молеше в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите хора – грабители, неправедни, прелюбодейци, също и като този бирник.
12
Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия.
Деяния 22:21
Но Той ми каза: Иди, защото ще те изпратя далеч между езичниците.
Деяния 22:22
До тази дума го слушаха, а тогава извикаха със силен глас: Да се махне такъв от земята, защото не бива да живее!
Римляни 2:17-29
17
Ето, ти се наричаш юдеин и се облягаш на закона, и се хвалиш с Бога,
18
и знаеш волята Му, и изпитваш мненията, понеже си обучен в закона,
19
и си уверен в себе си, че си водач на слепите, светлина на онези, които са в тъмнина,
20
наставник на неразумните, учител на невръстните, понеже имаш в закона олицетворение на познанието и на истината.
21
Тогава ти, който учиш другиго, себе си не учиш ли? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли?
22
Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се отвращаваш от идолите, светотатстваш ли?
23
Ти, който се хвалиш със закона, позориш ли Бога, като нарушаваш закона?
24
Защото ?заради вас се хули Божието Име между езичниците“, както е писано.
25
Понеже обрязването наистина ползва, ако изпълняваш закона, но ако си нарушител на закона, твоето обрязване става необрязване.
26
И така, ако необрязаният пази наредбите на закона, няма ли неговото необрязване да му се счете за обрязване?
27
И онзи, който е в природното си състояние необрязан, но изпълнява закона, няма ли да осъди теб, който имаш писан закон и обрязване, но си престъпник на закона?
28
Защото не е юдеин онзи, който е външно такъв, нито е обрязване онова, което е външно, на плътта;
29
а юдеин е този, който е вътрешно такъв, и обрязване е това, което е на сърцето, в Духа, а не в буквата, чиято похвала не е от хората, а от Бога.
Юда 1:19
Тези са, които правят разцепления, душевни хора, които нямат Духа.
Притчи 6:16
Шест неща мрази ГОСПОД, и дори седем са мерзост за душата Му:
Притчи 6:17
надменни очи, лъжлив език и ръце, които проливат невинна кръв,
Притчи 10:26
Както оцет за зъбите и дим за очите, така е ленивият за онези, които го изпращат.
Притчи 16:5
Всеки, който има горделиво сърце, е мерзост за ГОСПОДА; ръка с ръка да се съедини, той няма да остане ненаказан.
Яков 4:6
Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: „Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат.“
1 Петрово 5:5
Така и вие, по-младите, се покорявайте на старейшините. Да! А всички се облечете със смирение, като се покорявате един на друг, защото „Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.“
Второзаконие 29:20
ГОСПОД няма да му прости, а тогава гневът на ГОСПОДА и ревността Му ще пламнат против този човек и всяко проклятие, което е написано в тази книга, ще легне върху него и ГОСПОД ще изличи името му под небето.
Второзаконие 32:20-22
22
Защото огън пламна в гнева Ми и ще гори до най-дълбокия Шеол; ще изгори земята с реколтата й и ще запали основите на планините.
21
Те ме раздразниха до ревност с онова, което не е Бог, разгневиха Ме с идолите си. Затова и Аз ще ги раздразня до ревност с онези, които не са народ, с народ несмислен ще ги разгневя.
20
И каза: Ще скрия лицето Си от тях, ще видя какъв ще бъде краят им, защото са извратено поколение, синове, в които няма вярност.