Исая 3:8
Защото Ерусалим рухна, Юда падна, понеже езикът им и делата им са противни на ГОСПОДА и дразнят славните Му очи.
Второзаконие 32:16-19
19
И ГОСПОД видя и ги отхвърли, защото го разгневиха синовете Му и дъщерите Му.
18
Ти пренебрегна Канарата, която те роди, и забрави Бога, който те създаде.
17
Пожертваха на демони, а не на Бога, на богове, които не познаваха, на нови богове, въведени наскоро, от които бащите ви не се бояха.
16
С чужди богове Го раздразниха до ревност, с мерзости Го разгневиха.
Второзаконие 32:21-19
4 Царе 17:14-17
17
Те превеждаха синовете си и дъщерите си през огъня, занимаваха се с окултизъм и гадания и се продаваха да вършат зло пред ГОСПОДА и Го разгневяваха.
16
И оставиха всичките заповеди на ГОСПОДА, своя Бог, и си направиха излян идол, две телета, и направиха ашера и се кланяха на цялото небесно множество и служеха на Ваал.
14
Но те не послушаха, а закоравиха врата си като врата на бащите си, които не повярваха в ГОСПОДА, своя Бог.
15
И отхвърлиха наредбите Му и завета, който беше сключил с бащите им, и свидетелствата, с които свидетелстваше против тях, и последваха идолите и сами станаха идолопоклонници и последваха езичниците наоколо си, за които ГОСПОД им беше заповядал да не правят като тях.
4 Царе 22:17
понеже Ме оставиха и кадиха на други богове, и Ме разгневиха с всичките дела на ръцете си, затова яростта Ми ще пламне против това място и няма да угасне.
Псалми 78:40
Колко пъти Му се противиха в пустинята и Го наскърбяваха в безводната земя!
Псалми 78:58
И Го предизвикваха към гняв с високите си места и Го подбуждаха към ревност с изваяните си идоли.
Еремия 32:30-35
30
Защото израилевите синове и юдовите синове вършеха само това, което беше зло пред Мен, от младостта си; защото израилевите синове не правеха друго, освен да Ме разгневяват с делата на ръцете си, заявява ГОСПОД.
31
Защото от деня, в който е бил построен този град, и до днес, той е предизвиквал гнева Ми и яростта Ми, за да го отхвърля отпред Себе Си,
32
заради цялото зло на израилевите синове и юдовите синове, което вършиха, за да Ме разгневяват — те, царете им, първенците им, свещениците им и пророците им, юдовите мъже и ерусалимските жители.
33
Те обърнаха към Мен гръб, а не лице. И Аз ги учех, като ставах рано и ги поучавах, но те не послушаха да приемат поука,
34
а сложиха гнусотиите си в дома, който се нарича с Моето Име, и го оскверниха.
35
И построиха високите места на Ваал, които са в долината на Еномовия син, за да превеждат синовете си и дъщерите си през огън за Молох — което не съм заповядал и не Ми е идвало на ум, да извършат тази мерзост, и да въведат Юда в грях.
Езекил 8:17
И ми каза: Видя ли, сине човешки? Малко ли е на юдовия дом да вършат гнусотиите, които вършат тук, че напълниха земята с насилие и пак Ме разгневяват? И ето, поднасят клончето до носа си.
Езекил 8:18
Затова и Аз ще действам с ярост, окото Ми няма да пощади и няма да пожаля. И да извикат в ушите Ми със силен глас, няма да ги послушам.
Матей 23:32-36
32
Допълнете и вие мярката на бащите си.
33
Змии! Рожби на усойница! Как ще избегнете осъждането на пъкъла?
34
Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдреци и книжници: едни от тях ще убиете и ще разпънете, други от тях ще биете в синагогите си и ще гоните от град в град,
35
за да дойде върху вас всичката праведна кръв, пролята на земята – от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между храма и олтара.
36
Истина ви казвам: всичко това ще дойде върху това поколение.
Йов 1:11
Но простри сега ръката Си и се докосни до всичко, което има — дали няма да Те похули в лице!
Йов 2:5
Но простри сега ръката Си и се докосни до костите му и до плътта му — дали няма да Те похули в лице!
Исая 1:29
Защото ще се посрамите заради дъбовете, които пожелахте, и ще се смутите заради градините, които избрахте,
Исая 66:17
Онези, които се освещават и очистват за градините след една ашера в средата, които ядат свинско месо и гнусотии и мишки, заедно ще се довършат, заявява ГОСПОД,
Левит 17:5
за да довеждат израилевите синове жертвите, които колят на полето, и да ги принасят на ГОСПОДА при входа на шатъра за срещане, при свещеника, и да ги колят за примирителни жертви на ГОСПОДА.
Еремия 3:6
И в дните на цар Йосия ГОСПОД ми каза: Видя ли какво направи отстъпницата Израил? Отиде на всеки висок хълм и под всяко зелено дърво и блудства там.
Езекил 20:28
Когато ги доведох в земята, която се бях заклел да им дам, те огледаха всеки висок хълм и всяко клонесто дърво и там жертваха жертвите си, там принасяха оскърбителните си приноси, там полагаха приятните си благоухания и там изливаха възлиянията си.
Изход 20:24
От пръст да Ми издигаш олтар и да жертваш на него всеизгарянията си и примирителните си жертви, овцете си и говедата си. На всяко място, където ще правя да се помни Името Ми, ще идвам при теб и ще те благославям.
Изход 20:25
Но ако Ми издигнеш каменен олтар, да не го съзидаш от дялани камъни, защото, ако вдигнеш на него сечиво, ще го оскверниш.
Изход 30:1-10
10
Веднъж в годината Аарон да прави над роговете му умилостивение с кръвта на умилостивителния принос за грях. Веднъж в годината да прави над него умилостивение в поколенията ви. Това е пресвято на ГОСПОДА.
9
Чужд тамян да не принасяш на него, нито всеизгаряне, нито хлебен принос, нито да изливате на него възлияние.
8
И когато Аарон запали светилата привечер, нека кади с този тамян; това ще бъде постоянно кадене пред ГОСПОДА в поколенията ви.
7
И Аарон да кади над него благовонен тамян всяка сутрин. Когато приготвя светилата, нека кади с него.
6
Да го сложиш пред завесата, която е пред ковчега на свидетелството срещу умилостивилището, което е над свидетелството, където ще се срещам с теб.
5
Да направиш прътовете от акациево дърво и да ги обковеш със злато.
4
А под венеца му да му направиш две златни халкички, близо при двата му ъгъла на двете му страни да ги направиш и прътовете да се провират през тях, за да го носят с тях.
3
Да обковеш с чисто злато плочата му, страните му наоколо и роговете му, да му направиш и златен венец наоколо.
2
един лакът дълъг и един лакът широк, четвъртит да бъде и височината му да бъде два лакътя; роговете му да са част от самия него.
1
Да направиш олтар за кадене на тамян, от акациево дърво да го направиш;