Амос 4:6
И Аз също ви дадох чистота на зъбите по всичките ви градове и липса на хляб по всичките ви места. Но пак не се обърнахте към Мен, заявява ГОСПОД.
Притчи 13:23
Много храна има в нивата на бедните, но някои погиват поради липса на справедливост.
1 Коринтяни 9:9-11
9
Защото в Мойсеевия закон е писано: "Да не обвързваш устата на вола, когато вършее." За воловете ли тук се грижи Бог,
10
или го казва несъмнено заради нас? Да, това е писано заради нас; защото, който оре, трябва да оре с надежда и който вършее, трябва да вършее с надежда, че ще участва в плода.
11
Ако ние сме посели у вас духовното, голямо нещо ли е, ако пожънем от вас земното?