Притчи 17:5
Който се присмива на сиромаха, безчести Създателя му и който се радва на бедствие, няма да остане ненаказан.
Притчи 22:2
Богатият и бедният се срещат — ГОСПОД е Създателят на всички тях.
Притчи 22:16
Който потиска бедния, за да увеличи богатствата си, и който дава на богатия, непременно ще изпадне в бедност.
Притчи 22:22
Не ограбвай бедния, защото е беден, и не притеснявай страдащия в портата,
Притчи 22:23
защото ГОСПОД ще защити делото им и ще ограби живота на онези, които ги ограбват.
Йов 31:13-16
16
Ако съм отказал желанието на бедните и съм направил да угаснат очите на вдовицата,
14
какво бих правил, когато се надигне Бог? Какво бих отговорил Му, когато ме изследва?
15
Той, който образува мен в утробата, не образува ли и него? И не Един и Същ ли в корема ни извая?
13
Ако на слугата и слугинята си правото презрял съм, когато спорели са с мен,
Псалми 12:5
Заради насилието над страдащите, заради стенанието на сиромасите сега ще стана, казва ГОСПОД, ще поставя в безопасност онзи, който за това копнее.
Еклесиаст 5:8
Ако видиш угнетяване на бедния и изкривяване на правосъдието и правдата в страната, не се учудвай на това нещо; защото над високия служител надзирава друг по-висок, а над тях има още по-високи.
Матей 25:40-46
40
А Царят в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мен сте го направили.
41
Тогава ще каже и на тези, които са от лявата Му страна: Идете си от Мен, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели;
42
защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;
43
странник бях и не Ме прибрахте; гол бях и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях и не Ме посетихте.
44
Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?
45
Тогава Той в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже не сте направили това на нито един от тези най-малките, и на Мен не сте го направили.
46
И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните – във вечен живот.
Притчи 14:21
Който презира ближния си, съгрешава, а който оказва милост на сиромасите, е блажен.
Притчи 19:17
Който оказва милост на сиромаха, заема на ГОСПОДА и Той ще му отплати за благодеянието.
Матей 25:40
А Царят в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мен сте го направили.
Йоан 12:8
Защото бедните винаги се намират между вас, но Аз не винаги се намирам.
2 Коринтяни 8:7-9
7
И както изобилствате във всяко нещо – във вяра, в слово, в познание, в пълно усърдие и в любовта си към нас – така да преизобилствате и в това благодеяние.
8
Не казвам това като по заповед, а за да изпитам искреността на вашата любов чрез усърдието на другите.
9
Защото знаете благодатта на нашия Господ Иисус Христос – че като беше богат, за вас стана беден, за да станете вие богати чрез Неговата бедност.
1 Йоаново 3:17-21
17
Но ако някой има благата на този свят и види, че брат му е в нужда, а заключи сърцето си от него, как обитава в него Божията любов?
18
Дечица, да не любим с думи, нито с език, а с дело и истина.
19
От това ще познаем, че сме от истината, и ще успокоим сърцето си пред Него,
20
защото, ако нашето сърце ни осъжда, Бог е по-голям от нашето сърце и знае всичко.
21
Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дръзновение спрямо Бога,
1 Йоаново 4:21
И тази заповед имаме от Него: който люби Бога, да люби и брат си.