Притчи 16:17
Пътят на праведните е да се отклоняват от зло, и който пази пътя си, запазва душата си.
Притчи 28:6
По-добър е сиромах, който ходи в честността си, отколкото лъжлив, който ходи по два пътя, въпреки че е богат.
3 Царе 3:6
А Соломон каза: Ти си оказал голяма милост на слугата Си, баща ми Давид, понеже той е ходил пред Теб във вярност, в правда и в правота на сърцето с Теб; и Ти си запазил за него тази голяма милост и си му дал син да седи на престола му, както е днес.
Йов 1:1
Имаше в земята Уз един човек на име Йов, и този човек беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и отбягваше злото.
Йов 28:28
И каза на човека: Ето, страхът от Господа, това е мъдрост, отдалечаване от зло е разум.
Псалми 25:21
Непорочност и правота нека ме пазят, защото чакам Теб.
Псалми 112:1
(По слав. 111) Алилуя! Блажен човекът, който се бои от ГОСПОДА, който много се наслаждава на Неговите заповеди!
Еклесиаст 12:13
Нека чуем свършека на цялото слово: Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека —
Малахия 2:5
Заветът Ми с него беше животът и мирът и му ги дадох за страх, а той се боеше от Мен и трепереше от името Ми.
Малахия 2:6
Законът на истината беше в устата му и неправда не се намери в устните му; той ходеше с Мен в мир и правота и отвърна мнозина от беззаконие —
Деяния 9:31
И така, по цяла Юдея, Галилея и Самария църквите имаха мир и се изграждаха, и като ходеха в страх от Господа и в утехата на Светия Дух, се умножаваха.
Деяния 10:22
А те казаха: Стотникът Корнилий, един праведен човек, който се бои от Бога и има добро име сред целия юдейски народ, беше упътен чрез един свят ангел да те повика в своя дом и да чуе думи от теб.
Деяния 10:35
а във всеки народ онзи, който Му се бои и върши правда, Му е угоден.
Притчи 11:12
Който презира ближния си, няма разум, а благоразумният човек мълчи.
Йов 12:4
Станах за посмешище на ближния си, човекът, който призоваваше Бога, и Той му отговаряше, праведният, непорочният е за посмешище.
Псалми 123:3
Смили се над нас, ГОСПОДИ, смили се над нас, защото се преситихме от презрение.
Псалми 123:4
Душата ни се пресити от подигравките на безгрижните, от презрението на горделивите.
Лука 10:16
Който слуша вас, Мен слуша; и който отхвърля вас, Мен отхвърля; а който отхвърля Мен, отхвърля Онзи, който Ме е пратил.
Лука 16:14
Всичко това слушаха и фарисеите, които бяха сребролюбци, и Му се присмиваха.
Римляни 2:4
Или презираш богатството на Неговата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост те води към покаяние?
Римляни 2:5
Но с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие справедливият съд на Бога,
2 Тимотей 3:2
Защото хората ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, богоненавистници,
2 Тимотей 3:3
безсърдечни, неотстъпчиви, клеветници, невъздържани, свирепи, необичащи доброто,