Притчи 11:12
Който презира ближния си, няма разум, а благоразумният човек мълчи.
Притчи 17:5
Който се присмива на сиромаха, безчести Създателя му и който се радва на бедствие, няма да остане ненаказан.
Притчи 18:3
С идването на безбожния идва и презрение и с позора идва и безчестие.
Йов 31:13-15
14
какво бих правил, когато се надигне Бог? Какво бих отговорил Му, когато ме изследва?
15
Той, който образува мен в утробата, не образува ли и него? И не Един и Същ ли в корема ни извая?
13
Ако на слугата и слугинята си правото презрял съм, когато спорели са с мен,
Йов 35:5
Погледни към небето и виж, гледай облаците — колко по-високи са от теб!
Йов 35:6
Ако съгрешаваш, какво вършиш против Него? Ако престъпленията ти се умножават, какво на Него правиш?
Псалми 22:24
Защото не е презрял и не се е отвърнал от скръбта на оскърбения, нито е скрил лицето Си от него; а послуша, когато той извика към Него.
Лука 18:9
Също и на онези, които разчитаха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тази притча:
Яков 2:5
Слушайте, възлюбени мои братя! Не избра ли Бог бедните на този свят да бъдат богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тези, които Го любят?
Яков 2:6
А вие презряхте бедняка. Нали богатите ви угнетяват и нали те ви влачат по съдилищата?
Яков 2:14-16
14
Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли вярата му да го спаси?
15
Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна
16
и някой от вас им каже: Идете си с мир, стоплете се и се нахранете! — а не им дадете потребното за тялото, каква полза?
Притчи 14:31
Който потиска сиромаха, безчести Създателя му, а който е милостив към нуждаещия се, Го почита.
Притчи 11:24
Един разпръсва, но изобилства повече, а друг пести без мярка, но пак достига до оскъдност.
Притчи 11:25
Благотворителната душа ще бъде наситена и който пои, сам ще бъде напоен.
Притчи 19:17
Който оказва милост на сиромаха, заема на ГОСПОДА и Той ще му отплати за благодеянието.
Притчи 28:27
Който дава на бедните, няма да бъде в нужда, а който скрива очите си от тях, много ще го кълнат.
Псалми 41:1
(По слав. 40) За първия певец. Псалм на Давид. Блажен онзи, който обръща внимание на сиромаха; в зъл ден ще го избави ГОСПОД.
Псалми 41:2
ГОСПОД ще го пази и ще съхрани живота му; той ще бъде блажен на земята и Ти няма да го предадеш на волята на враговете му.
Псалми 112:5
Добре е на човека, който е милостив и дава назаем, той ще защити делото си в съда.
Псалми 112:9
Разпръсна, даде на сиромасите, правдата му трае вечно; рогът му ще се издигне на почит.
Еклесиаст 11:1
Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш.
Еклесиаст 11:2
Дай дял на седмина и още на осмина, защото не знаеш какво зло ще бъде на земята.
Исая 58:7-12
12
И идващите от теб ще съградят отдавна запустелите места, ще изправиш основите на много поколения; и ще се наречеш възстановител на развалините, възобновител на пътища за живеене.
11
ГОСПОД ще те води постоянно, ще насища душата ти в суша и ще дава сила на костите ти, и ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чиито води не пресъхват.
10
ако раздаваш хляба си на гладния и насищаш наскърбената душа, тогава светлината ти ще грее в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне.
9
Тогава ще викаш и ГОСПОД ще отговаря. Ще извикаш и Той ще каже: Ето Ме! Ако махнеш отсред себе си ярема, соченето с пръст и злите думи,
7
Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да заведеш в дом сиромаси без покрив? Когато видиш гол, да го обличаш и да не се криеш от своите еднокръвни?
8
Тогава светлината ти ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфти. Правдата ти ще върви пред теб и славата ГОСПОДНА ще ти бъде задна стража.
Данаил 4:27
Затова, царю, нека ти бъде угоден моят съвет да оставиш греховете си чрез правда и беззаконията си — чрез милост към бедните, ако искаш да се продължи благоденствието ти.
Матей 25:34-46
34
Тогава Царят ще каже на тези, които са от дясната Му страна: Елате вие, благословени от Отца Ми, и наследете царството, приготвено за вас от създаването на света;
35
защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;
36
гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.
37
Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден и Те напоихме?
38
И кога Те видяхме странник и Те прибрахме; или гол и Те облякохме?
39
И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?
40
А Царят в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мен сте го направили.
41
Тогава ще каже и на тези, които са от лявата Му страна: Идете си от Мен, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели;
42
защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;
43
странник бях и не Ме прибрахте; гол бях и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях и не Ме посетихте.
44
Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?
45
Тогава Той в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже не сте направили това на нито един от тези най-малките, и на Мен не сте го направили.
46
И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните – във вечен живот.
Лука 6:30-36
30
Дай на всеки, който ти поиска; и не искай обратно своето от този, който ти го отнема.
31
И както желаете да правят хората на вас, така и вие правете на тях.
32
Понеже, ако любите само онези, които любят вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците любят онези, които тях любят.
33
И ако правите добро само на онези, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото.
34
И ако давате назаем само на тези, от които се надявате да получите обратно, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците дават назаем на грешни, за да получат обратно равното.
35
Но вие любете неприятелите си, правете добро и давайте назаем, без да очаквате да получите назад, и наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите.
36
И така, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.
Деяния 20:35
С всичко ви показах, че като се трудите така, трябва да подкрепяте слабите и да помните думите на Господ Иисус – как Той е казал: Даването е по-блажено от вземането.
Евреи 6:12
да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и търпение наследяват обещанията.
1 Йоаново 3:17-22
17
Но ако някой има благата на този свят и види, че брат му е в нужда, а заключи сърцето си от него, как обитава в него Божията любов?
18
Дечица, да не любим с думи, нито с език, а с дело и истина.
19
От това ще познаем, че сме от истината, и ще успокоим сърцето си пред Него,
20
защото, ако нашето сърце ни осъжда, Бог е по-голям от нашето сърце и знае всичко.
21
Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дръзновение спрямо Бога,
22
и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим това, което е угодно пред Него.