Притчи 4:26
Внимавай в пътя на краката си и всичките ти пътища нека бъдат уредени.
Притчи 22:3
Благоразумният вижда злото и се скрива, а простите вървят напред и се наказват.
Притчи 27:12
Благоразумният вижда нещастието и се скрива, а простите вървят напред и плащат.
Римляни 16:18
Защото такива хора не служат на нашия Господ Иисус Христос, а на корема си и със сладки думи и красиви речи прилъгват сърцата на простодушните.
Римляни 16:19
Защото вашата послушност е известна на всички, затова се радвам за вас. Но аз искам да бъдете наистина мъдри относно доброто, а прости относно злото.
Ефесяни 4:14
за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на някое учение, по човешка измама, в лукавство, по хитро измислени заблуди,
Ефесяни 5:17
Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля.
1 Йоаново 4:1
Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света.
Притчи 14:8
Мъдростта на благоразумния е да познава пътя си, а глупостта на безумните е заблуждение.
Амос 5:13
Затова разумният ще мълчи в такова време, защото е зло време.
Деяния 13:7
който беше с управителя, Сергий Павел, един разумен човек. Той повика Варнава и Савел и поиска да чуе Божието слово.