Притчи 15:13
Весело сърце прави засмяно лице, а от скръбта на сърцето духът се угнетява.
Притчи 18:14
Духът на човека ще го подкрепя в немощта му, но кой ще повдигне унилия дух?
1 Царе 1:10
И тя, с огорчена душа, се молеше на ГОСПОДА и плачеше много.
4 Царе 4:27
И дойде при Божия човек на планината и се хвана за краката му, а Гиезий се приближи, за да я отблъсне. Но Божият човек каза: Остави я, защото душата й е преогорчена в нея, а ГОСПОД е скрил причината от мен и не ми я е изявил.
Йов 6:2-4
4
Защото стрелите на Всемогъщия са вътре в мен и духът ми от отровата им пие; Божиите ужаси се опълчват против мен.
3
Защото тогава тя би била по-тежка от пясъка на моретата — затова думите ми са били необмислени.
2
О, да би се претеглила моята печал и да би се поставила с нея на везните и злочестината ми!
Йов 7:11
Затова и аз няма да въздържа устата си; ще говоря в притеснението на духа си, ще се оплаквам в горестта на душата си.
Йов 9:18
не ме оставя дъх да си поема, насища ме с горчивина.
Йов 10:1
Душата ми е отегчена от живота ми; ще дам воля на оплакването си в себе си, ще говоря в горестта на душата си.
Езекил 3:14
И Духът ме повдигна и ме отнесе, и аз отидох огорчен в жарта на духа си; и ръката на ГОСПОДА беше силна върху мен.
Марк 14:33
И взе със Себе Си Петър, Яков и Йоан и започна да се страхува и да тъгува.
Марк 14:34
И им каза: Душата Ми е наскърбена до смърт. Постойте тук и бдете.
Йоан 12:27
Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от този час. Но за това дойдох до този час.
Битие 42:21
И си казаха един на друг: Наистина сме виновни за нашия брат, защото видяхме мъката на душата му, когато ни се молеше, но ние не го послушахме. Затова ни постигна това бедствие.
Псалми 25:14
Довереният съвет на ГОСПОДА е за онези, които Му се боят, и заветът Му ще им се обяви.
Йоан 14:18
Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас.
Йоан 14:23
Иисус в отговор му каза: Ако Ме люби някой, ще пази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим жилище у него.
Филипяни 4:7
и Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Иисус.
1 Петрово 1:8
когото любите, без да сте Го видели, в когото като вярвате, без сега да Го виждате, се радвате с неизказана и преславна радост,
Откровение 2:17
Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите! На този, който победи, ще дам да яде от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето написано ново име, което никой не познава освен този, който го получава.