Неемия 9:33
Но Ти си справедлив във всичко, което ни е сполетяло, защото Ти си действал вярно, а ние сме постъпвали безбожно.
Неемия 9:34
И царете ни, началниците ни, свещениците ни и бащите ни не са спазили закона Ти, и не са внимавали в Твоите заповеди и в Твоите свидетелства, с които си свидетелствал против тях.
Данаил 9:7-11
7
При Теб, Господи, е правдата, а при нас — срамът на лицето, както е и днес; при юдовите мъже и при ерусалимските жители, и при целия Израил, при близките и далечните, по всички страни, където си ги изгонил заради престъплението, което извършиха против Теб.
8
ГОСПОДИ, при нас е срамът на лицето — при царете ни, първенците ни и бащите ни — защото съгрешихме против Теб.
9
При Господа, нашия Бог, са милостта и прошката, защото се разбунтувахме против Него,
10
и не послушахме гласа на ГОСПОДА, своя Бог, да ходим в Неговите закони, които положи пред нас чрез Своите слуги, пророците.
11
И целият Израил престъпи закона Ти и се отклони, така че не послуша гласа Ти. Затова се изля върху нас проклятието и клетвата, записана в закона на Божия слуга Мойсей, защото съгрешихме против Него.
Данаил 9:14-11
Римляни 10:3
Понеже, като не познаваха Божията правда и като искаха да установят своята собствена, не се покориха на Божията правда.
Плач Еремиев 3:22
Заради милостите на ГОСПОДА ние не се довършихме, защото милосърдията Му не свършват.
Плач Еремиев 3:23
Те се подновяват всяка сутрин, голяма е Твоята вярност.
Исая 64:6
Защото всички станахме като нечист и цялата ни правда е като омърсена дреха; и всички вехнем като лист и нашите беззакония ни завличат като вятър.
Исая 64:7
И няма никой, който да призовава Името Ти, да се пробуди, за да се хване за Теб, защото Ти си скрил лицето Си от нас и си ни стопил заради беззаконията ни.
Езекил 33:10
Затова, сине човешки, кажи на израилевия дом: Така говорихте, казвайки: Престъпленията ни и греховете ни са върху нас и ние чезнем заради тях! Как ще живеем?
Захария 3:3
А Иисус беше облечен в мръсни дрехи и стоеше пред Ангела.
Захария 3:4
И проговори и каза на стоящите пред него, казвайки: Съблечете от него мръсните дрехи. А на него каза: Ето, отнех от теб беззаконието ти и ще те облека в празнични одежди.
Йоан 8:21
И Иисус пак им каза: Аз си отивам и ще Ме търсите, но в греха си ще умрете. Където отивам Аз, вие не можете да дойдете.
Йоан 8:24
По тази причина ви казах, че ще умрете в греховете си, защото, ако не повярвате, че съм Аз, ще умрете в греховете си.
1 Коринтяни 15:17
а ако Христос не е бил възкресен, вашата вяра е суетна; вие сте още в греховете си.
Йов 9:2
Наистина, зная, че това е така, но как може смъртен човек да се оправдае пред Бога?
Йов 9:3
Ако поиска да спори с Него, няма да може да Му отговори едно на хиляда.
Псалми 130:3
Ако Ти, ГОСПОДИ, помниш греховете, то кой, Господи, ще устои?
Псалми 143:2
И не влизай в съд със слугата Си, защото няма да се оправдае пред Теб нито един жив човек.
Римляни 3:19
А знаем, че каквото казва законът, казва го на онези, които са под закона, за да се затворят устата на всекиго и целият свят да бъде подсъдим пред Бога.