Съдии 6:34
А ГОСПОДНИЯТ Дух дойде върху Гедеон и той наду тръбата, и авиезерците се събраха след него.
Съдии 13:25
И ГОСПОДНИЯТ Дух започна да го води в Махане-Дан, между Сараа и Естаол.
Исая 59:17
И Той облече правда като броня и сложи на главата Си спасение за шлем, и облече като дреха одеждите на отмъщението, и се загърна като в мантия със ревност.
1 Летописи 2:17
А Авигея роди Амаса, а баща на Амаса беше исмаилецът Йетер.
2 Царе 17:25
И Авесалом постави Амаса за военачалник вместо Йоав. А Амаса беше син на един човек на име Итра, израилтянин който беше влязъл при Авигея, дъщерята на Наас, сестра на Саруя, майката на Йоав.
2 Царе 19:13
И кажете на Амаса: Ти не си ли моя кост и моя плът? Така да ми направи Бог и така да прибави, ако не бъдеш военачалник пред мен вместо Йоав през всички дни!
2 Царе 20:4-8
8
И когато бяха до голямата скала, която е в Гаваон, Амаса дойде насреща им. А Йоав беше препасан с военното си облекло като дреха и отгоре имаше колан с меч в ножницата му, вързан през слабините му; и като излезе напред, мечът изпадна.
7
И мъжете на Йоав излязоха след него заедно с херетците, фелетците и всичките силни мъже; и те излязоха от Ерусалим, за да преследват Савей, сина на Вихрий.
6
Тогава Давид каза на Ависей: Сега Савей, синът на Вихрий, ще ни стори повече зло от Авесалом. Вземи слугите на господаря си и го преследвай, да не би да си намери укрепени градове и да се избави от очите ни.
5
И Амаса отиде да събере Юда, но се забави повече от определеното време, което царят му беше определил.
4
И царят каза на Амаса: Събери ми юдовите мъже за три дни и се яви тук!
4 Царе 10:5
И така, управителят на дома, градоначалникът, старейшините и възпитателите изпратиха до Ииуй да кажат: Ние сме твои слуги и ще направим всичко, което ни кажеш. Няма да направим никого цар. Направи, каквото ти се вижда добро.
Рут 1:16
Но Рут каза: Не ме убеждавай да те оставя и да не дойда след теб, защото, където отидеш ти, ще отида и аз и където останеш, ще остана и аз; твоят народ ще бъде мой народ и твоят Бог — мой Бог;
2 Царе 15:21
Но Итай отговори на царя и каза: Жив е ГОСПОД и жив господарят ми, царят — където и да бъде господарят ми, царят, било за смърт, или за живот, там ще бъде и слугата ти!
4 Царе 9:32
А той вдигна лицето си към прозореца и каза: Кой е с мен? Кой? И двама-трима скопци надникнаха към него.
Матей 12:30
Който не е с Мен, той е против Мен; и който не събира с Мен, разпилява.
Галатяни 6:16
И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израил.
Ефесяни 6:23
Мир на братята и любов с вяра от Бог Отец и Господ Иисус Христос.
Ефесяни 6:24
Благодатта да бъде с всички, които неизменно любят нашия Господ Иисус Христос. (Амин.)
1 Царе 25:28
Прости, моля те, прегрешението на слугинята си; защото ГОСПОД непременно ще направи за господаря ми траен дом, понеже господарят ми воюва в ГОСПОДНИТЕ битки, и зло няма да се намери в теб през всичките ти дни!
1 Царе 25:29
И да се надигне някой да те преследва и да търси живота ти, животът на господаря ми ще бъде вързан във вързопа на живите при ГОСПОДА, твоя Бог, а живота на враговете ти Той ще изхвърли като отсред прашка.
2 Царе 5:2
Още преди, когато Саул беше цар над нас, ти беше този, който извеждаше и въвеждаше Израил. И на теб каза ГОСПОД: Ти ще пасеш народа Ми Израил и ти ще бъдеш княз над Израил.
Захария 8:23
Така казва ГОСПОД на Войнствата: В онези дни десет мъже от всякакви езици на народите ще хванат, да, ще хванат полата на един мъж юдеин и ще кажат: Искаме да ходим с вас, защото чухме, че Бог е с вас.
Йоан 6:67
Тогава Иисус каза на дванадесетте: Да не искате и вие да си отидете?
Йоан 6:68
Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот;
1 Царе 8:12
И ще си определя хилядници и петдесетници, и такива, които да орат земята му, и да жънат жетвата му, и да изработват военните му оръжия и принадлежностите на колесниците му.
1 Царе 22:7
И Саул каза на слугите си, които стояха около него: Чуйте сега, вениаминци! Есеевият син ще даде ли на всички ви ниви и лозя, ще направи ли всички ви хилядници и стотници,
3 Царе 9:22
Но от израилевите синове Соломон не направи слуги, а те бяха военни мъже и негови слуги, и негови началници, негови военачалници, началници на колесниците му и на конниците му.