Числа 27:17
който да излиза пред тях и който да влиза пред тях, който да ги извежда и който да ги въвежда, за да не бъде ГОСПОДНОТО общество като овце, които нямат пастир.
1 Царе 18:13
Затова Саул го отстрани от себе си и си го назначи за хилядник; и той излизаше и влизаше пред народа.
Исая 55:4
Ето, дадох го за свидетел на племената, за княз и заповедник на племената.
Йоан 10:4
И когато е изкарал всичките свои овце, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му.
1 Царе 16:1
И ГОСПОД каза на Самуил: Докога ще скърбиш за Саул, след като Аз го отхвърлих като цар над Израил? Напълни рога си с масло и иди, Аз те изпращам при витлеемеца Есей, защото си избрах цар измежду неговите синове.
1 Царе 16:13
Тогава Самуил взе рога с масло и го помаза сред братята му; и ГОСПОДНИЯТ Дух дойде върху Давид от този ден и нататък. А Самуил стана и отиде в Рама.
2 Царе 7:7
Където и да ходих с всичките израилеви синове, говорих ли някога дума на някое от израилевите племена, на което заповядах да пасе народа Ми Израил, като казах: Защо не Ми построихте кедров дом?
Псалми 78:71
доведе го от дойните овце, за да пасе народа Му Яков и наследството Му Израил.
Исая 40:11
Той ще пасе стадото Си като овчар, ще събере агнетата със силата Си, ще ги носи в пазвата Си и ще води полека дойните.
Еремия 3:15
И ще ви дам пастири по сърцето Си и те ще ви пасат със знание и разум.
Михей 5:2
А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си твърде малък, за да бъдеш между юдовите хиляди, от теб ще излезе за Мен Един, който ще бъде владетел в Израил; и произходът Му е от начало, от дните на вечността.
Михей 5:4
И той ще стои и ще пасе стадото чрез силата ГОСПОДНА, чрез великото Име на ГОСПОДА, своя Бог. И те ще се настанят, защото сега Той ще бъде велик до краищата на земята.
Матей 2:6
?И ти, Витлееме, земьо юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от теб ще произлезе Вожд, който ще пасе Моя народ Израил.“
2 Царе 5:2
Още преди, когато Саул беше цар над нас, ти беше този, който извеждаше и въвеждаше Израил. И на теб каза ГОСПОД: Ти ще пасеш народа Ми Израил и ти ще бъдеш княз над Израил.
3 Царе 3:9
Затова дай на слугата Си слушащо сърце, за да съди народа Ти и да различава между добро и зло, защото кой може да съди този Твой голям народ?
3 Царе 14:7
Иди, кажи на Еровоам: Така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: Понеже Аз те издигнах отсред народа и те направих вожд над народа Си Израил,