Back to Top

"Но мъдростта, която е от горе, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. А плодът на правдата се сее в мир от миротворците."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 75 Ден 76Ден 77

Второзаконие глава 10

1
И в онова време ГОСПОД ми каза: Изсечи си две каменни плочи като първите и се изкачи при Мен на планината, и си направи дървен ковчег.
2
И Аз ще напиша на плочите думите, които бяха на първите плочи, които ти строши, а ти ги сложи в ковчега.
3
И аз направих ковчег от акациево дърво, изсякох две каменни плочи като първите и се изкачих на планината с двете плочи в ръката си.
4
И Той написа на плочите като писаното преди — десетте заповеди, които ГОСПОД ви изговори на планината отсред огъня в деня на събранието; и ГОСПОД ми ги даде.
5
И аз се обърнах и слязох от планината, и сложих плочите в ковчега, който бях направил; и те са там, както ми заповяда ГОСПОД.
6
А израилевите синове тръгнаха от Вирот-Вене-Яакан за Мосера. Там умря Аарон и там беше погребан, и синът му Елеазар свещенодействаше вместо него.
7
Оттам тръгнаха за Гадгад, а от Гадгад — за Йотвата, земя на водни потоци.
8
В онова време ГОСПОД отдели левиевото племе, за да носи ковчега на ГОСПОДНИЯ завет, за да стои пред ГОСПОДА, за да Му служи и да благославя в Неговото Име и до днес.
9
Затова Леви няма нито дял, нито наследство с братята си; ГОСПОД е неговото наследство, както ГОСПОД, твоят Бог, му говори.
10
А аз престоях на планината като първия път, четиридесет дни и четиридесет нощи, и ГОСПОД ме послуша и този път; ГОСПОД не пожела да те погуби.
11
И ГОСПОД ми каза: Стани, иди, за да вървиш пред народа, за да влязат и да завладеят земята, за която се заклех на бащите им да им я дам.
12
И сега, Израилю, какво иска от теб ГОСПОД, твоят Бог, освен да се боиш от ГОСПОДА, своя Бог, да ходиш във всичките Му пътища и да Го любиш, да служиш на ГОСПОДА, своя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа,
13
и да спазваш заповедите на ГОСПОДА и наредбите Му, които днес ти заповядвам за твое добро?
14
Ето, небесата и небесата на небесата, земята и всичко, което е в нея, принадлежат на ГОСПОДА, твоя Бог.
15
Но ГОСПОД благоволи само в бащите ти, да ги възлюби, и избра вас, техните потомци след тях, измежду всички народи, както е днес.
16
Затова обрежете краекожието на сърцето си и не закоравявайте повече врата си.
17
Защото ГОСПОД, вашият Бог, е Бог на боговете и Господар на господарите — великият, мощният и страшният Бог, който не показва пристрастие и не приема подкуп.
18
Той извършва съд за сирачето и вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло.
19
Затова обичайте чужденеца, защото и вие бяхте чужденци в египетската земя.
20
От ГОСПОДА, своя Бог, да се боиш, на Него да служиш, към Него да се привързваш и в Неговото Име да се кълнеш.
21
Той е твоята хвала и Той е твоят Бог, който извърши за теб тези велики и страшни неща, които очите ти видяха.
22
Бащите ти слязоха в Египет седемдесет души на брой, а сега ГОСПОД, твоят Бог, те направи многоброен като звездите на небето.

Второзаконие глава 11

1
Затова да любиш ГОСПОДА, своя Бог, и да пазиш винаги заповяданото от Него, наредбите Му, правилата Му и заповедите Му.
2
И знайте днес — защото не говоря на синовете ви, които не знаят и не са видели наказанието от ГОСПОДА, вашия Бог, величието Му, силната Му ръка и издигнатата Му мишца;
3
знаменията Му и делата Му, които извърши в Египет на фараона, египетския цар и на цялата му земя;
4
това, което направи на египетската войска, на конете й и на колесниците й, как направи да ги погълнат водите на Червено море, докато ви преследваха, и ГОСПОД ги унищожи и до днес;
5
какво направи за вас в пустинята, докато дойдохте на това място;
6
и какво направи на Датан и Авирон, синовете на Елиав, сина на Рувим, как земята отвори устата си и ги погълна с домовете им, шатрите им и всичко живо, което ги следваше, сред целия Израил;
7
но вашите очи видяха цялото велико дело на ГОСПОДА, което Той извърши —
8
затова да спазвате целия закон, който ви заповядвам днес, за да бъдете силни и да влезете, и да завладеете земята, в която преминавате, за да я притежавате,
9
и за да продължите дните си в земята, за която ГОСПОД се закле на бащите ви да я даде на тях и на тяхното потомство, земя, в която текат мляко и мед.
10
Защото земята, в която влизаш, за да я притежаваш, не е като египетската земя, от която излязохте, където ти сееше семето си и го напояваше с крака си като зеленчукова градина.
11
А земята, в която преминавате, за да я притежавате, е земя на хълмове и долини, която пие вода от дъжда на небето;
12
земя, за която ГОСПОД, твоят Бог, се грижи; очите на ГОСПОДА, твоя Бог, са винаги върху нея, от началото на годината до края на годината.
13
И ако слушате усърдно заповедите Ми, които днес ви заповядвам — да любите ГОСПОДА, своя Бог, и да Му служите с цялото си сърце и с цялата си душа —
14
тогава Аз ще давам дъжда на земята ви на времето му, и ранния, и късния дъжд, за да събираш житото си и новото си вино, и маслото си;
15
и ще давам трева на полетата ти за добитъка ти; и ще ядеш, и ще се наситиш.
16
Внимавайте на себе си, да не би да се подмами сърцето ви и да се отклоните, и да служите на други богове, и да им се покланяте;
17
и да се запали против вас гневът на ГОСПОДА и Той да затвори небето, така че да няма дъжд и земята да не дава плода си, и вие бързо да бъдете изтребени от добрата земя, която ГОСПОД ви дава.
18
Затова да вложите тези мои думи в сърцето си и в душата си и да ги вържете като знак на ръката си, и да бъдат като превръзки над очите ви.
19
Да учите на тях синовете си, като говорите за тях — когато седиш в къщата си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.
20
И да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си,
21
за да се умножат дните ви и дните на синовете ви в земята, за която ГОСПОД се закле на бащите ви да им я даде, като дните на небето над земята.
22
Защото, ако усърдно спазвате целия този закон, който ви заповядвам да изпълнявате — да любите ГОСПОДА, вашия Бог, да ходите във всичките Му пътища и да се привързвате към Него —
23
тогава ГОСПОД ще изгони отпред вас всички тези народи и вие ще завладеете народи по-големи и по-силни от вас.
24
Всяко място, на което стъпи стъпалото на крака ви, ще бъде ваше: границата ви ще бъде от пустинята и Ливан, и от реката, реката Ефрат, чак до западното море.
25
Никой няма да може да устои пред вас; ГОСПОД, вашият Бог, ще всява страха от вас и ужаса от вас по цялата земя, на която стъпвате, така както ви говори.
26
Ето, днес аз поставям пред вас благословение и проклятие:
27
благословението, ако слушате заповедите на ГОСПОДА, своя Бог, които днес ви заповядвам;
28
и проклятието, ако не слушате заповедите на ГОСПОДА, своя Бог, а се отклонявате от пътя, който днес ви заповядвам, за да следвате други богове, които не сте познавали.
29
И когато ГОСПОД, твоят Бог, те заведе в земята, в която влизаш, за да я завладееш, тогава ще положиш благословението на хълма Гаризим, а проклятието — на хълма Гевал.
30
Те не са ли оттатък Йордан, по пътя към залез слънце, в земята на ханаанците, които живеят в равнината срещу Галгал, при дъбоветЕ Море?
31
Защото вие ще преминете Йордан, за да влезете да завладеете земята, която ГОСПОД, вашият Бог, ви дава; и ще я завладеете, и ще живеете в нея.
32
И да внимавате да вършите всичките наредби и правила, които днес поставям пред вас!

Второзаконие глава 12

1
Това са наредбите и правилата, които трябва да спазвате и да вършите в земята, която ГОСПОД, Бог на бащите ти, ти дава да притежаваш през всичките дни, докато живеете на земята.
2
Напълно да унищожите всичките места, където народите, които ще завладеете, са служили на боговете си, по високите планини и по хълмовете, и под всяко зелено дърво.
3
И да съборите жертвениците им, да строшите стълбовете им, да изгорите с огън ашерите им, да насечете изваяните образи на боговете им и да изличите имената им от онова място.
4
А на ГОСПОДА, своя Бог, да не изработвате такива неща,
5
а да отивате на мястото, което ГОСПОД, вашият Бог, ще избере от всичките ви племена, за да постави там Името Си за Свое обиталище; и там да отиваш.
6
Там да донасяте всеизгарянията си, жертвите си, десятъците си, възвишаемите приноси на ръката си, обреците си, доброволните си приноси и първородните от едрия и дребния си добитък.
7
И там да ядете пред ГОСПОДА, вашия Бог и да се веселите, вие и домовете ви, във всичко, което е предприела ръката ви, в което ГОСПОД, твоят Бог, те е благословил.
8
Да не правите така, както ние правим тук днес — всеки каквото му се вижда добро —
9
защото още не сте дошли в почивката и в наследството, което ГОСПОД, твоят Бог, ти дава.
10
Но когато преминете Йордан и се населите в земята, която ГОСПОД, вашият Бог, ви дава да наследите, и Той ви даде почивка от всичките врагове наоколо, така че да живеете безопасно,
11
тогава на мястото, което ГОСПОД, вашият Бог, ще избере, за да настани там Името Си, там да донасяте всичко, което ви заповядвам: всеизгарянията си, жертвите си, десятъците си, възвишаемия принос на ръката си и всичките си избрани обреци, които обричате на ГОСПОДА.
12
И да се веселите пред ГОСПОДА, своя Бог, вие и синовете ви, и дъщерите ви, и слугите ви, и слугините ви, и левитът, който е вътре в портите ви, защото той няма нито дял, нито наследство с вас.
13
Внимавай на себе си да не принасяш всеизгарянията си на всяко място, което видиш,
14
а на това място, което ГОСПОД ще избере в едно от племената ти, там да принасяш всеизгарянията си и там да вършиш всичко, което ти заповядвам.
15
Можеш обаче да колиш и да ядеш месо във всичките си жилища, според всяко желание на сърцето си, според благословението на ГОСПОДА, своя Бог, което ти е дал; и нечистият, и чистият могат да ядат от него, както от сърната, така и от елена.
16
Само кръвта да не ядете; да я изливате на земята като вода.
17
Не можеш да ядеш в жилището си десятъка от житото си и от новото си вино, и от маслото си, от първородните на едрия и дребния си добитък, от който и да било от обреците си, които си обрекъл, и от доброволните си приноси, и от възвишаемия принос на ръката си,
18
а пред ГОСПОДА, своя Бог, на мястото, което ГОСПОД, твоят Бог, ще избере, да ги ядеш, ти и синът ти, и дъщеря ти, и слугата ти, и слугинята ти, и левитът, който е вътре в портите ти; и да се веселиш пред ГОСПОДА, своя Бог, във всичко, което предприеме ръката ти.
19
Внимавай на себе си, да не изоставиш левита през всичките дни, докато живееш в земята си.
20
Когато ГОСПОД, твоят Бог, разшири областта ти, както ти обеща, и ти кажеш: Ще ям месо! — понеже душата ти желае да яде месо; можеш да ядеш месо, според всяко желание на душата си.
21
Ако мястото, което ГОСПОД, твоят Бог, ще избере, за да положи там Името Си, е много далеч от теб, тогава можеш да колиш от едрия и дребния си добитък, който ГОСПОД ти е дал, така както ти заповядах, и можеш да ядеш в жилищата, според всяко желание на душата си.
22
Както се яде сърна и елен, така можеш да ги ядеш; и нечистият, и чистият могат еднакво да ги ядат.
23
Само се пази да не ядеш кръвта, защото кръвта е животът; да не ядеш живота с месото.
24
Да не я ядеш; да я изливаш на земята като вода.
25
Да не я ядеш, за да бъде добре на теб и на синовете ти след теб, когато вършиш онова, което е право в очите на ГОСПОДА.
26
Но светите неща, които имаш, и обреците си да вземаш и да отиваш на мястото, което ГОСПОД ще избере.
27
И да принасяш всеизгарянията си, месото и кръвта, върху олтара на ГОСПОДА, своя Бог; и кръвта на жертвите ти да се излива върху олтара на ГОСПОДА, твоя Бог, а месото можеш да ядеш.
28
Внимавай и слушай всички тези думи, които ти заповядвам, за да бъде добре на теб и на синовете ти след теб до века, когато вършиш онова, което е добро и право в очите на ГОСПОДА, твоя Бог.
29
Когато ГОСПОД, твоят Бог, отсече пред теб народите, които отиваш да завладееш, и ти ги завладееш и се заселиш в земята им,
30
внимавай на себе си да не се впримчиш след тях, след като бъдат изтребени пред теб, и да не разпитваш за боговете им, като казваш: Как служат тези народи на боговете си, за да направя и аз така?
31
Да не постъпваш така спрямо ГОСПОДА, своя Бог; защото те са вършили за боговете си всяка мерзост, която ГОСПОД мрази; понеже дори синовете си и дъщерите си изгарят с огън за боговете си.
32
Всичко, което ви заповядам, да спазвате и да вършите; да не прибавяш към него и да не отнемаш от него.

Йоан глава 14

1
Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен.
2
В дома на Отца Ми има много жилища. Ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
3
И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.
4
А вие знаете къде отивам, и пътя знаете.
5
Тома Му каза: Господи, не знаем къде отиваш, а как можем да знаем пътя?
6
Иисус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.
7
Когато познаете Мен, ще познаете и Моя Отец; и отсега Го познавате и сте Го видели.
8
Филип Му каза: Господи, покажи ни Отца, и ни е достатъчно.
9
Иисус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мен, е видял Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?
10
Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и Отец – в Мен? Думите, които Аз ви казвам, не ги говоря от Себе Си, а Отец, който обитава в Мен, върши Своите дела.
11
Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и Отец – в Мен; или пък вярвайте Ми поради самите дела.
12
Истина, истина ви казвам: който вярва в Мен, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца.
13
И каквото и да поискате в Мое Име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.
14
Ако поискате нещо в Мое Име, ще го направя.
15
Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.
16
И Аз ще помоля Отца и Той ще ви даде друг Застъпник, който ще бъде с вас до века –
17
Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото нито Го вижда, нито Го познава; но вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и ще бъде във вас.
18
Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас.
19
Още малко, и светът няма вече да Ме вижда, но вие Ме виждате; понеже Аз живея, и вие ще живеете.
20
В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Своя Отец, и вие в Мен, и Аз във вас.
21
Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби, ще бъде възлюбен от Моя Отец, и Аз ще го възлюбя и ще му явя Себе Си.
22
Юда, не Искариотски, Му каза: Господи, по коя причина ще явиш Себе Си на нас, а не на света?
23
Иисус в отговор му каза: Ако Ме люби някой, ще пази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим жилище у него.
24
Който не Ме люби, не пази думите Ми; а словото, което слушате, не е Мое, а на Отца, който Ме е пратил.
25
Това ви казах, докато още съм с вас.
26
А Застъпникът, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое Име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.
27
Мир ви оставям; Моя мир ви давам: Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.
28
Чухте как Аз ви казах: Отивам си и ще дойда при вас. Ако Ме любехте, бихте се зарадвали, че казах, че отивам при Отца, защото Отец е по-голям от Мен.
29
И сега ви го казах, преди да е станало, че когато стане, да повярвате.
30
Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на (този) свят, и той няма нищо в Мен;
31
но това става, за да познае светът, че Аз любя Отца и както Ми е заповядал Отец, така правя. Станете, да си отидем оттук.

Йоан глава 15

1
Аз съм истинската лоза и Моят Отец е лозарят.
2
Всяка пръчка в Мен, която не дава плод, Той я маха; и всяка, която дава плод, я очиства, за да дава повече плод.
3
Вие сте вече чисти заради словото, което ви говорих.
4
Стойте в Мен, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не стои на лозата, така и вие не можете, ако не стоите в Мен.
5
Аз съм лозата, вие сте пръчките; който стои в Мен и Аз – в него, той дава много плод; защото, отделени от Мен, не можете да направите нищо.
6
Ако някой не стои в Мен, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и ги събират и ги хвърлят в огъня, и те изгарят.
7
Ако стоите в Мен и думите Ми стоят във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.
8
В това се прославя Моят Отец – да принасяте много плод; и ще бъдете Мои ученици.
9
Както Отец възлюби Мен, така и Аз възлюбих вас; стойте в Моята любов.
10
Ако пазите Моите заповеди, ще стоите в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Своя Отец и стоя в Неговата любов.
11
Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да бъде пълна.
12
Това е Моята заповед: да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.
13
Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си.
14
Вие сте Ми приятели, ако вършите, каквото ви заповядвам.
15
Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши Господарят му; а вас нарекох приятели, защото ви явих всичко, което чух от Своя Отец.
16
Вие не избрахте Мен, а Аз избрах вас и ви определих да отидете и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен; така че каквото и да поискате от Отца в Мое Име, да ви даде.
17
Това ви заповядвам: да се любите един друг.
18
Ако светът ви мрази, знайте, че преди вас Мен е намразил.
19
Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, а Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.
20
Помнете думата, която ви казах: Слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мен гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето слово, ще пазят и вашето.
21
Но всичко това ще ви сторят заради Моето Име, защото не познават Онзи, който Ме е пратил.
22
Ако не бях дошъл и не им бях говорил, не биха имали грях; но сега нямат извинение за греха си.
23
Който мрази Мен, мрази и Моя Отец.
24
Ако не бях извършил между тях делата, които никой друг не е извършил, не биха имали грях; но сега видяха и намразиха и Мен, и Моя Отец.
25
Но това стана, за да се изпълни писаното в закона им слово: ?Намразиха Ме без причина.“
26
А когато дойде Застъпникът, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мен.
27
Но и вие ще свидетелствате, защото сте били с Мен отначало.