Back to Top
План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 47 Ден 48Ден 49

Левит глава 14

1
И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
2
Това ще бъде законът за прокажения в деня, когато се очиства: да се заведе при свещеника;
3
и свещеникът да излезе вън от стана. И свещеникът да прегледа, и ето, ако прокаженият е оздравял от раната на проказата,
4
тогава свещеникът да заповяда да вземат за този, който се очиства, две живи чисти птичета, кедрово дърво, червена вълна и исоп.
5
И свещеникът да заповяда да заколят едното птиче в пръстен съд над изворна вода.
6
После да вземе живото птиче и кедровото дърво, и червената вълна, и исопа и да натопи тях и живото птиче в кръвта на закланото над изворната вода птиче;
7
и да поръси седем пъти този, който се очиства от проказата, и да го обяви за чист; а живото птиче да пусне на полето.
8
Тогава този, който се очиства, да изпере дрехите си, да обръсне цялата си коса и да се изкъпе във вода, и ще бъде чист. След това да дойде в стана, но да живее вън от шатрата си седем дни.
9
И на седмия ден да обръсне цялата си коса, на главата си, брадата си и веждите си, да обръсне всичките си косми и да изпере дрехите си, и да изкъпе тялото си във вода, и ще бъде чист.
10
А на осмия ден да вземе две мъжки агнета без недостатък, едно едногодишно женско агне без недостатък и три десети от ефа пшенично брашно, омесено с маслинено масло, за хлебен принос и един лог маслинено масло.
11
И свещеникът, който го очиства, да представи онзи, който се очиства, и тези неща пред ГОСПОДА на входа на шатъра за срещане.
12
И свещеникът да вземе едното мъжко агне и да го принесе в жертва за вина с лога маслинено масло, и да ги подвижи за движим принос пред ГОСПОДА.
13
И да заколи агнето на мястото, където колят жертвата за грях и всеизгарянето, на свято място, защото жертвата за вина, както жертвата за грях, принадлежи на свещеника; тя е пресвята.
14
И свещеникът да вземе от кръвта на жертвата за вина и свещеникът да я сложи на края на дясното ухо на онзи, който се очиства, на палеца на дясната му ръка и на палеца на десния му крак.
15
След това свещеникът да вземе от лога маслинено масло и да го излее в дланта на лявата си ръка,
16
и свещеникът да натопи десния си пръст в маслото, което е в лявата му длан, и да поръси седем пъти с пръста си от маслото пред ГОСПОДА.
17
И от останалото масло, което е в дланта му, свещеникът да сложи на края на дясното ухо на този, който се очиства, на палеца на дясната му ръка и на палеца на десния му крак, върху кръвта на жертвата за вина.
18
А останалото масло, което е в дланта на свещеника, да сложи на главата на този, който се очиства; и свещеникът да направи умилостивение за него пред ГОСПОДА.
19
И свещеникът да принесе жертвата за грях и да направи умилостивение за този, който се очиства от нечистотата си. И после да заколи всеизгарянето;
20
и свещеникът да принесе всеизгарянето и хлебния принос на олтара. Така свещеникът да направи умилостивение за него, и той ще бъде чист.
21
Но ако този, който се очиства, е беден и не му стига ръка, нека вземе едно мъжко агне за жертва за вина, за подвижване, за да се извърши умилостивение за него, и една десета от ефа пшенично брашно, омесено с маслинено масло, за хлебен принос и един лог маслинено масло,
22
и две гургулици или две гълъбчета, за които му стига ръка; едното да бъде жертва за грях, а другото — всеизгаряне.
23
И на осмия ден от очистването си да ги донесе при свещеника на входа на шатъра за срещане пред ГОСПОДА.
24
И свещеникът да вземе агнето на жертвата за вина и лога маслинено масло и свещеникът да ги подвижи за движим принос пред ГОСПОДА.
25
Да заколи и агнето на жертвата за вина и свещеникът да вземе от кръвта на жертвата за вина и да я сложи на края на дясното ухо на този, който се очиства, и на палеца на дясната му ръка, и на палеца на десния му крак.
26
И свещеникът да излее от маслиненото масло в дланта на лявата си ръка;
27
и от маслото, което е в лявата му ръка, свещеникът да поръси с десния си пръст седем пъти пред ГОСПОДА.
28
И свещеникът да сложи от маслото, което е в дланта му, на края на дясното ухо на този, който се очиства, и на палеца на дясната му ръка, и на палеца на десния му крак, на мястото, където е кръвта на жертвата за вина.
29
А останалото от маслото, което е в дланта на свещеника, да сложи на главата на този, който се очиства, за да извърши умилостивение за него пред ГОСПОДА.
30
После да принесе едната от гургулиците или от гълъбчетата, от онова, за което му стига ръка;
31
това, за което му стига ръка: едното в жертва за грях, а другото за всеизгаряне, заедно с хлебния принос. Така свещеникът да направи умилостивение пред ГОСПОДА за онзи, който се очиства.
32
Това е законът за онзи, който има рана от проказа и не му стига ръка за предписаното за очистването му.
33
И ГОСПОД говори на Мойсей и Аарон и каза:
34
Когато влезете в ханаанската земя, която Аз ви давам за притежание, и сложа зараза от проказа в някоя къща в земята на владението ви,
35
тогава онзи, чиято е къщата, да дойде и да заяви на свещеника, като каже: Вижда ми се като зараза в къщата.
36
И свещеникът да заповяда да изпразнят къщата, преди свещеникът да влезе да прегледа заразата, за да не стане нечисто всичко, което е в къщата; и след това свещеникът да влезе да прегледа къщата.
37
Като разгледа заразата, ето, ако заразата е по стените на къщата, зеленикави или червеникави трапчинки, които изглеждат да са по-дълбоки от повърхността на стената,
38
тогава свещеникът да излезе от къщата до вратата й и да затвори къщата за седем дни.
39
А на седмия ден свещеникът да се върне и да прегледа, и ето, ако заразата се е разпростряла по стените на къщата,
40
тогава свещеникът да заповяда да извадят камъните, на които е заразата, и да ги хвърлят вън от града на нечисто място.
41
И да накара да остържат къщата навсякъде отвътре и да изхвърлят остърганата глина вън от града на нечисто място.
42
И да вземат други камъни, които да вградят вместо онези камъни, и да вземат друга глина и да измажат къщата.
43
Но ако заразата пак дойде и се появи в къщата, след като извадят камъните и остържат къщата и я измажат,
44
тогава свещеникът да дойде и да прегледа, и ето, ако заразата се е разпростряла в къщата, това е лоша проказа в къщата; тя е нечиста.
45
Да съборят къщата, камъните й, дърветата й и цялата пръст на къщата и да ги изнесат вън от града на нечисто място.
46
И който влезе в къщата през цялото време, когато е затворена, ще бъде нечист до вечерта.
47
А който спи в къщата, да изпере дрехите си и който яде в къщата, да изпере дрехите си.
48
Но ако свещеникът влезе и прегледа, и ето, заразата не се е разпростряла в къщата след измазването й, тогава свещеникът да обяви къщата за чиста, защото заразата е преминала.
49
А за очистването на къщата да вземе две птичета и кедрово дърво, и червена вълна, и исоп.
50
И да заколи едното птиче в пръстен съд над изворна вода.
51
И да вземе кедровото дърво и исопа, и червената вълна, и живото птиче и да ги натопи в кръвта на закланото птиче и в изворната вода, и да поръси къщата седем пъти.
52
И да очисти къщата с кръвта на птичето, с изворната вода, с живото птиче, с кедровото дърво, с исопа и с червената вълна.
53
А живото птиче да пусне вън от града на полето. Така да направи умилостивение за къщата, и тя ще бъде чиста.
54
Това е законът за всяка рана от проказа и от кел,
55
и за проказа на дреха и на къща,
56
и за отток, за краста и за светли петна,
57
за да учи, кога нещо да се обявява за нечисто и кога — за чисто. Това е законът за проказата.

Лука глава 9

1
И като свика дванадесетте, даде им сила и власт над всички демони и да изцеляват болести.
2
И ги изпрати да проповядват Божието царство и да изцеляват болните.
3
И им каза: Не вземайте нищо за из път – нито тояга, нито торба, нито хляб, нито пари, нито да имате по две ризи.
4
И в която къща влезете, там отсядайте и оттам тръгвайте на път.
5
И ако някои не ви приемат, когато излизате от онзи град, отърсете и праха от краката си за свидетелство против тях.
6
И те тръгнаха и отиваха по селата, и проповядваха благовестието, и изцеляваха навсякъде.
7
А четверовластникът Ирод чу за всичко, което беше извършено от Него и беше в недоумение; защото някои казваха, че Йоан е възкръснал от мъртвите;
8
други пък – че Илия се е явил; а други – че един от старовременните пророци е възкръснал.
9
И Ирод каза: Йоан аз обезглавих. А кой е Този, за когото слушам такива неща? И желаеше да Го види.
10
И като се върнаха апостолите, разказаха на Иисус всичко, което бяха извършили; и Той ги взе и се оттегли насаме (в уединено място) до един град, наречен Витсаида.
11
А множествата, като разбраха това, Го последваха; и Той ги прие с готовност и им говореше за Божието царство, и изцеляваше онези, които имаха нужда от изцеление.
12
И когато денят започна да отминава, дванадесетте се приближиха и Му казаха: Разпусни множествата, за да отидат в околните села и колиби да нощуват и да си намерят храна, защото тук сме в уединено място.
13
Но Той им каза: Дайте им вие да ядат. А те казаха: Нямаме повече от пет хляба и две риби, освен ако отидем и купим храна за целия този народ.
14
Защото имаше около пет хиляди мъже. И каза на учениците Си: Накарайте ги да насядат на групи по петдесет души.
15
Те направиха така и накараха всички да насядат.
16
А Той взе петте хляба и двете риби и погледна към небето, и ги благослови; и като ги разчупи, даде на учениците да сложат пред множеството.
17
И ядоха и всички се наситиха; и вдигнаха къшеите, които им останаха – дванадесет коша.
18
И когато Той се молеше насаме и учениците бяха с Него, ги попита, казвайки: Какво казва множеството, кой съм Аз?
19
А те в отговор казаха: Едни казват, че си Йоан Кръстител; други – Илия; трети пък – че един от старовременните пророци е възкръснал.
20
Тогава им каза: А вие какво казвате, кой съм Аз? Петър в отговор каза: Божият Христос.
21
А Той ги предупреди и им заповяда да не казват на никого, като каза:
22
Човешкият Син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен.
23
Каза още и на всички: Ако иска някой да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.
24
Защото, който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради Мен, той ще го спаси.
25
Понеже какво се ползува човек, ако спечели целия свят, а изгуби или ощети себе си?
26
Защото, ако се срамува някой от Мен и от думите Ми, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата Си и в славата на Отца и на светите ангели.
27
А казвам ви наистина: има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство.
28
И около осем дни след като каза това, Той взе със Себе Си Петър, Йоан и Яков и се качи на планината да се моли.
29
И като се молеше, видът на лицето Му се измени и облеклото Му стана бяло и блестящо.
30
И ето, двама мъже се разговаряха с Него; те бяха Мойсей и Илия,
31
които се явиха в слава и говореха за Неговата смърт, която Му предстоеше да изпълни в Ерусалим.
32
А Петър и онези, които бяха с него, ги беше налегнал сън; но когато се разбудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него.
33
И когато те се разделиха с Него, Петър каза на Иисус: Наставниче, добре е да сме тук; и нека направим три шатри: една за Теб, една за Мойсей и една за Илия – без да знае какво говори.
34
И докато казваше това, дойде облак и ги засени; и учениците се уплашиха, като влязоха в облака.
35
И от облака дойде глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син. Него слушайте.
36
И когато гласът престана, Иисус се намери сам. И те замълчаха и в онези дни не казваха на никого нищо от това, което бяха видели.
37
И на следващия ден, когато слязоха от планината, Го срещна голямо множество.
38
И ето, един човек от множеството извика и каза: Учителю, моля Ти се да погледнеш на сина ми, защото ми е единствено дете.
39
И ето, хваща го дух и той изведнъж закрещява и духът го сгърчва така, че той се запеня, и като го смазва, едва го напуска.
40
Помолих Твоите ученици да го изгонят, но не можаха.
41
Иисус в отговор каза: О, роде невярващ и извратен! Докога ще бъда с вас и ще ви търпя? Доведи сина си тук.
42
И още докато идваше, демонът го тръшна и сгърчи силно; а Иисус смъмри нечистия дух, изцели момчето и го върна на баща му.
43
И всички се чудеха на Божието величие. А докато всички се чудеха на всичко, което правеше, Той каза на учениците Си:
44
Вложете в ушите си тези думи, защото Човешкият Син ще бъде предаден в човешки ръце.
45
Но те не разбраха тази дума, тя беше скрита от тях, за да не я разберат; а се бояха да Го попитат за тази дума.
46
И между тях се повдигна спор – кой от тях ще бъде по-голям.
47
А Иисус, като видя мисълта на сърцето им, взе едно детенце, постави го при Себе Си и им каза:
48
Който приеме това дете в Мое Име, Мен приема; и който приеме Мен, приема Този, който Ме е пратил; защото, който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям.
49
А Йоан заговори и каза: Наставниче, видяхме един човек да изгонва демони в Твое Име и му забранихме, защото не следва с нас.
50
А Иисус му каза: Не забранявайте, защото, който не е против вас, е откъм вас.
51
И когато се навършиха дните да се възнесе, Той насочи лицето Си по пътя за Ерусалим.
52
И изпрати пред Себе Си вестители, които отидоха и влязоха в едно самарянско село да приготвят за Него.
53
Но не Го приеха, защото лицето Му беше обърнато към Ерусалим.
54
Когато учениците Му Яков и Йоан видяха това, казаха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, (както стори и Илия)?
55
А Той се обърна и ги смъмри, (и каза: Вие не знаете на какъв дух сте; защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, а да спаси).
56
И отидоха в друго село.
57
А като вървяха по пътя, един човек Му каза: Господи, ще Те следвам, където и да идеш!
58
Иисус му каза: Лисиците си имат леговища и небесните птици – гнезда, а Човешкият Син няма къде глава да подслони.
59
А на друг каза: Следвай Ме. А той каза: Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си.
60
Но Той му каза: Остави мъртвите да погребват своите мъртъвци, а ти иди и разгласявай Божието царство.
61
Каза и друг: Ще Те следвам, Господи; но първо ми позволи да се сбогувам с домашните си.
62
А Иисус му каза: Никой, който е сложил ръката си на плуга и гледа назад, не е годен за Божието царство.