Back to Top

"Защото животът за мен е Христос, а смъртта – придобивка."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 44 Ден 45Ден 46

Левит глава 8

1
И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
2
Вземи Аарон и синовете му с него, и одеждите, и маслото за помазване, и юнеца на жертвата за грях, и двата овена, и коша с безквасните хлябове;
3
и събери цялото общество при входа на шатъра за срещане.
4
И Мойсей направи както му заповяда ГОСПОД. И обществото се събра пред входа на шатъра за срещане.
5
Тогава Мойсей каза на обществото: Ето какво заповяда ГОСПОД да направим.
6
И Мойсей доведе Аарон и синовете му и ги изми с вода.
7
И го облече с хитона и го опаса с пояса, облече го с мантията, сложи му ефода, препаса го с препаската на ефода и го стегна с нея.
8
И му сложи нагръдника и в нагръдника положи Урим и Тумим.
9
Положи и митрата на главата му и закачи отпред на митрата златната плочица, светия венец, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.
10
И Мойсей взе маслото за помазване и помаза скинията и всичко в нея, и ги освети.
11
С него поръси и върху олтара седем пъти и помаза олтара с всичките му принадлежности и умивалника с подложката му, за да ги освети.
12
После изля на главата на Аарон от маслото за помазване и го помаза, за да го освети.
13
И Мойсей приведе синовете на Аарон, облече ги с хитоните, опаса ги с поясите и им сложи тюрбаните, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.
14
После приведе юнеца на жертвата за грях и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на юнеца на жертвата за грях.
15
И го закла и Мойсей взе кръвта и с пръста си сложи от нея на роговете на олтара наоколо и очисти олтара, а останалото от кръвта изля в подножието на олтара и го освети, и направи умилостивение за него.
16
После взе цялата тлъстина, която е върху вътрешностите, булото на дроба и двата бъбрека с тлъстината им и Мойсей ги изгори на олтара.
17
А юнеца, кожата му, месото му и изпражненията му изгори с огън вън от стана, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.
18
После приведе овена за всеизгаряне и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена.
19
И го закла и Мойсей поръси с кръвта олтара от всички страни.
20
И насече овена на късовете му и Мойсей изгори главата, късовете и тлъстината.
21
И изми вътрешностите и краката с вода и Мойсей изгори на олтара целия овен; това беше всеизгаряне за благоухание на умилостивение, жертва чрез огън на ГОСПОДА, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.
22
После приведе другия овен, овена на посвещението, и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена.
23
И го закла и Мойсей взе от кръвта му и я сложи на края на дясното ухо на Аарон, на палеца на дясната му ръка и на палеца на десния му крак.
24
И приведе синовете на Аарон и Мойсей сложи от кръвта на края на дясното им ухо, на палеца на дясната им ръка и на палеца на десния им крак; и Мойсей поръси с кръвта олтара от всички страни.
25
После взе тлъстината и опашката, цялата тлъстина върху вътрешностите, булото на дроба, двата бъбрека с тлъстината им и дясното бедро;
26
взе и от коша с безквасните хлябове, който беше пред ГОСПОДА, една безквасна пита, една пита хляб, омесен с маслинено масло, и една кора и ги сложи на тлъстината и на дясното бедро.
27
И сложи всичко това в ръцете на Аарон и в ръцете на синовете му и ги подвижи за движим принос пред ГОСПОДА.
28
После Мойсей ги взе от ръцете им и ги изгори на олтара върху всеизгарянето; това беше жертва на посвещение за благоухание на умилостивение; това беше жертва чрез огън на ГОСПОДА.
29
Мойсей взе и гърдите и ги подвижи за движим принос пред ГОСПОДА; това беше делът на Мойсей от овена на посвещението, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.
30
После Мойсей взе от маслото за помазване и от кръвта, която беше върху олтара, и поръси Аарон и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него. Така освети Аарон, одеждите му и синовете му, и одеждите на синовете му с него.
31
И Мойсей каза на Аарон и на синовете му: Сварете месото при входа на шатъра за срещане и там го яжте с хляба, който е в коша на посвещението, както заповядах и казах: Аарон и синовете му да ги ядат.
32
А колкото остане от месото и от хляба, да изгорите с огън.
33
И да не излизате от входа на шатъра за срещане седем дни, докато се изпълнят дните на посвещението ви, защото седем дни ще става посвещението ви.
34
Както се направи в този ден, така заповяда ГОСПОД да се прави, за да стане умилостивение за вас.
35
И през тези седем дни да седите пред входа на шатъра за срещане, денем и нощем, и да се грижите за ГОСПОДНАТА служба, за да не умрете; защото така ми беше заповядано.
36
И Аарон и синовете му извършиха всичко, което ГОСПОД беше заповядал чрез ръката на Мойсей.

Левит глава 9

1
На осмия ден Мойсей повика Аарон и синовете му, и израилевите старейшини.
2
И каза на Аарон: Вземи си мъжко теле за жертва за грях и овен за всеизгаряне, без недостатък, и ги принеси пред ГОСПОДА.
3
И говори на израилевите синове и кажи: Вземете козел за жертва за грях и теле и агне за всеизгаряне, едногодишни, без недостатък,
4
и юнец и овен за примирителна жертва, за да ги пожертвате пред ГОСПОДА, и хлебен принос, омесен с маслинено масло; защото днес ще ви се яви ГОСПОД.
5
И те донесоха пред шатъра за срещане онова, което заповяда Мойсей, и цялото общество се приближи и застана пред ГОСПОДА.
6
И Мойсей каза: Това е, което ГОСПОД заповяда да направите и ГОСПОДНАТА слава ще ви се яви.
7
Тогава Мойсей каза на Аарон: Пристъпи при олтара и принеси жертвата си за грях и всеизгарянето си и направи умилостивение за себе си и за народа; принеси и приноса за народа и направи умилостивение за тях, както заповяда ГОСПОД.
8
И Аарон пристъпи при олтара и закла телето на жертвата за грях, която беше за него.
9
А синовете на Аарон му донесоха кръвта и той натопи пръста си в кръвта, и я сложи върху роговете на олтара, и изля кръвта в подножието на олтара.
10
А тлъстината, бъбреците и булото на дроба от жертвата за грях изгори на олтара, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.
11
А месото и кожата изгори с огън вън от стана.
12
Закла и всеизгарянето и синовете на Аарон му представиха кръвта, и той поръси с нея олтара от всички страни.
13
После му донесоха всеизгарянето на късовете му и главата и той ги изгори на олтара.
14
И изми вътрешностите и краката и ги изгори върху всеизгарянето на олтара.
15
После принесе приноса на народа, като взе козела на жертвата за грях, която беше за народа, закла го и го принесе за грях, както и първия път.
16
И принесе всеизгарянето и го направи според наредбата.
17
Принесе и хлебния принос, напълни ръката си от него и го изгори на олтара, освен сутрешното всеизгаряне.
18
Закла и юнеца и овена, примирителната жертва, която беше за народа, и синовете на Аарон му представиха кръвта и той поръси с нея олтара от всички страни,
19
и тлъстините от юнеца, а от овена — опашката, тлъстината, която покрива вътрешностите, бъбреците и булото на дроба.
20
И сложиха тлъстините върху гърдите и той изгори тлъстините върху олтара.
21
А гърдите и дясното бедро Аарон подвижи за движим принос пред ГОСПОДА, както беше заповядал Мойсей.
22
Тогава Аарон повдигна ръцете си към народа и го благослови; и след като беше принесъл жертвата за грях, всеизгарянето и примирителните жертви, слезе.
23
И Мойсей и Аарон влязоха в шатъра за срещане. И като излязоха, благословиха народа и ГОСПОДНАТА слава се яви на целия народ.
24
И огън излезе отпред ГОСПОДА и пояде всеизгарянето и тлъстините върху олтара; и целият народ видя това и възкликна и падна по лице.

Лука глава 6

1
И една събота, (първата след втория ден на Пасхата), като минаваше Той през посевите, учениците Му късаха класове и ядяха, като ги стриваха с ръце.
2
А някои от фарисеите казаха: Защо правите това, което не е позволено да се прави в събота?
3
Иисус в отговор им каза: И това ли не сте чели, което направи Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него,
4
как влезе в Божия дом, взе присъствените хлябове, които не е позволено никой да яде, а само свещениците, и яде, като даде и на онези, които бяха с него?
5
И Той им каза: Човешкият Син е Господар и на съботата.
6
А в друга събота влезе в синагогата и поучаваше. И там имаше един човек, чиято дясна ръка беше изсъхнала.
7
А книжниците и фарисеите Го наблюдаваха дали ще го изцели в събота, за да могат да Го обвинят.
8
Но Той знаеше мислите им и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи на средата. И той стана и се изправи.
9
Тогава Иисус им каза: Питам ви: какво е позволено да прави човек в събота: добро ли да прави, или зло; да спаси ли живот, или да погуби?
10
И като ги изгледа всички, каза на човека: Протегни ръката си. И той направи така и ръката му оздравя.
11
А те се изпълниха с луда ярост и се разговаряха помежду си какво биха могли да сторят на Иисус.
12
През онези дни Иисус излезе на хълма да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога.
13
А като се съмна, повика учениците Си и избра от тях дванадесет души, които и нарече апостоли:
14
Симон, когото и нарече Петър, и брат му Андрей; Яков и Йоан; Филип и Вартоломей;
15
Матей и Тома; Яков Алфеев и Симон, наречен Зилот;
16
Юда, Якововия брат и Юда Искариотски, който и стана предател.
17
И като слезе заедно с тях, Той се спря на едно равно място. Там се спряха и мнозина от Неговите ученици, а така също и голямо множество от народа от цяла Юдея и Ерусалим, и от крайбрежието на Тир и Сидон, които бяха дошли да Го чуят и да се изцелят от болестите си;
18
и измъчваните от нечисти духове бяха изцелени.
19
И цялото множество се стараеше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеляваше всичките.
20
И Той вдигна очи към учениците Си и каза: Блажени сте вие, бедните, защото е ваше Божието царство.
21
Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се засмеете.
22
Блажени сте, когато ви намразят хората и когато ви отлъчат от себе си и ви похулят, и отхвърлят името ви като лошо заради Човешкия Син.
23
Зарадвайте се в онзи ден и заиграйте, защото, ето, голяма е наградата ви на небесата; понеже така правеха бащите им на пророците.
24
Но горко на вас, богатите, защото сте получили утешението си.
25
Горко на вас, които сега сте наситени, защото скоро ще изгладнеете. Горко на вас, които сега се смеете, защото ще жалеете и ще плачете.
26
Горко на вас, когато всички хора ви захвалят, защото бащите им така правеха на лъжепророците.
27
Но на вас, които слушате, казвам: Любете неприятелите си; правете добро на тези, които ви мразят;
28
благославяйте тези, които ви кълнат; молете се за тези, които ви нанасят вреда.
29
На този, който те удари по едната буза, обърни и другата; и на този, който ти вземе горната дреха, не отказвай и ризата си.
30
Дай на всеки, който ти поиска; и не искай обратно своето от този, който ти го отнема.
31
И както желаете да правят хората на вас, така и вие правете на тях.
32
Понеже, ако любите само онези, които любят вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците любят онези, които тях любят.
33
И ако правите добро само на онези, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото.
34
И ако давате назаем само на тези, от които се надявате да получите обратно, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците дават назаем на грешни, за да получат обратно равното.
35
Но вие любете неприятелите си, правете добро и давайте назаем, без да очаквате да получите назад, и наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите.
36
И така, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.
37
Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъждани; прощавайте, и ще бъдете простени;
38
давайте, и ще ви се дава: добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в скута, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
39
Каза им една притча: Може ли слепец да води друг слепец? Няма ли и двамата да паднат в яма?
40
Ученикът не е по-горен от учителя си; а всеки ученик, когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си.
41
И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не усещаш гредата в своето око?
42
Или как можеш да кажеш на брат си: Брате, остави ме да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око? Лицемерецо! Първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в окото на брат ти.
43
Защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито пък лошо дърво, което да дава добър плод.
44
Понеже всяко дърво се познава по своя плод; защото не берат смокини от тръни, нито късат грозде от къпина.
45
Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото (съкровище на сърцето) си изнася злото; защото от онова, което препълва сърцето му, говорят устата му.
46
И защо Ме зовете: Господи, Господи!, и не вършите това, което казвам?
47
Всеки, който идва при Мен и слуша Моите думи, и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича.
48
Прилича на човек, който, като строеше къща, изкопа и задълбочи, и положи основата на канара; и когато стана наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можа да я поклати, защото тя беше основана на канара.
49
А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без основа; върху която се устреми реката и тя веднага рухна; и срутването на онази къща беше голямо.