Back to Top
План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 320 Ден 321Ден 322

Езекил глава 17

1
И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2
Сине човешки, задай гатанка и кажи притча за израилевия дом.
3
И кажи: Така казва Господ БОГ: Един голям орел с големи криле и дълги пера, с гъста пъстра перушина, дойде в Ливан и откъсна връхчето на кедъра.
4
Откъсна най-високото от клончетата му и го занесе в земята на търговците, в град на търговци го постави.
5
Взе и от семето на земята и го сложи в плодородна почва, занесе го при много води, посади го като върба.
6
И то поникна и стана разстлана лоза, ниска на ръст, за да се обръщат клончетата й към него и да бъдат корените й под него. И стана лоза и пусна пръчки, и покара издънки.
7
Имаше и друг голям орел с големи криле и много перушина. И ето, от лехите, където беше посадена, тази лоза протегна корените си към него и простря клончетата си към него, за да я напои.
8
Тя беше посадена на добра почва, при много води, за да пусне пръчки и да дава плод, и да стане прекрасна лоза.
9
Кажи: Така казва Господ БОГ: Ще успее ли? Няма ли да се изскубят корените й и да се отсече плодът й, и тя да изсъхне? Всичките й поникнали свежи листа ще изсъхнат, и то не с голяма сила и много народ, за да я извадят от корените й.
10
И ето, въпреки че е посадена, ще успее ли? Няма ли да изсъхне напълно, щом я докосне източният вятър? В лехите, където растеше, ще изсъхне.
11
И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
12
Кажи сега на бунтовния дом: Не разбирате ли какво значи това? Кажи: Ето, вавилонският цар дойде в Ерусалим и взе царя му и първенците му и ги заведе със себе си във Вавилон.
13
И взе от царския род и направи договор с него, и го накара да се закълне, и взе силните на земята,
14
за да се сниши царството и да не се издига, за да пази договора му и да устои.
15
А той въстана против него и изпрати свои посланици в Египет, за да му дадат коне и много народ. Ще успее ли? Ще се избави ли онзи, който прави това? Като нарушава договора, ще избегне ли?
16
Жив съм Аз, заявява Господ БОГ — непременно в страната на царя, който го е направил цар, чиято клетва той презря и чийто договор наруши, там, при него, сред Вавилон ще умре!
17
И фараонът с голямата си войска и с многобройното си множество няма да направи нищо за него във войната, когато се издигнат могили и се съградят укрепления, за да се изтребят много души.
18
Защото презря клетвата и наруши договора, и ето, даде ръката си, но извърши всичко това. Няма да се отърве.
19
Затова, така казва Господ БОГ: Жив съм Аз — непременно ще въздам върху главата му Своята клетва, която той презря, и Своя договор, който наруши.
20
И ще разпростра мрежата Си над него и той ще се хване в примката Ми, и ще го откарам във Вавилон, и там ще се съдя с него за престъплението, което извърши против Мен.
21
И всичките му бежанци във всичките му полкове ще паднат от меч, а останалите ще се разпръснат по всичките ветрове. И ще познаете, че Аз, ГОСПОД, изговорих това.
22
Така казва Господ БОГ: Ще взема Аз от върха на високия кедър и ще го посадя; от най-високите му клончета ще откъсна едно крехко клонче и Аз ще го посадя на висока и извисена планина.
23
На издигнатата израилева планина ще го посадя. И то ще покара клончета, ще дава плод и ще стане великолепен кедър. Под него ще живеят всякакви птици, всякакви пернати — под сянката на клоните му ще живеят.
24
И всичките дървета на полето ще познаят, че Аз, ГОСПОД, сниших високото дърво, извисих ниското дърво, изсуших зеленото дърво и направих сухото дърво да се раззелени. Аз, ГОСПОД, изговорих това и ще го извърша.

Езекил глава 18

1
И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2
Какво употребявате вие тази поговорка за израилевата земя, като казвате: Бащите ядоха кисело грозде, а зъбите на синовете скоминясаха?
3
Жив съм Аз, заявява Господ БОГ — няма вече да употребявате тази поговорка в Израил.
4
Ето, всички души са Мои — както душата на бащата, така и душата на сина са Мои. Душата, която е съгрешила, тя ще умре.
5
Но ако някой е праведен и постъпва право и праведно,
6
не яде по планините и не повдига очите си към идолите на израилевия дом, и не осквернява жената на ближния си, и не се приближава до жена в нечистотата й,
7
и не насилва никого, връща на длъжника залога му, не граби грабеж, дава хляба си на гладния и покрива голия с дреха,
8
не дава с лихва и не взема печалба, оттегля ръката си от неправда, върши правосъдие според истината между човек и човек,
9
ходи в наредбите Ми и пази правилата Ми, за да постъпва според истината — той е праведен, непременно ще живее, заявява Господ БОГ.
10
Но ако той роди син разбойник, който пролива кръв и върши някое от тези неща —
11
а той самият не е вършил нищо от това — а синът дори яде по планините и осквернява жената на ближния си,
12
насилва сиромаха и бедния, граби грабежи, не връща залог и повдига очите си към идолите, върши гнусотии,
13
дава с лихва и взема печалба — той ще живее ли? Няма да живее. Извършил е всички тези мерзости — непременно ще умре, кръвта му ще бъде върху него.
14
И ето, ако роди син който, като гледа всичките грехове, които баща му върши, и се бои и не върши такива неща,
15
не яде по планините и не повдига очите си към идолите на израилевия дом, и не осквернява жената на ближния си,
16
и не насилва никого, не задържа залог, не граби грабеж, дава хляба си на гладния и покрива голия с дреха,
17
не посяга на сиромаха, не взема лихва и печалба, върши правилата Ми и ходи в наредбите Ми — той няма да умре за беззаконието на баща си, непременно ще живее.
18
Баща му, понеже е насилвал жестоко, грабил е грабеж от брат си и е вършил това, което не е добро, сред народа си, ето, той ще умре в беззаконието си.
19
Но вие казвате: Защо синът не понася беззаконието на баща си? А синът е постъпвал право и праведно, пазил е всичките Ми наредби и ги е вършил — той непременно ще живее.
20
Душата, която греши, тя ще умре; синът няма да понесе беззаконието на баща си и бащата няма да понесе беззаконието на сина си. Правдата на праведния ще бъде за него и безбожието на безбожния ще бъде за него.
21
Но ако безбожният се обърне от всичките грехове, които е вършил, и пази всичките Ми наредби и постъпва право и праведно, той непременно ще живее, няма да умре.
22
Всичките му престъпления, които е извършил, няма да му се помнят; заради правдата, която е вършил, ще живее.
23
Имам ли Аз благоволение в смъртта на безбожния? — заявява Господ БОГ. — Не ли по-скоро в това, да се обърне от пътя си и да живее?
24
Но ако праведният се обърне от правдата си и върши беззаконие и постъпва според всичките гнусотии, които върши безбожният, ще живее ли? Всички праведни дела, които е извършил, няма да се помнят; заради престъплението, което е извършил, и заради греха, който е извършил, заради тях ще умре.
25
А вие казвате: Пътят на Господа не е прав. Слушайте сега, доме израилЕв! Моят ли път не е прав? Не са ли криви вашите пътища?
26
Когато праведният се обърне от правдата си и извърши беззаконие, ще умре за него; заради беззаконието, което е извършил, ще умре.
27
А когато безбожният се обърне от безбожието, което е вършил, и постъпва право и праведно, той ще запази жива душата си.
28
Понеже е видял и се е обърнал от всичките престъпления които е вършил, непременно ще живее, няма да умре.
29
Но израилевият дом казва: Пътят на Господа не е прав. Моите ли пътища не са прави, доме израилев? Не са ли криви вашите пътища?
30
Затова ще ви съдя всекиго според пътищата му, доме израилев, заявява Господ БОГ. Покайте се и се обърнете от всичките си престъпления, за да не ви стане това препънка за беззаконие.
31
Отхвърлете от себе си всичките си престъпления, които вършихте, и си направете ново сърце и нов дух! Защо да умрете, доме израилев?
32
Защото Аз нямам благоволение в смъртта на умиращия, заявява Господ БОГ. Затова обърнете се и живейте!

Ефесяни глава 1

1
Павел, с Божията воля апостол на Иисус Христос, до светиите и верните в Христос Иисус, които са в Ефес:
2
Благодат да бъде на вас и мир от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос!
3
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места;
4
както ни е избрал в Него преди основаването на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов;
5
като ни е предопределил да бъдем осиновени за Него чрез Иисус Христос по благоволението на Своята воля,
6
за похвала на славата на Своята благодат, с която ни е дарил във Възлюбения Си.
7
В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат,
8
която е направил да изобилства за нас във всяка мъдрост и разбиране,
9
като ни е открил тайната на волята Си според благоволението, което е положил в Себе Си,
10
за да се приложи, когато се изпълнят времената: да се обедини като цяло в Христос всичко – и това, което е на небесата, и това, което е на земята – в Него.
11
В Него и ние бяхме взети за наследство, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, който върши всичко по решението на Своята воля,
12
така че да бъдем за похвала на Неговата слава – ние, които отпреди се надявахме на Христос.
13
В Него и вие, като чухте словото на истината – благовестието на вашето спасение – и като повярвахте в Него, бяхте запечатани със Светия Дух на обещанието,
14
който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога за похвала на Неговата слава.
15
Затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Иисус и за любовта към всичките светии,
16
не преставам да благодаря за вас и да ви споменавам в молитвите си;
17
така че Бог на нашия Господ Иисус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на мъдрост и откровение в познаването на Него Самия,
18
като просветли очите на сърцето ви, за да знаете каква е надеждата на Неговото призоваване, какво е богатството на славата на Неговото наследство в светиите
19
и какво е превъзходното величие на Неговата мощ към нас, вярващите, според действието на мощта на Неговата сила.
20
С нея Той подейства в Христос, като Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната си страна на небесата,
21
далеч над всяко началство и власт, и сила, и господство, и всяко име, с което се наименуват, не само в този свят, но и в бъдещия.
22
И покори всичко под краката Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата,
23
което е Неговото тяло, пълнотата на Този, който изпълва всичко във всичко.

Ефесяни глава 2

1
И съживи вас, които бяхте мъртви във вашите престъпления и грехове,
2
в които сте ходили някога според вървежа на този свят, според княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството,
3
между които и ние всички сме живели някога в своите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били деца на гнева, както и другите.
4
Бог обаче, който е богат на милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,
5
въпреки че бяхме мъртви в престъпленията си, ни съживи заедно с Христос – по благодат сте спасени –
6
и като ни съвъзкреси, ни сложи да седим заедно с Него в небесни места в Христос Иисус,
7
за да показва през идните векове изобилните богатства на своята благодат чрез добрината си към нас в Христос Иисус.
8
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога —
9
не чрез дела, за да не се похвали никой.
10
Защото сме Негово творение, създадено в Христос Иисус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях.
11
Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тези, които се наричат обрязани – с обрязване на плътта, което се извършва с ръце –
12
в онова време бяхте без Христос, отлъчени от израилевото гражданство и чужди на заветите на обещанието, без да имате никаква надежда и без Бог на света.
13
Но сега в Христос Иисус вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос.
14
Защото Той е нашият мир, който направи двете едно и събори средната стена, която ги разделяше,
15
като в плътта си унищожи враждата, тоест закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си от двата един нов човек и така да въдвори мир,
16
и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.
17
И като дойде, благовества мир на вас, далечните, и мир на близките.
18
Защото чрез Него и едните, и другите имаме достъп в един Дух до Отца.
19
И така, вие не сте вече странници и чужденци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство;
20
защото сте съградени върху основата на апостолите и пророците, като Сам Христос Иисус е крайъгълен камък,
21
в когото сглобено, цялото здание расте за свят храм в Господа,
22
в който вие също се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.