Back to Top

"Защото Бог ни е дал дух не на плахост, а на сила, любов и себевладеене."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 283 Ден 284Ден 285

Исая глава 65

1
Потърсен бях от онези, които не питаха за Мен, намерен бях от онези, които не Ме търсеха. Казах: Ето Ме! ето Ме! — на народ, който не беше наречен с Името Ми.
2
Простирах ръцете Си цял ден към народ непокорен, който ходи по недобър път след своите помисли;
3
народ, който постоянно ме дразни в лицето Ми, коли жертви по градините и кади върху олтари от кирпичи;
4
който седи в гробовете и нощува в скришни места; който яде свинско месо и в съдовете му има вариво от гнусотии;
5
който казва: Махни се от мен, не се приближавай до мен, защото аз съм по-свят от теб! Такива са дим в ноздрите Ми, огън, горящ цял ден.
6
Ето, писано е пред Мен; няма да мълча, ще отплатя; да, ще отплатя в пазвите им
7
вашите беззакония и беззаконията на бащите ви, казва ГОСПОД, които кадиха по планините и Ме хулиха по хълмовете. Затова Аз ще отмеря първо отплатата им в пазвата им.
8
Така казва ГОСПОД: Както когато в грозда има сок, казват: Не го разваляй, защото има благословение в него! — така ще направя заради слугите Си, за да не изтребя всичко.
9
Ще произведа потомък от Яков и от Юда — наследник на планините Си. Избраните Ми ще я наследят и слугите Ми ще се заселят там.
10
И Сарон ще бъде пасбище за стада и долината Ахор — място, където лежат говеда — за народа Ми, който ме потърси.
11
А вие, които оставяте ГОСПОДА, които забравяте светия Ми хълм, които приготвяте трапеза за Гад и които правите възлияние за Мени,
12
вас ще определя за меч и вие всички ще се наведете за клане — защото виках, но не отговаряхте, говорех, но не слушахте, а вършехте онова, което беше зло пред Мен и избрахте това, в което нямам благоволение.
13
Затова, така казва Господ БОГ: Ето, слугите Ми ще ядат, а вие ще гладувате; ето, слугите Ми ще пият, а вие ще жадувате; ето, слугите Ми ще се радват, а вие ще се посрамите;
14
ето, слугите Ми ще пеят от сърдечна радост, а вие ще викате от сърдечна болка и ще ридаете от съкрушен дух.
15
И ще оставите името си на избраните Ми за клетва. И Господ БОГ ще те умъртви, а слугите Си ще нарече с друго име;
16
така че, който се благославя на земята, да се благославя в Бога на истината*; и който се кълне на земята, да се кълне в Бога на истината*; защото предишните скърби се забравиха и защото се скриха от очите Ми.
17
Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; и предишните неща няма да се споменават и няма да дойдат на ум;
18
а се веселете и се радвайте вечно в онова, което създавам! Защото, ето, създавам Ерусалим за радост и народа му — за веселие.
19
И ще се радвам на Ерусалим и ще се веселя за народа Си, и вече няма да се чуе в него глас на плач и глас на вопъл.
20
И там няма вече да има кърмаче, което да живее само няколко дни, и старец, който да не е изпълнил дните си; защото момчето ще умре на сто години, а който не достигне сто години, ще се счита за проклет.
21
И ще построят къщи и ще живеят в тях; и ще насадят лозя и ще ядат плода им.
22
Няма да построят, а друг да живее; няма да насадят, а друг да яде; защото дните на народа Ми ще бъдат като дните на дърво и избраните Ми ще употребят делото на ръцете си.
23
Няма да се трудят напразно и няма да раждат деца за внезапна гибел, защото те са род на благословените от ГОСПОДА и потомството им с тях.
24
И преди още да извикат, Аз ще отговарям; докато още говорят, Аз ще чувам.
25
Вълкът и агнето ще пасат заедно и лъвът ще яде слама като говедото, а храна на змията ще бъде пръстта. Няма да повреждат и няма погубват по целия Ми свят хълм, казва ГОСПОД.

Исая глава 66

1
Така казва ГОСПОД: Небето Ми е престол, а земята е Ми е подножие. Какъв дом ще построите за Мен? И какво ще бъде мястото на Моя покой?
2
Защото Моята ръка направи всичко това и всичко това стана, заявява ГОСПОД. Но на този ще погледна — на окаяния и съкрушения духом, и който трепери от словото Ми.
3
Който коли вол, е като онзи, който убива човек; който жертва агне, е като онзи, който пресича врата на куче; който принася хлебен принос, е като онзи, който принася свинска кръв; който кади за възпоменание ливан, е като онзи, който благославя идол. Също както те са избрали своите пътища и душата им се наслаждава в гнусотиите им,
4
така и Аз ще избера бедствията им и ще докарам върху тях ужасите им — защото виках, но никой не отговаряше; говорех, но не слушаха, а вършеха това, което беше зло пред Мен и избраха онова, в което нямам благоволение.
5
Слушайте словото на ГОСПОДА, вие, които треперите от словото Му: Братята ви, които ви мразят, които ви отхвърлят поради Моето Име, казват: Нека се прослави ГОСПОД, че да видим радостта ви! Но те ще се посрамят.
6
Шумен глас се чува от града, глас от храма, глас на ГОСПОДА, който отплаща заслуженото на враговете Си.
7
Преди да се замъчи, тя роди; преди да дойдат болките й, се освободи и роди мъжко.
8
Кой е чул такова нещо? Кой е видял такива неща? Ще се роди ли една земя в един ден? Ще се роди ли един народ отведнъж? Но сионската дъщеря щом се замъчи, роди синовете си.
9
Аз, който довеждам до раждане, няма ли да направя да роди? — казва ГОСПОД. Аз, който правя да раждат, ще затворя ли утробата? — казва твоят Бог.
10
Развеселете се с ерусалимската дъщеря и се радвайте с нея, всички, които я обичате; ликувайте радостно с нея всички, които скърбите за нея;
11
за да сучете и се наситите от гърдите на утешенията й; за да се насучете и да се наслаждавате от изобилието на славата й.
12
Защото така казва ГОСПОД: Ето, простирам към нея мир като река и славата на народите — като прелял поток. И ще сучете и ще бъдете носени в обятия, и ще бъдете галени на колене.
13
Като един, когото утешава майка му, така Аз ще ви утеша; и ще се утешите в Ерусалим.
14
И ще видите и сърцето ви ще се зарадва, и костите ви ще цъфтят като зеленина. И ще се познае ръката на ГОСПОДА към слугите Му, а на враговете Си ще се гневи.
15
Защото, ето, ГОСПОД ще дойде с огън и колесниците Му ще бъдат като вихрушка, за да излее с ярост гнева Си и изобличението Си — с огнени пламъци,
16
защото с огън и с меча Си ще се съди ГОСПОД с всяка плът и убитите от ГОСПОДА ще бъдат много.
17
Онези, които се освещават и очистват за градините след една ашера в средата, които ядат свинско месо и гнусотии и мишки, заедно ще се довършат, заявява ГОСПОД,
18
защото Аз зная делата им и помислите им. И идва време да събера всичките народи и езици; и ще дойдат и ще видят славата Ми.
19
И ще поставя между тях знамение и ще изпратя онези от тях, които се отърват, при народите — в Тарсис, Фул и Луд; които запъват лък — в Тувал и Яван, далечните острови, които не са чули слуха за Мен и не са видели славата Ми; и те ще известяват славата Ми между народите.
20
И ще доведат всичките ви братя от всичките народи за принос на ГОСПОДА на коне и на колесници, и на носилки, и на мулета, и на едногърби камили, към светия Ми хълм, Ерусалим, казва ГОСПОД, както израилевите синове донасят принос в чист съд в дома ГОСПОДЕН.
21
И от тях също ще взема за свещеници и за левити, казва ГОСПОД.
22
Защото, както новото небе и новата земя, които ще направя, ще пребъдат пред Мен, заявява ГОСПОД, така ще пребъде потомството ви и името ви.
23
И от новолуние до новолуние, и от събота до събота, ще идва всяка плът да се покланя пред Мен, казва ГОСПОД.
24
И ще излязат и ще видят труповете на хората, които са отстъпили от Мен — защото червеят им няма да умре и огънят им няма да угасне и ще бъдат гнусота за всяка плът.

Деяния глава 22

1
Братя и бащи, слушайте сега моята защита пред вас.
2
И като чуха, че им говори на еврейски, те пазеха още по-голяма тишина. Тогава той каза:
3
Аз съм юдеин, роден в Тарс Киликийски, а възпитан в този град при краката на Гамалиил, изучен строго в предадения от бащите ни закон. И бях ревностен за Бога, както сте и всички вие днес;
4
и гонех до смърт последователите на това учение, като връзвах и предавах на затвор и мъже, и жени;
5
както свидетелства за мен и първосвещеникът, и цялото старейшинство, от които бях взел и писма до братята и отивах в Дамаск, за да докарам вързани в Ерусалим и онези, които бяха там, за да ги накажат.
6
И когато пътувах и приближих Дамаск около пладне, внезапно от небето блесна голяма светлина около мен.
7
И паднах на земята и чух глас, който ми каза: Савле, Савле, защо Ме гониш?
8
А аз отговорих: Кой си Ти, Господи? И ми каза: Аз съм Иисус Назарянинът, когото ти гониш.
9
А тези, които бяха с мен, видяха светлината, но не чуха гласа на Този, който ми говореше.
10
И казах: Какво да направя, Господи? И Господ ми каза: Стани и иди в Дамаск, и там ще ти се каже всичко, което ти е определено да направиш.
11
И понеже от блясъка на онази светлина изгубих зрението си, тези, които бяха с мен, ме поведоха за ръка и влязох в Дамаск.
12
И някой си Анания, човек благочестив според закона, с добро име сред всички живеещи там юдеи,
13
дойде при мен, застана и ми каза: Брате Савле, прогледай! И аз веднага прогледах и погледнах към него.
14
А той каза: Бог на бащите ни те е предназначил да познаеш Неговата воля и да видиш Праведника, и да чуеш гласа от Неговите уста,
15
защото ще бъдеш Негов свидетел пред всичките хора за това, което си видял и чул.
16
И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и се умий от греховете си, като призовеш Името на Господа.
17
И като се върнах в Ерусалим, когато се молех в храма, изпаднах в състояние на видение
18
и Го видях да ми казва: Побързай да излезеш скоро от Ерусалим, защото няма да приемат твоето свидетелство за Мен.
19
И аз казах: Господи, те знаят, че аз затварях и биех по синагогите онези, които вярваха в Теб,
20
и когато се проливаше кръвта на Твоя свидетел Стефан, и аз бях там и одобрявах неговото убийство, като пазех дрехите на тези, които го убиваха.
21
Но Той ми каза: Иди, защото ще те изпратя далеч между езичниците.
22
До тази дума го слушаха, а тогава извикаха със силен глас: Да се махне такъв от земята, защото не бива да живее!
23
И понеже те викаха, мятаха дрехите си и хвърляха прах във въздуха,
24
хилядникът заповяда да го закарат в крепостта и поръча да го разпитат с бичуване, за да узнае по коя причина викат така против него.
25
И когато го бяха разтегнали с ремъци, Павел каза на стотника, който стоеше там: Позволено ли ви е да бичувате един римлянин, и то неосъден?
26
Като чу това, стотникът отиде да извести на хилядника, като каза: Какво смяташ да правиш? Защото този човек е римлянин.
27
Тогава хилядникът дойде и му каза: Кажи ми, ти римлянин ли си? А той каза: Да.
28
Хилядникът отговори: С много пари съм получил това гражданство. А Павел каза: А аз съм се родил в него.
29
Тогава тези, които щяха да го разпитват, веднага се оттеглиха от него. И хилядникът също се уплаши, като разбра че е римлянин, и понеже го беше вързал.
30
На следващия ден, като искаше да разбере със сигурност защо го обвиняваха юдеите, той го развърза и заповяда да се съберат главните свещеници и целият техен Синедрион, и доведе Павел долу, и го постави пред тях.