Back to Top
План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 25 Ден 26Ден 27

Изход глава 7

1
Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Ето, поставих те бог на фараона, и брат ти Аарон ще ти бъде пророк.
2
Ти ще говориш всичко, което ти заповядвам, а брат ти Аарон ще говори на фараона да пусне израилевите синове от земята си.
3
А Аз ще закоравя сърцето на фараона и ще умножа знаменията Си и чудесата Си в египетската земя.
4
И фараонът няма да ви послуша и Аз ще положа ръката Си на Египет, и с велики присъди ще изведа от египетската земя Своите войнства, Своя народ, израилевите синове.
5
И египтяните ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, когато простра ръката Си над Египет и изведа израилевите синове изсред тях.
6
И Мойсей и Аарон направиха така. Както им заповяда ГОСПОД, така направиха.
7
А Мойсей беше на осемдесет години, а Аарон -- на осемдесет и три години, когато говориха на фараона.
8
И ГОСПОД говори на Мойсей и на Аарон и каза:
9
Когато ви говори фараонът и каже: Докажете се чрез чудо! -- тогава кажи на Аарон: Вземи жезъла си и го хвърли пред фараона, за да стане змия.
10
Тогава Мойсей и Аарон влязоха при фараона и направиха, както заповяда ГОСПОД: Аарон хвърли жезъла си пред фараона и пред слугите му, и жезълът стана змия.
11
Но фараонът повика мъдреците и заклинателите и те, египетските магьосници, направиха същото със заклинанията си.
12
Защото хвърлиха всеки жезъла си и те станаха змии; но Аароновият жезъл погълна техните жезли.
13
А сърцето на фараона се закорави и той не ги послуша, както ГОСПОД беше говорил.
14
И ГОСПОД каза на Мойсей: Сърцето на фараона се закорави, той отказва да пусне народа.
15
Иди утре при фараона -- ето, той излиза да отиде при водата -- а ти застани на брега на реката, за да го срещнеш, и вземи в ръката си жезъла, който се беше превърнал на змия.
16
И му кажи: ГОСПОД, Бог на евреите, ме изпрати при теб и казва: Пусни народа Ми, за да Ми послужи в пустинята! Но ето, досега ти не послуша.
17
Така говори ГОСПОД: От това ще познаеш, че Аз съм ГОСПОД: ето, с жезъла, който е в ръката ми, ще ударя върху водата, която е в реката, и тя ще се превърне в кръв.
18
Рибите, които са в реката, ще измрат и реката ще се усмърди, и египтяните ще се гнусят да пият вода от реката.
19
Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Кажи на Аарон: Вземи жезъла си и простри ръката си над водите на Египет, ��ад реките му, над каналите, над езерата му и над всичките им водоеми, за да станат кръв! И по цялата египетска земя ще има кръв -- и в дървените, и в каменните съдове.
20
И Мойсей и Аарон направиха, както заповяда ГОСПОД; и Аарон вдигна жезъла и удари водата, която беше в реката, пред фараона и пред слугите му; и всичката вода, която беше в реката, се превърна в кръв.
21
И рибите, които бяха в реката, измряха и реката се усмърдя, така че египтяните не можеха да пият вода от реката; и кръвта беше по цялата египетска земя.
22
Но и египетските магьосници със заклинанията си направиха същото. И сърцето на фараона се закорави, и той не ги послуша, както беше казал ГОСПОД.
23
И фараонът се обърна и си отиде у дома си, без да вземе присърце и това.
24
А всичките египтяни копаха около реката, за да намерят вода за пиене, защото не можеха да пият вода от реката.
25
И се изпълниха седем дни, след като ГОСПОД удари реката.

Изход глава 8

1
Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Влез при фараона и му кажи: Така казва ГОСПОД: Пусни народа Ми, за да Ми послужи!
2
Но ако откажеш да го пуснеш, ето, Аз ще ударя всичките ти области с жаби.
3
Реката ще гъмжи от жаби, които ще излизат и ще наскачат в къщата ти, в спалнята ти, по леглото ти, в къщите на слугите ти, върху народа ти, в пещите ти и по нощвите ти.
4
Върху теб, върху народа ти и върху всичките ти слуги ще наскачат жабите.
5
И ГОСПОД каза на Мойсей: Кажи на Аарон: Простри ръката си с жезъла си над реките, над каналите и над езерата и направи да излязат жаби по египетската земя.
6
И Аарон простря ръката си над египетските води и жабите излязоха и покриха египетската земя.
7
Но и магьосниците направиха същото със заклинанията си и направиха да излязат жаби по египетската земя.
8
Тогава фараонът повика Мойсей и Аарон и каза: Помолете се на ГОСПОДА да махне жабите от мен и от народа ми и ще пусна народа, за да пожертва на ГОСПОДА.
9
А Мойсей каза на фараона: Определи ми кога да се помоля за теб, за слугите ти и за народа ти, за да изтреби жабите от теб и от къщите ти и да останат само в реката.
10
И фараонът каза: Утре. А той рече: Ще бъде според думата ти, за да познаеш, че няма никой подобен на ГОСПОДА, нашия Бог.
11
Жабите ще се махнат от теб, от къщите ти, от слугите ти и от народа ти; само в реката ще останат.
12
И Мойсей и Аарон излязоха от фараона. И Мойсей извика към ГОСПОДА за жабите, които беше пратил върху фараона.
13
И ГОСПОД направи според думата на Мойсей и жабите измряха от къщите, от дворовете и от нивите.
14
И ги събираха на купчини, и земята се усмърдя.
15
А когато фараонът видя, че дойде облекчение, закорави сърцето си и не ги послуша, както ГОСПОД беше говорил.
16
След това ГОСПОД каза на Мойсей: Кажи на Аарон: Простри жезъла си и удари земната пръст, за да се превърне на въшки в цялата египетска земя.
17
И направиха така. Аарон простря ръката си с жезъла си и удари земната пръст, и въшки се явиха по хората и по животните; цялата пръст по земята стана на въшки по цялата египетска земя.
18
И магьосниците работеха да направят същото със заклинанията си, за да произведат въшки, но не можаха; а въшките бяха по хората и по животните.
19
Тогава магьосниците казаха на фараона: Божи пръст е това. Но сърцето на фараона се закорави и той не ги послуша, както ГОСПОД беше говорил.
20
После ГОСПОД каза на Мойсей: Стани утре рано и застани пред фараона -- ето, той излиза при водата -- и му кажи: Така казва ГОСПОД: Пусни народа Ми, за да Ми послужи!
21
Защото, ако не пуснеш народа Ми, ето, ще изпратя рояци мухи върху теб, върху слугите ти, върху народа ти и в къщите ти; и къщите на египтяните и земята, на която живеят, ще се напълнят с рояци мухи.
22
Но в онзи ден Аз ще отделя гесенската земя, в която живее Моят народ, така че там да няма рояци мухи, за да познаеш, че Аз, ГОСПОД, съм сред земята.
23
Аз ще поставя преграда между Моя народ и твоя народ; това знамение ще стане утре.
24
И ГОСПОД направи така; множества рояци мухи навлязоха в къщата на фараона и в къщите на слугите му и в цялата египетска земя; земята беше повредена от рояците мухи.
25
Тогава фараонът повика Мойсей и Аарон и каза: Идете, принесете жертва на вашия Бог в земята.
26
Но Мойсей каза: Не е прилично да направим така, защото ние ще жертваме на ГОСПОДА, нашия Бог, онова, което е гнусота за египтяните. Ето, ако жертваме пред очите на египтяните онова, което е гнусота за тях, няма ли да ни избият с камъни?
27
Ще отидем на тридневен път в пустинята и ще жертваме на ГОСПОДА нашия Бог, както Той ни е говорил.
28
Тогава фараонът каза: Ще ви пусна да пожертвате на ГОСПОДА, вашия Бог, в пустинята, само да не отидете много далеч! Помолете се за мен.
29
И Мойсей каза: Ето, аз излизам отпред теб, и ще се помоля на ГОСПОДА да се махнат утре рояците мухи от фараона, от слугите му и от народа му. Но нека фараонът не ни лъже още веднъж и да не пуска народа да пожертва на ГОСПОДА.
30
И Мойсей излезе отпред фараона и се помоли на ГОСПОДА.
31
И ГОСПОД направи според думата на Мойсей и махна рояците мухи от фараона, от слугите му и от народа му; не остана нито една.
32
Но фараонът и този път закорави сърцето си и не пусна народа.

Марк глава 2

1
След няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и се разчу, че бил в къщата.
2
И веднага се събраха много хора, така че и около вратата не можеха да се поберат. А Той им говореше словото.
3
И дойдоха и донесоха при Него един паралитик. Носеха го четирима.
4
И като не можаха да се приближат до Него заради множеството, разкриха покрива на къщата, където беше Той, пробиха го и спуснаха постелката, на която лежеше паралитикът.
5
А Иисус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете.
6
А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си:
7
Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове освен Един, Бог?
8
Иисус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, им каза: Защо размишлявате това в сърцата си?
9
Кое е по-лесно да кажа на паралитика: Прощават ти се греховете, или: Стани, вдигни постелката си и ходи?
10
Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове – каза на паралитика:
11
Казвам ти: стани, вдигни си постелката и си иди у дома.
12
И той веднага стана, вдигна си постелката и излезе пред всичките; така че всички се зачудиха и славеха Бога, и говореха: Никога не сме виждали такова нещо.
13
И пак излезе край езерото; и цялото множество идваше при Него и Той ги поучаваше.
14
Като минаваше, видя Леви Алфеев, който седеше в бирничеството, и му каза: Следвай Ме. И той стана и Го последва.
15
И когато Иисус седеше на трапезата в къщата му, заедно с Него и учениците Му насядаха и много бирници и грешници; защото бяха мнозина и Го следваха.
16
Тогава книжниците от фарисеите, като видяха, че Той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците Му: Защо яде и пие с бирниците и грешниците?
17
А Иисус, като чу това, им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, а грешните (на покаяние).
18
А учениците на Йоан и фарисеите постеха. И дойдоха и Му казаха: Защо учениците на Йоан и на фарисеите постят, а Твоите не постят?
19
А Иисус им каза: Могат ли сватбарите да постят, докато младоженецът е с тях? Докато младоженецът е с тях, те не могат да постят.
20
Но ще дойдат дни, когато младоженецът ще им се отнеме, и тогава, през онези дни, ще постят.
21
Никой не пришива кръпка от нов плат на стара дреха; защото това, което трябва да я закърпи, се отдира от нея – новото от старото – и съдраното става по-лошо.
22
И никой не налива ново вино в стари мехове; защото виното ще спука меховете, и ще се изхабят и виното, и меховете; а наливат ново вино в нови мехове.
23
И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците Му, като вървяха по пътя, започнаха да късат класове.
24
А фарисеите Му казаха: Виж! Защо вършат в събота нещо, което не е позволено?
25
Тогава Той им каза: Не сте ли чели какво направи Давид, когато беше в нужда и огладня и той, и мъжете, които бяха с него?
26
Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник, и яде присъствените хлябове, от които не е позволено на никого да яде, освен на свещениците, като даде и на онези, които бяха с него?
27
И им каза: Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата;
28
така че Човешкият Син е Господар и на съботата.

Марк глава 3

1
И пак влезе в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка.
2
И те Го наблюдаваха дали ще го изцели в съботен ден, за да Го обвинят.
3
И Той каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и ела по средата.
4
А на тях каза: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? Да се спаси ли живот, или да се погуби? А те мълчаха.
5
И като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Протегни си ръката. Той я протегна и ръката му оздравя.
6
И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с иродианите против Него как да Го убият.
7
Тогава Иисус се оттегли с учениците Си към езерото и ги последва голямо множество от Галилея.
8
И от Юдея, от Ерусалим, от Идумея, от другата страна на Йордан и от околностите на Тир и Сидон голямо множество дойде при Него, като чуха колко много чудеса правел.
9
И поръча на учениците Си да Го чакат с една лодка заради множеството, за да не Го притискат.
10
Защото беше изцелил мнозина, така че онези, които имаха страдания, Го притискаха, за да се допрат до Него.
11
И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, казвайки: Ти си Божи Син.
12
Но Той строго им казваше да не Го изявяват.
13
След това се изкачи на хълма и повика при Себе Си онези, които Той искаше, и те отидоха при Него.
14
И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват,
15
и да имат власт да изцеляват болести и да изгонват демони:
16
Симон, на когото даде и името Петър;
17
и Яков Зеведеев и Якововия брат Йоан, на които даде и името Воанергес, тоест синове на гърма;
18
и Андрей и Филип; Вартоломей и Матей; Тома и Яков Алфеев; Тадей и Симон Кананит;
19
и Юда Искариотски, който Го и предаде.
20
И дойдоха в една къща; и пак се събра народ, така че те не можаха дори хляб да ядат.
21
А Своите Му, като чуха това, отидоха да Го хванат; защото казваха, че не бил на Себе Си.
22
И книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че Той има Веелзевул, и че изгонва демоните чрез началника на демоните.
23
Но Той, като ги повика, им каза с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатана?
24
Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои.
25
И ако един дом се раздели против себе си, този дом не ще може да устои.
26
И ако Сатана е въстанал против себе си и се е разделил, той не може да устои, а е дошъл краят му.
27
И никой не може да влезе в къщата на силния и да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния – и тогава ще ограби къщата му.
28
Истина ви казвам, че всичките грехове на човешките синове ще бъдат простени и всичките хули, с които биха богохулствали;
29
но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века, а е виновен за вечен грях;
30
защото казваха: Има нечист дух.
31
И дойдоха майка Му и братята Му и като стояха навън, изпратиха до Него да Го повикат.
32
А около Него седеше едно множество; и Му казаха: Ето, майка Ти и братята Ти са навън и Те търсят.
33
А Той в отговор им каза: Коя е майка Ми? И кои са братята Ми?
34
И като изгледа седящите около Него, каза: Ето майка Ми и братята Ми!
35
Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат и сестра, и майка.