Back to Top

"Защото Бог ни е дал дух не на плахост, а на сила, любов и себевладеене."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 231 Ден 232Ден 233

Псалми глава 80

1
(По слав. 79) За първия певец. По музиката на Кремовете. Свидетелство на Асаф. Псалм. Послушай, Пастирю на Израил! Ти, който водиш Йосиф като стадо, Ти, който седиш на престол над херувимите, възсияй!
2
Пред Ефрем и Вениамин, и Манасия издигни силата Си и ела да ни спасиш!
3
Възвърни ни, Боже, възсияй с лицето Си и ще се спасим!
4
ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, докога ще се гневиш против молитвата на народа Си?
5
Храниш ги с хляб от сълзи и със сълзи изобилно ги поиш.
6
НапрЁви ни причина за вражда за нашите съседи и враговете ни се смеят помежду си.
7
Възвърни ни, Боже на Войнствата, възсияй с лицето Си, и ще се спасим!
8
Извадил си лоза от Египет, изгонил си езичниците и си я насадил.
9
Приготвил си място за нея, вкоренил си я и тя изпълни земята.
10
Планините се покриха със сянката й и клоните й станаха като Божиите кедри.
11
Тя простря клоните си до морето и филизите си — до реката.
12
Защо си съборил плетищата й, за да я берат всички, които минават по пътя?
13
Глиганът от гората я опустошава и полските зверове я изпояждат.
14
Боже на Войнствата, молим Те, върни се, погледни от небето и виж, и посети тази лоза
15
и защити това, което е насадила десницата Ти, и сина, който си направил силен за Себе Си!
16
Изгорена е с огън, отсечена е. Погиват при намръщването на лицето Ти.
17
Нека ръката Ти бъде върху мъжа на десницата Ти, върху човешкия син, когото си направил силен за Себе Си.
18
Тогава ние няма да се отвърнем от Теб, съживи ни и ще призовем Името Ти.
19
Възвърни ни, ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, възсияй с лицето Си, и ще се спасим!

Псалми глава 81

1
(По слав. 80) За първия певец. По Гитит. Псалм на Асаф. Пейте радостно на Бога, нашата сила, извикайте радостно към Бога на Яков!
2
Запейте песен и ударете тъпанчето, благозвучната арфа заедно с лирата!
3
Затръбете с тръбата при новолуние, при пълнолуние, в деня на нашия празник.
4
Защото това е наредба за Израил, закон на Бога на Яков.
5
Той го постанови като свидетелство в Йосиф, когато излезе против египетската земя, където чух език, който не познавах.
6
Облекчих рамото му от товара, ръцете му се освободиха от коша.
7
Ти извика в скръбта си, и Аз те избавих, отговорих ти с тайнствения глас на гърма, изпитах те при водите на Мерива. (Села.)
8
Слушайте, народе Мой, и ще засвидетелствам против вас! Израилю, ако Ме послушаш,
9
да няма сред теб чужд бог, да не се покланяш на някой чужд бог —
10
Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, който те изведе от египетската земя — отвори широко устата си, и ще я напълня.
11
Но народът Ми не послуша гласа Ми, Израил не Ме искаше.
12
Затова ги предадох на упорството на сърцето им, ходиха по своите си намерения.
13
О, да беше Ме послушал народът Ми, да беше ходил Израил в пътищата Ми!
14
Скоро бих покорил враговете им и бих обърнал ръката Си срещу противниците им.
15
Онези, които мразят ГОСПОДА, биха се престрували на покорни пред Него, а тяхното време би траело до века.
16
С най-тлъстата пшеница би ги хранил и с мед от скалата бих те наситил.

Псалми глава 82

1
(По слав. 81) Псалм на Асаф. Бог стои в Божието събрание, съди сред владетелите.
2
Докога ще съдите несправедливо и ще показвате пристрастие към безбожните? (Села.)
3
Съдете право сиромаха и сирачето, отдайте справедливост на наскърбения и бедния.
4
Избавяйте сиромаха и нуждаещия се, освобождавайте ги от ръката на безбожните!
5
Те не знаят и не разбират, лутат се в тъмнина. Всичките основи на земята се клатят.
6
Аз казах: Богове сте вие, синове на Всевишния сте всички!
7
Но като човек ще умрете и ще паднете като един от князете.
8
Стани, Боже, съди земята, защото Ти ще наследиш всички народи!

Псалми глава 83

1
(По слав. 82) Песен. Псалм на Асаф. Боже, недей мълча, не замлъквай, не бъди безмълвен, Боже!
2
Защото, ето, враговете Ти вилнеят и онези, които Те мразят, надигнаха глава.
3
Правят коварни планове против Твоя народ и се наговарят против скритите в Теб.
4
Казаха: Елате да ги изтребим като народ, за да не се споменава вече името на Израил!
5
Защото единодушно се наговориха, направиха съюз против Теб —
6
шатрите на Едом и исмаиляните, Моав и агаряните,
7
Гевал и Амон, и Амалик, филистимците с жителите на Тир;
8
и Асирия се присъедини към тях, станаха помощници на Лотовите синове. (Села.)
9
Постъпи с тях както с Мадиам, както със Сисара, както с Явин при потока Кисон,
10
които загинаха при Ендор, станаха тор на земята!
11
Направи благородните им като Орив и Зив, да, всичките им князе — като Зевей и Салмана,
12
които казаха: Нека си присвоим Божиите жилища.
13
Боже мой, направи ги като праха във вихрушката, като плява пред вятъра!
14
Както огън изгаря дърветата и както пламък запалва планините,
15
така ги гонй с урагана Си и ги уплаши с бурята Си!
16
Покрий лицата им с позор, за да потърсят Името Ти, ГОСПОДИ!
17
Нека се посрамят и ужасят навеки, нека се покрият със срам и погинат;
18
за да познаят, че Ти, чието Име е ГОСПОД, единствен си Всевишният над цялата земя!

Псалми глава 84

1
(По слав. 83) За първия певец. По Гитит. Псалм на Кореевите синове. Колко прекрасни са Твоите обиталища, ГОСПОДИ на Войнствата!
2
Душата ми копнее, дори примира за ГОСПОДНИТЕ дворове; сърцето ми и плътта ми радостно викат към живия Бог.
3
Дори врабчето си е намерило дом и лястовицата — гнездо за себе си, където да слага пилетата си, при Твоите олтари, ГОСПОДИ на Войнствата, Царю мой и Боже мой!
4
Блажени онези, които живеят в Твоя дом, те винаги ще Те хвалят. (Села.)
5
Блажен човекът, чиято сила е в Теб; в сърцето им са Твоите пътища.
6
Минавайки през долината на плача, те я превръщат в място на извори и ранният дъжд я покрива с благословения.
7
Те отиват от сила в сила, всеки от тях се явява пред Бога в Сион.
8
ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, чуй молитвата ми! Послушай, Боже на Яков! (Села.)
9
Виж, Боже, щите наш, и погледни на лицето на Своя помазаник!
10
Защото един ден в Твоите дворове е по-добър от хиляди други. Бих предпочел да стоя на прага на дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на безбожието.
11
Защото ГОСПОД Бог е слънце и щит, ГОСПОД ще даде благодат и слава, няма да лиши от никакво добро онези, които ходят в чистота.
12
ГОСПОДИ на Войнствата, блажен човекът, който се уповава на Теб!

Псалми глава 85

1
(По слав. 84) За първия певец. Псалм на Кореевите синове. ГОСПОДИ, Ти си показал благоволение към земята Си, възвърнал си Яков от плен.
2
Простил си беззаконието на народа Си, покрил си целия му грях. (Села.)
3
Оттеглил си цялата Си ярост, отвърнал си се от изгарящия Си гняв.
4
Възвърни ни, Боже на нашето спасение, и прекрати негодуванието Си против нас!
5
До века ли ще се гневиш против нас? Ще продължиш ли гнева Си за всички поколения?
6
Няма ли да ни съживиш отново, за да се радва в Теб Твоят народ?
7
Окажи ни милостта Си, ГОСПОДИ, и ни подари спасението Си!
8
Ще слушам какво ще говори ГОСПОД Бог, защото ще говори мир на народа Си и на светиите Си, и да не се върнат обратно към безумие.
9
Наистина спасението Му е близо до онези, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя.
10
Милост и истина се срещнаха, правда и мир се целунаха.
11
Истина ще поникне от земята и правда ще надникне от небето.
12
И ГОСПОД ще даде доброто, и земята ни ще даде плода си.
13
Правда ще върви пред Него и Той ще направи стъпките й път.

Лука глава 11

1
И когато Той се молеше на едно място, като престана, един от Неговите ученици Му каза: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици.
2
А Той им каза: Когато се молите, казвайте: Отче (наш, който си на небесата), да се свети Твоето Име; да дойде Твоето царство, (да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята);
3
давай ни всеки ден всекидневния ни хляб;
4
и прости греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, (а ни избави от лукавия).
5
И им каза: Ако някой от вас има приятел и отиде при него посред нощ и му каже: Приятелю, дай ми назаем три хляба,
6
понеже един мой приятел дойде у дома от път и нямам какво да сложа пред него;
7
и ако той отвътре в отговор каже: Не ме безпокой; вратата вече е заключена и аз и децата ми сме си легнали; не мога да стана да ти дам;
8
казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде, колкото му трябва.
9
И Аз ви казвам: искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори.
10
Защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори.
11
И кой е онзи баща между вас, който, ако син му му поиска хляб, ще му даде камък; или ако му поиска риба, ще му даде змия вместо риба;
12
или ако поиска яйце, ще му даде скорпион?
13
И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Свети Дух на онези, които Го молят!
14
Веднъж Той изгони един ням демон; и като излезе демонът, немият проговори и множествата се учудиха.
15
А някои от тях казаха: Чрез началника на демоните, Веелзевул, изгонва демоните.
16
А други, изпитвайки Го, искаха от Него знамение от небето.
17
Но Той, като знаеше техните мисли, им каза: Всяко царство, разделено само против себе си, запустява; и дом, разделен сам против себе си, пада.
18
Също така, ако Сатана се раздели сам против себе си, как ще устои царството му? Понеже казвате, че изгонвам демоните чрез Веелзевул.
19
И ако Аз чрез Веелзевул изгонвам демоните, вашите синове чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии.
20
Но ако Аз с Божия пръст изгонвам демоните, то Божието царство е дошло до вас.
21
Когато силният въоръжен пази двора си, имотът му е в безопасност.
22
Но когато един по-силен от него го нападне и му надвие, му взема всичкото оръжие, на което се е надявал, и разделя каквото грабне от него.
23
Който не е с Мен, той е против Мен; и който не събира заедно с Мен, той разпилява.
24
Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие; и като не намери, казва: Ще се върна в къщата си, откъдето съм излязъл.
25
И като дойде, намира я пометена и украсена.
26
Тогава отива и взема със себе си седем други духа, по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото.
27
Когато говореше това, една жена от множеството издигна глас и Му каза: Блажена утробата, която Те е носила, и гърдите, от които си сукал!
28
А Той каза: По-добре кажи: Блажени онези, които слушат Божието слово и го пазят.
29
А когато множествата се събираха около Него, започна да казва: Това поколение е зло поколение. Иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на (пророк) Йона.
30
Защото, както Йона стана знамение за ниневийците, така и Човешкият Син ще бъде за това поколение.
31
Южната царица ще се яви на съда с мъжете от това поколение и ще ги осъди, защото дойде от краищата на земята да чуе Соломоновата мъдрост; а ето, тук има повече от Соломон.
32
Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото се покаяха чрез проповедта на Йона; а ето, тук има повече от Йона.
33
Никой, като запали светило, не го слага на скрито място, нито под шиника, а на светилника, за да виждат светлината онези, които влизат.
34
Светило на тялото ти е твоето око. Когато окото ти е чисто, цялото ти тяло е осветено; а когато е зло, и тялото ти е в мрак.
35
Затова внимавай, да не би светлината в теб да е тъмнина.
36
Но ако цялото твое тяло бъде осветено, без да има тъмна част, то цялото ще бъде осветено, както когато светилото те осветява със сиянието си.
37
Като говореше, един фарисей Го покани да обядва у него; и Той влезе и седна да яде.
38
А фарисеят се учуди, като видя, че Той не се изми първо преди обяда.
39
Но Господ му каза: Сега вие фарисеите чистите външността на чашата и паницата, а вътрешността ви е пълна с грабеж и злина.
40
Безумци! Този, който е направил външното, не е ли направил и вътреш��ото?
41
По-добре давайте милостиня от това, което е в сърцето; и ето, всичко ще ви бъде чисто.
42
Но горко на вас, фарисеи! Защото давате десятък от джоджена, от седефчето и от всякакъв зеленчук, а пренебрегвате правосъдието и Божията любов. Но тези трябваше да правите, а онези да не пренебрегвате.
43
Горко на вас, фарисеи! Защото обичате първите столове в синагогите и поздравите по пазарите.
44
Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото сте като гробове, които не личат, така че хората, които ходят по тях, не знаят.
45
И един от законниците в отговор Му каза: Учителю, като казваш това, и нас обиждаш.
46
А Той каза: Горко и на вас, законниците! Защото товарите хората с бремена, които тежко се носят; а вие самите даже с един пръст не се допирате до бремената.
47
Горко на вас! Защото градите гробниците на пророците, а бащите ви ги избиха.
48
И така, вие свидетелствате за делата на бащите си и се съгласявате с тях; защото те ги избиха, а вие им градите гробниците.
49
Затова и Божията премъдрост каза: Ще им изпращам пророци и апостоли; и някои от тях ще убият и изгонят,
50
за да се изиска от това поколение кръвта на всичките пророци, която е проливана от създаването на света –
51
от кръвта на Авел до кръвта на Захария, който загина между олтара и дома. Да, казвам ви, ще се изиска от това поколение.
52
Горко на вас, законници! Защото отнехте ключа на познанието: сами вие не влязохте и на тези, които искат да влязат, попречихте.
53
И като излезе оттам, книжниците и фарисеите започнаха яростно да Го преследват и да Го предизвикват да говори за още много неща,
54
като Го дебнеха, за да уловят нещо от думите Му, за което да Го обвинят.