Back to Top

"Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше къде трябваше да се роди Христос. А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: ?И ти, Витлееме, земьо юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от теб ще произлезе Вожд, който ще пасе Моя народ Израил.“"

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 226 Ден 227Ден 228

Псалми глава 56

1
(По слав. 55) За първия певец. По музиката на Гълъбът на далечните дъбове. Миктам на Давид, когато филистимците го хванаха в Гет. Смили се над мен, Боже, защото иска да ме погълне човек; като воюва цял ден, ме притеснява.
2
Враговете ми цял ден ме преследват; защото много са онези, които с гордост воюват против мен.
3
Когато съм в страх, на Теб ще се уповавам.
4
В Бога — ще хваля словото Му — в Бога съм положил упованието си. Няма да се уплаша, какво ще ми стори човек?
5
Цял ден изкривяват думите ми, всичките им мисли са против мен за зло.
6
Събират се, спотайват се, наблюдават стъпките ми, защото причакват душата ми.
7
При греха ще има ли за тях спасение? Боже, повали народите със гняв!
8
Ти скитанията ми преброил си, сълзите ми си сложил в меха Си, не са ли те в Твоята книга?
9
Тогава враговете ми ще се върнат назад в деня, когато Те призова. Това зная — че Бог е откъм мен.
10
В Бога — ще хваля словото Му — в ГОСПОДА — ще хваля словото Му —
11
в Бога съм положил упованието си. Няма да се уплаша, какво ще ми стори човек?
12
Обещанията ми към Теб са върху мене, Боже; ще Ти принеса благодарствени жертви,
13
защото Ти Си избавил душата ми от смърт. Не си ли избавил и краката ми от падане, за да ходя пред Бога в светлината на живите?

Псалми глава 57

1
(По слав. 56) За първия певец. По музиката на Не унищожавай. Миктам на Давид, когато избяга от Саул в пещерата. Бъди милостив към мен, Боже, бъди милостив към мен! Защото на Теб се уповава душата ми и в сянката на Твоите криле ще намеря убежище, докато преминат бедствията.
2
Ще викам към Всевишния Бог, към Бога, моя благодетел.
3
Ще изпрати от небето и ще ме спаси; ще направи за присмех онзи, който иска да ме погълне. (Села.) Бог ще изпрати милостта Си и истината Си.
4
Душата ми е сред лъвове, лежа между огнедишащи хора, чиито зъби са копия и стрели, а езикът им — остър меч.
5
Възвиси се, Боже, над небесата; славата Ти да бъде над цялата земя!
6
Разпростряха мрежа за стъпките ми; душата ми е сведена; изкопаха яма пред мен, но те паднаха в нея. (Села.)
7
Утвърдено е сърцето ми, Боже, утвърдено е сърцето ми. Ще пея, ще пея псалми!
8
Събуди се, славо моя, събудете се, лиро и арфо; аз ще се събудя на зазоряване!
9
Ще те прославям, Господи, между народите; ще Те възпявам между племената.
10
Защото Твоята милост се възвеличи до небесата и Твоята истина — до облаците.
11
Възвиси се, Боже, над небесата; славата Ти да бъде над цялата земя!

Псалми глава 58

1
(По слав. 57) За първия певец. По музиката на Не унищожавай. Миктам на Давид. Наистина ли говорите правда, съдии? Право ли съдите, човешки синове?
2
Не, в сърцето си вие вършите неправда, за насилието на ръцете си проправяте път по земята.
3
Безбожните са отстъпили още от майчината утроба; още щом се родят, се отклоняват тези, които говорят лъжи.
4
Отровата им е като змийска отрова, те са като глухата кобра, която запушва ухото си,
5
за да не чуе гласа на омайвачите, колкото и изкусно да омайват.
6
Боже, разбий зъбите им в устата им! ГОСПОДИ, строши зъбите на младите лъвове!
7
Нека се излеят като води, които изтичат. Когато стрелят стрелите си, нека са като строшени.
8
Нека бъдат като охлюв, който се разтапя, докато върви; като недоносче на жена, нека слънцето не видят.
9
Преди да могат котлите ви да усетят огъня от тръните, сурови или обгорели, Той с вихрушка ще ги помете.
10
Праведният ще ликува, когато види възмездието, ще измие краката си в кръвта на безбожния.
11
И човек ще каже: Наистина има награда за праведния; наистина има Бог, който съди на земята.

Псалми глава 59

1
(По слав. 58) За първия певец. По музиката на Не унищожавай. Миктам на Давид, когато Саул изпрати мъже и те пазеха къщата, за да го убият. Избави ме от враговете ми, Боже мой! Защити ме от онези, които се надигат против мен!
2
Избави ме от злодеите, от мъже кръвници ме спаси!
3
Защото, ето, те причакват душата ми, силни се събират против мен, не за мое престъпление, нито за мой грях, ГОСПОДИ!
4
Без да имам вина, те тичат и се готвят. Стани да ме посрещнеш и виж!
5
Ти, ГОСПОДИ, Боже на Войнствата, Боже на Израил, събуди се, за да накажеш всичките народи! Не бъди милостив към никой от измамните престъпници! (Села.)
6
Вечер те се връщат, вият като псета и обикалят града.
7
Ето, те бълват зло от устата си, мечове има в устните им, защото казват: Кой чува?
8
Но Ти, ГОСПОДИ, ще им се присмееш, ще се подиграеш на всичките народи.
9
Ще внимавам на Теб, сило моя, защото Бог е моята висока кула.
10
Моят Бог на милостта ще ме изпревари; Бог ще ми даде да видя повалянето на враговете си.
11
Не ги убивай, да не би моят народ да забрави; разпръсни ги със силата Си и ги повали, Господи, щите наш!
12
Заради греха на устата си и думите на устните си нека се уловят в гордостта си, и заради клетвата и лъжата, които говорят!
13
Довърши ги с гняв, довърши ги, за да ги няма вече, за да се познае, че Бог владее в Яков, до краищата на земята! (Села.)
14
И вечер се връщат, вият като псета и обикалят града.
15
Скитат наоколо за храна и ръмжат, ако не се наситят.
16
Но аз ще пея за Твоята сила, на ранина с ликуване ще прославям Твоята милост, защото Ти си ми бил висока кула и убежище в деня на бедствието ми.
17
Сило моя, на Теб ще пея псалми, защото Бог е моята висока кула, моят Бог на милостта.

Псалми глава 60

1
(По слав. 59) За първия певец. По музиката на Кремът. Свидетелство. Миктам на Давид. За поучение. Когато воюваше против арамейците от Месопотамия и арамейците от Сова и Йоав се върна и уби дванадесет хиляди едомци в Солната долина. Боже, отхвърлил си ни, разпръснал си ни, разгневил си се — възвърни ни отново!
2
Потресъл си земята, разцепил си я — изцели проломите й, защото се клати!
3
Оставил си народа Си да види мъчителни неща, с омайно вино си ни напоил.
4
Дал си знаме на онези, които Ти се боят — да се издига заради истината. (Села.)
5
За да се избавят Твоите възлюбени, спаси с десницата Си и ме послушай!
6
Бог говори в светилището Си: Аз ще тържествувам, ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот.
7
Мой е Галаад, мой е и Манасия, и Ефрем е шлемът на главата Ми, Юда е скиптърът Ми.
8
Моав е умивалникът Ми, върху Едом ще хвърля сандала Си; приветствай Ме, филистимска земьо!
9
Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме заведе до Едом?
10
Не Ти ли, Боже, който си ни отхвърлил и не излизаш, Боже, с войските ни?
11
Помогни ни срещу притеснителя, защото човешка помощ е суетна.
12
Чрез Бога ще извършим велики дела и Той, Той ще стъпче притеснителите ни.

Псалми глава 61

1
(По слав. 60) За първия певец. На струнен инструмент. Псалм на Давид. Чуй вика ми, Боже, обърни внимание на молитвата ми!
2
От края на земята ще викам към Теб, когато примира сърцето ми; заведи ме на канарата, която е твърде висока за мен —
3
защото Ти ми стана прибежище, здрава кула пред врага.
4
Ще живея в Твоя шатър вечно, ще прибягна под защитата на Твоите криле. (Села.)
5
Защото Ти, Боже, си чул обещанията ми, дал си ми наследството на онези, които се боят от Името Ти.
6
Ще прибавиш дни към дните на царя, годините му нека бъдат като много поколения.
7
Нека седи на престола до века пред Божието лице; заповядай милосърдие и истина, за да го запазят.
8
Така ще пея псалми на Твоето Име навеки, като изпълнявам обещанията си ден след ден.

Псалми глава 62

1
(По слав. 61) За първия певец. По музиката на Едутун. Псалм на Давид. Душата ми тихо се уповава само на Бога, от Него е спасението ми.
2
Само Той е моята канара и моето спасение, моята крепост; няма много да се поклатя.
3
Докога ще нападате човек, за да го убиете, всички вие, като наклонена стена и разклатена ограда?
4
Съветват се само да го съборят от висотата му; наслаждават се на лъжата; с устата си благославят, а вътрешно кълнат. (Села.)
5
Душо моя, тихо се уповавай само Бога, защото от Него е очакването ми.
6
Само Той е моята канара и моето спасение, моята крепост — няма да се поклатя!
7
В Бога е спасението ми и славата ми; канарата на силата ми и убежището ми е в Бога.
8
Уповавайте се на Него по всяко време, хора, изливайте сърцето си пред Него! Бог е нашето прибежище. (Села.)
9
Наистина синове на хора са лъх, и синовете на мъже — лъжа; поставени на везните, те се издигат нагоре; всички заедно са по-леки от лъх.
10
Не се уповавайте на насилие и не възлагайте на грабителство суетна надежда; ако богатството расте, не прилепвайте сърцето си към него.
11
Веднъж говори Бог, и два пъти чух това — че силата е Божия.
12
И Твоя е, Господи, милостта, защото Ти отплащаш на всекиго според делото му.

Лука глава 6

1
И една събота, (първата след втория ден на Пасхата), като минаваше Той през посевите, учениците Му късаха класове и ядяха, като ги стриваха с ръце.
2
А някои от фарисеите казаха: Защо правите това, което не е позволено да се прави в събота?
3
Иисус в отговор им каза: И това ли не сте чели, което направи Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него,
4
как влезе в Божия дом, взе присъствените хлябове, които не е позволено никой да яде, а само свещениците, и яде, като даде и на онези, които бяха с него?
5
И Той им каза: Човешкият Син е Господар и на съботата.
6
А в друга събота влезе в синагогата и поучаваше. И там имаше един човек, чиято дясна ръка беше изсъхнала.
7
А книжниците и фарисеите Го наблюдаваха дали ще го изцели в събота, за да могат да Го обвинят.
8
Но Той знаеше мислите им и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи на средата. И той стана и се изправи.
9
Тогава Иисус им каза: Питам ви: какво е позволено да прави човек в събота: добро ли да прави, или зло; да спаси ли живот, или да погуби?
10
И като ги изгледа всички, каза на човека: Протегни ръката си. И той направи така и ръката му оздравя.
11
А те се изпълниха с луда ярост и се разговаряха помежду си какво биха могли да сторят на Иисус.
12
През онези дни Иисус излезе на хълма да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога.
13
А като се съмна, повика учениците Си и избра от тях дванадесет души, които и нарече апостоли:
14
Симон, когото и нарече Петър, и брат му Андрей; Яков и Йоан; Филип и Вартоломей;
15
Матей и Тома; Яков Алфеев и Симон, наречен Зилот;
16
Юда, Якововия брат и Юда Искариотски, който и стана предател.
17
И като слезе заедно с тях, Той се спря на едно равно място. Там се спряха и мнозина от Неговите ученици, а така също и голямо множество от народа от цяла Юдея и Ерусалим, и от крайбрежието на Тир и Сидон, които бяха дошли да Го чуят и да се изцелят от болестите си;
18
и измъчваните от нечисти духове бяха изцелени.
19
И цялото множество се стараеше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеляваше всичките.
20
И Той вдигна очи към учениците Си и каза: Блажени сте вие, бедните, защото е ваше Божието царство.
21
Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се засмеете.
22
Блажени сте, когато ви намразят хората и когато ви отлъчат от себе си и ви похулят, и отхвърлят името ви като лошо заради Човешкия Син.
23
Зарадвайте се в онзи ден и заиграйте, защото, ето, голяма е наградата ви на небесата; понеже така правеха бащите им на пророците.
24
Но горко на вас, богатите, защото сте получили утешението си.
25
Горко на вас, които сега сте наситени, защото скоро ще изгладнеете. Горко на вас, които сега се смеете, защото ще жалеете и ще плачете.
26
Горко на вас, когато всички хора ви захвалят, защото бащите им така правеха на лъжепророците.
27
Но на вас, които слушате, казвам: Любете неприятелите си; правете добро на тези, които ви мразят;
28
благославяйте тези, които ви кълнат; молете се за тези, които ви нанасят вреда.
29
На този, който те удари по едната буза, обърни и другата; и на този, който ти вземе горната дреха, не отказвай и ризата си.
30
Дай на всеки, който ти поиска; и не искай обратно своето от този, който ти го отнема.
31
И както желаете да правят хората на вас, така и вие правете на тях.
32
Понеже, ако любите само онези, които любят вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците любят онези, които тях любят.
33
И ако правите добро само на онези, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото.
34
И ако давате назаем само на тези, от които се надявате да получите обратно, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците дават назаем на грешни, за да получат обратно равното.
35
Но вие любете неприятелите си, правете добро и давайте назаем, без да очаквате да получите назад, и наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите.
36
И така, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.
37
Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъждани; прощавайте, и ще бъдете простени;
38
давайте, и ще ви се дава: добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в скута, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
39
Каза им една притча: Може ли слепец да води друг слепец? Няма ли и двамата да паднат в яма?
40
Ученикът не е по-горен от учителя си; а всеки ученик, когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си.
41
И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не усещаш гредата в своето око?
42
Или как можеш да кажеш на брат си: Брате, остави ме да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око? Лицемерецо! Първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в окото на брат ти.
43
Защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито пък лошо дърво, което да дава добър плод.
44
Понеже всяко дърво се познава по своя плод; защото не берат смокини от тръни, нито късат грозде от къпина.
45
Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото (съкровище на сърцето) си изнася злото; защото от онова, което препълва сърцето му, говорят устата му.
46
И защо Ме зовете: Господи, Господи!, и не вършите това, което казвам?
47
Всеки, който идва при Мен и слуша Моите думи, и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича.
48
Прилича на човек, който, като строеше къща, изкопа и задълбочи, и положи основата на канара; и когато стана наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можа да я поклати, защото тя беше основана на канара.
49
А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без основа; върху която се устреми реката и тя веднага рухна; и срутването на онази къща беше голямо.