Back to Top

"Твоето слово е светило за крака ми и светлина за пътеката ми."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 168 Ден 169Ден 170

1 Летописи глава 18

1
И след това Давид разби филистимците и ги покори, и отне Гет и селата му от ръката на филистимците.
2
Разби и моавците, и моавците станаха слуги на Давид и плащаха данък.
3
Давид разби и совския цар Ададезер в Емат, когато той отиваше да утвърди властта си при реката Ефрат.
4
И Давид плени от него хиляда колесници, седем хиляди конници и двадесет хиляди пешаци. И Давид преряза сухожилията на всичките коне от колесниците, но запази от тях за сто колесници.
5
И арамейците от Дамаск дойдоха да помогнат на совския цар Ададезер и Давид изби от арамейците двадесет и две хиляди мъже.
6
И Давид постави гарнизони в Арам Дамаски; и арамейците станаха слуги на Давид и плащаха данък. И ГОСПОД запазваше Давид, където и да отидеше.
7
И Давид взе златните щитове, които бяха на слугите на Ададезер, и ги донесе в Ерусалим.
8
И от Тиват и от Хун, градовете на Ададезер, Давид взе голямо количество бронз, от който Соломон направи бронзовото море, стълбовете и бронзовите съдове.
9
А когато ематският цар Тои чу, че Давид разбил цялата военна сила на совския цар Ададезер,
10
изпрати сина си Адорам при цар Давид, за да го поздрави и да го благослови, понеже се беше бил против Ададезер и го беше разбил; защото Ададезер воюваше против цар Тои. И той донесе всякакви съдове от злато, сребро и бронз.
11
И тях цар Давид също посвети на ГОСПОДА заедно със среброто и златото, което беше отнел от всичките народи, от Едом и от Моав, и от синовете на Амон, и от филистимците, и от Амалик.
12
А Ависей, синът на Саруя, разби Едом в Солната долина, осемнадесет хиляди души.
13
И постави гарнизони в Едом, и всичките едомци станаха слуги на Давид. И ГОСПОД запазваше Давид, където и да отидеше.
14
Така Давид царуваше над целия Израил и вършеше правда и правосъдие за целия си народ.
15
А Йоав, синът на Саруя, беше над войската; а Йосафат, синът на Ахилуд, беше летописец;
16
и Садок, синът на Ахитов, и Авимелех, синът на Авиатар, бяха свещеници; а Суса беше писар;
17
а Ваная, синът на Йодая, беше над херетците и фелетците. А синовете на Давид бяха първи около царя.

1 Летописи глава 19

1
След това умря Наас, царят на синовете на Амон, и вместо него се възцари синът му.
2
Тогава Давид каза: Ще покажа благост към Анун, сина на Наас, понеже баща му показа благост към мен. И Давид изпрати пратеници да го утешат за баща му. Но когато слугите на Давид дойдоха при Анун в земята на синовете на Амон, за да го утешат,
3
князете на синовете на Амон казаха на Анун: Мислиш ли, че Давид ти е изпратил утешители от почит към баща ти? Не са ли дошли слугите му при теб, за да разузнаят земята, да я съсипят и да я огледат?
4
Тогава Анун хвана слугите на Давид и ги обръсна, отряза дрехите им до половината, до чатала, и ги отпрати.
5
И отидоха и съобщиха на Давид за мъжете и той изпрати да ги посрещнат, понеже мъжете много се срамуваха. И царят каза: Стойте в Ерихон, докато пораснат брадите ви, и тогава се върнете.
6
А когато синовете на Амон видяха, че бяха станали омразни на Давид, Анун и синовете на Амон изпратиха хиляда таланта сребро, за да си наемат колесници и конници от Месопотамия, от Арам-Мааха и от Сова.
7
И си наеха тридесет и две хиляди колесници, както и царя на Мааха с народа му, и дойдоха и се разположиха на стан срещу Медева. И синовете на Амон се събраха от градовете си и дойдоха на бой.
8
А когато Давид чу това, той изпрати Йоав и цялата войска силни мъже.
9
И синовете на Амон излязоха и се строиха за бой при входа на града; а царете, които бяха дошли, бяха отделно на полето.
10
А Йоав, като видя, че битката се разположи против него отпред и отзад, избра между всичките отбрани израилеви мъже и ги строи срещу арамейците,
11
а останалия народ предаде под ръката на брат си Ависей, и те се строиха срещу синовете на Амон.
12
И каза: Ако арамейците надделеят над мен, тогава ти ще ми помогнеш, а ако синовете на Амон надделеят над теб, тогава аз ще ти помогна.
13
Бъди силен и нека бъдем силни за народа си и за градовете на нашия Бог! И ГОСПОД нека извърши каквото Му се вижда добро.
14
И Йоав и народът, който беше с него, настъпиха за битката против арамейците; и те побягнаха пред него.
15
А когато синовете на Амон видяха, че арамейците бягаха, и те побягнаха пред брат му Ависей и се оттеглиха в града. Тогава Йоав дойде в Ерусалим.
16
А когато арамейците видяха, че бяха разбити от Израил, изпратиха посланици да изведат арамейците, които бяха отвъд реката Ефрат, и Совак, военачалникът на Ададезер, ги предвождаше.
17
И това се съобщи на Давид и той събра целия Израил и премина Йордан, и дойде срещу тях, и се строи срещу тях. И така, Давид се строи за бой срещу арамейците и те се биха с него.
18
И арамейците побягнаха пред Израил и Давид изби седем хиляди бойци на колесници и четиридесет хиляди пешаци от арамейците, и уби и военачалника Совак.
19
И когато слугите на Ададезер видяха, че бяха победени от Израил, те сключиха мир с Давид и му станаха слуги. И арамейците вече не искаха да помагат на синовете на Амон.

1 Летописи глава 20

1
И по времето на следващата пролет, по времето, когато царете излизат на война, Йоав изведе цялата сила на войската и опустоши земята на синовете на Амон, и дойде и обсади Рава. А Давид остана в Ерусалим. И Йоав превзе Рава и я съсипа.
2
И Давид взе короната на техния цар от главата му и намери, че теглото й беше един талант злато, и по нея имаше скъпоценни камъни. И тя се положи на главата на Давид. И той изнесе от града много голяма плячка.
3
Изведе и народа, който беше в него, и го разряза с триони, железни дикани и брадви. Давид постъпи така с всички градове на синовете на Амон. После Давид и целият народ се върнаха в Ерусалим.
4
А след това настана бой с филистимците в Гезер. Тогава хусатецът Сивехай уби Сифай, един от синовете на Рафа; и филистимците бяха покорени.
5
И отново настана бой с филистимците. Тогава Елханан, синът на Яир, уби Лаамий, брата на гетеца Голиат; а дръжката на копието му беше като кросно на тъкач.
6
И отново настана бой в Гет. Там имаше един мъж с висок ръст, който имаше по шест пръста на ръцете си и по шест пръста на краката си, общо двадесет и четири; и той също се беше родил на Рафа.
7
И когато той хвърли позор върху Израил, Йонатан, синът на Давидовия брат Самай, го уби.
8
Тези се бяха родили на Рафа в Гет. И те паднаха чрез ръката на Давид и чрез ръката на слугите му.

1 Йоаново глава 5

1
Всеки, който вярва, че Иисус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него.
2
По това познаваме, че любим Божиите деца – когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди.
3
Защото това е любов към Бога – да пазим Неговите заповеди; и заповедите Му не са тежки.
4
Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и това е победата, която е победила света – нашата вяра.
5
И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Иисус е Божият Син?
6
Това е Иисус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, а чрез водата и чрез кръвта;
7
и Духът е, който свидетелства, понеже Духът е истината.
8
Защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта; и тези три са съгласни.
9
Ако приемаме свидетелството на хората, свидетелството на Бога е по-велико, защото свидетелството на Бога е това, че Той е свидетелствал за Сина Си.
10
Който вярва в Божия Син, има свидетелството в себе си; който не вярва в Бога, Го е направил лъжец, защото не е повярвал на свидетелството, с което Бог е свидетелствал за Своя Син.
11
И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и този живот е в Неговия Син.
12
Който има Сина, има живота; който няма Божия Син, няма живота.
13
Това ви писах на вас, които вярвате в Името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.
14
И увереността, която имаме към Него е това, че ако молим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;
15
и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да помолим, знаем, че получаваме това, което сме помолили от Него.
16
Ако някой види брат си, че извърши несмъртен грях, нека се моли, и Бог ще му даде живот – на онези, които съгрешават несмъртно. Има смъртен грях – не казвам за него да се моли.
17
Всяка неправда е грях; и има грях, който не е смъртен.
18
Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; а *роденият от Бога, пази себе си* и лукавият не го докосва.
19
Ние знаем, че сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.
20
Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог; и ние сме в истинния Бог, в Неговия Син Иисус Христос. Този е истинният Бог и вечен живот.
21
Дечица, пазете себе си от идоли. Амин.