Back to Top
План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 148 Ден 149Ден 150

4 Царе глава 5

1
А Нееман, военачалникът на арамейския цар, беше голям човек пред господаря си и почитан, понеже чрез него ГОСПОД беше дал избавление на Арам. Той беше силен и храбър човек, но беше прокажен.
2
И арамейците бяха излезли на чети и бяха отвели в плен от израилевата земя едно младо момиче, и то слугуваше на жената на Нееман.
3
И каза на господарката си: Ако беше господарят ми при пророка, който е в Самария, той би го изцелил от проказата му!
4
Тогава Нееман влезе и съобщи на господаря си и каза: Така и така каза момичето, което е от израилевата земя.
5
И арамейският цар каза: Стани, иди, и ще пратя писмо до израилевия цар. И той отиде и взе със себе си десет таланта сребро, шест хиляди сикъла злато и десет премени дрехи.
6
И занесе писмото на израилевия цар, а то гласеше: Като пристигне това писмо до теб, ето с него изпращам до теб слугата си Нееман, за да го изцелиш от проказата му.
7
А израилевият цар, като прочете писмото, раздра дрехите си и каза: Бог ли съм аз, да умъртвявам и да съживявам, че този праща до мен да изцеля човек от проказата му? Ето сега, моля ви, разсъдете и вижте че търси повод срещу мен!
8
А когато Божият човек Елисей чу, че израилевият цар раздрал дрехите си, прати до царя да кажат: Защо си раздрал дрехите си? Нека дойде сега при мен, и ще познае, че има пророк в Израил.
9
И Нееман дойде с конете си и с колесниците си и застана при входа на къщата на Елисей.
10
И Елисей изпрати до него пратеник да каже: Иди и се изкъпи седем пъти в Йордан, и месата ти ще се възвърнат и ще се очистиш.
11
А Нееман се разгневи и си отиде, като каза: Ето, аз мислех, че той непременно ще излезе при мен, ще застане и ще призове Името на ГОСПОДА, своя Бог, ще помаха ръката си над мястото и така ще изцели прокажения.
12
Авана и Фарфар, реките на Дамаск, не са ли по-добри от всичките води на Израил? Не мога ли да се изкъпя в тях и да се очистя? И той се обърна и си отиде яростен.
13
Тогава слугите му се приближиха и му говориха, и казаха: Татко мой, ако ти беше поръчал пророкът нещо голямо, не би ли го извършил? Колко повече, като ти каза: Окъпи се и ще бъдеш чист!
14
Тогава той слезе и се потопи седем пъти в Йордан според думата на Божия човек. И месата му се възвърнаха като месата на малко момче и се очисти.
15
Тогава той се върна при Божия човек с цялата си свита и дойде, и застана пред него, и каза: Ето, сега разбрах, че няма Бог по цялата земя освен в Израил. И сега, моля те, приеми подарък от слугата си!
16
А той каза: Жив е ГОСПОД, пред когото стоя — няма да приема! И той го принуждаваше да приеме, но Елисей отказа.
17
Тогава Нееман каза: Ако не, то моля те, нека се даде на слугата ти товарът на две мулета от тази пръст; защото слугата ти няма вече да принася нито всеизгаряне, нито жертва на други богове освен на ГОСПОДА.
18
И ГОСПОД да прости това нещо на слугата ти, ако, когато господарят ми влиза в храма на Римон, за да се поклони там, и се подпира на ръката ми, и аз се навеждам в храма на Римон. Когато се навеждам в храма на Римон, ГОСПОД да прости това нещо на слугата ти!
19
И му каза: Иди си с мир. И така, той си отиде от него на известно разстояние.
20
Тогава Гиезий, слугата на Божия човек Елисей, си каза: Ето, господарят ми пощади този арамеец Нееман и не взе от ръката му това, което беше донесъл. Жив е ГОСПОД — аз ще го настигна и ще взема нещо от него!
21
И така, Гиезий се затича след Нееман. А Нееман, като видя, че тича след него, скочи от колесницата да го посрещне и каза: Добре ли сте?
22
Той каза: Добре. Господарят ми ме прати да кажа: Ето, тъкмо сега дойдоха у мен от хълмистата земя на Ефрем двама младежи от учениците на пророците. Моля те, дай за тях един талант сребро и две премени дрехи.
23
А Нееман каза: Благоволи да вземеш два таланта! И като го принуди, върза двата таланта сребро в две торбички заедно с две премени дрехи и ги натовари на двама от слугите си и те ги носеха пред него.
24
А когато стигна до хълма, той ги взе от ръцете им и ги скри в къщата. И пусна мъжете и те си отидоха.
25
После влезе и застана пред господаря си. И Елисей му каза: Откъде идваш, Гиезий? А той каза: Слугата ти не е ходил никъде.
26
И Елисей му каза: Не отиде ли сърцето ми с теб, когато човекът се върна от колесницата си, за да те посрещне? Време ли е да вземаш пари и да вземаш дрехи, и маслини, и лозя, и овце, и говеда, и слуги, и слугини?
27
Затова проказата на Нееман ще се залепи за теб и за потомството ти до века. И той излезе от присъствието му прокажен, бял като сняг.

4 Царе глава 6

1
И учениците на пророците казаха на Елисей: Ето сега, мястото, къде��о живеем пред теб, е тясно за нас.
2
Молим те, нека отидем до Йордан и да вземем оттам всеки по една греда, и да си построим там място, където да живеем. И той каза: Идете.
3
А един от тях каза: Благоволи, моля те, да дойдеш и ти със слугите си. И той каза: Ще дойда.
4
И той отиде с тях. И като стигнаха до Йордан, сякоха дървета.
5
А когато един от тях сечеше греда, желязото падна във водата. И той извика и каза: Ах, господарю мой! То беше взето назаем!
6
А Божият човек каза: Къде падна? И той му показа мястото. Тогава той отсече едно дръвце и го хвърли там, и желязото изплува.
7
И каза: Вземи си го. И той протегна ръка и го взе.
8
А арамейският цар воюваше против Израил. И се посъветва със слугите си и каза: На това и това място ще разположа стана си.
9
Тогава Божият човек прати до израилевия цар да кажат: Пази се да не минеш през това място, защото арамейците са слезли там!
10
И израилевият цар изпрати до мястото, за което Божият човек му каза и го предупреди, и внимаваше. Това стана не веднъж, нито два пъти.
11
И сърцето на арамейския цар се смути от това нещо и той свика слугите си и им каза: Няма ли да ми кажете кой от нашите е за израилевия цар?
12
А един от слугите му каза: Никой, господарю мой, царю, но Елисей, пророкът, който е в Израил, съобщава на израилевия цар думите, които говориш в спалнята си.
13
И той каза: Идете, разберете къде е, за да пратя да го заловят. И му съобщиха и казаха: Ето, в Дотан е.
14
Тогава той изпрати там коне, колесници и голяма войска, които дойдоха през нощта и обградиха града.
15
И на сутринта, когато слугата на Божия човек стана и излезе, ето, войска с коне и колесници беше обградила града. И слугата му му каза: Ах, господарю мой! Какво ще правим?
16
А той отговори: Не бой се, защото онези, които са с нас, са повече от онези, които са с тях.
17
И Елисей се помоли и каза: Моля Те, ГОСПОДИ, отвори му очите, за да види! И ГОСПОД отвори очите на слугата и той видя, и ето, хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей.
18
И когато арамейците слязоха към него, Елисей се помоли на ГОСПОДА и каза: Моля Те, порази този народ със слепота! И Той ги порази със слепота, както каза Елисей.
19
Тогава Елисей им каза: Не е това пътят и не е това градът. Елате след мен и ще ви заведа при човека, когото търсите. И ги отведе в Самария.
20
И когато стигнаха в Самария, Елисей каза: ГОСПОДИ, отвори очите на тези, за да видят! И ГОСПОД отвори очите им и видяха, и ето, бяха сред Самария.
21
А когато ги видя, израилевият цар каза на Елисей: Да ги избия ли? Да ги избия ли, отче мой?
22
А той отговори: Не ги избивай. Би ли избил онези, които би пленил с меча си и с лъка си? Сложи им хляб и вода, за да ядат и пият, и нека отидат при господаря си.
23
И той им приготви голямо пиршество и те ядоха и пиха. После ги пусна и отидоха при господаря си. И арамейските чети не дойдоха повече в израилевата земя.
24
А след това арамейският цар Венадад събра цялата си войска и се изкачи и обсади Самария.
25
И в Самария настана голям глад. И ето, обсаждаха я, докато една магарешка глава се продаваше за осемдесет сребърни сикъла, а четвърт кав гълъбова тор — за пет сребърни сикъла.
26
И когато израилевият цар минаваше по стената, една жена извика към него и каза: Помогни, господарю мой, царю!
27
А той каза: Ако ГОСПОД не ти помогне, откъде ще ти помогна аз? От хармана ли, или от лина?
28
И царят й каза: Какво ти е? А тя отговори: Тази жена ми каза: Дай твоя син да го изядем днес, а утре ще изядем моя син.
29
И така, сварихме моя син и го изядохме. А на следващия ден й казах: Дай твоя син да го изядем — а тя скри сина си!
30
И като чу царят думите на жената, раздра дрехите си; и като минаваше по стената, народът видя, и ето, отдолу имаше вретище на тялото му.
31
И каза: Така да ми направи Бог и така да прибави, ако главата на Елисей, сина на Сафат, остане на него днес!
32
А Елисей седеше в къщата си и старейшините седяха с него. И царят изпрати пред себе си един човек, но преди пратеникът да стигне при него, Елисей каза на старейшините: Виждате ли как този син на убиец прати да ми отнемат главата? Гледайте, щом дойде пратеникът, затворете вратата и го спрете при вратата. Тропотът на краката на господаря му не е ли след него?
33
И докато още говореше с тях, ето, пратеникът слезе при него и каза: Ето, това зло е от ГОСПОДА. За какво още да се надявам на ГОСПОДА?

1 Тимотей глава 1

1
Павел, апостол на Иисус Христос по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христос Иисус, нашата надежда,
2
до Тимотей, моето истинско дете във вярата: Благодат, милост и мир от Бог Отец и от Христос Иисус, нашия Господ.
3
Както те помолих, когато отивах в Македония, да останеш в Ефес, за да заръчаш на някои да не предават други учения
4
и да не се занимават с измислици и безкрайни родословия, които повече способстват за спорове, отколкото за Божията наредба, която е чрез вяра, така правй.
5
А целта на тази заръка е любов от чисто сърце, чиста съвест и нелицемерна вяра,
6
от което някои, като не улучиха целта, се отклониха в празнословие,
7
искайки да бъдат законоучители, без да разбират нито какво говорят, нито какво твърдят уверено.
8
А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно,
9
като знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за безбожните и грешните, за богоненавистниците и нечистите, за убийците на бащи и убийците на майки, за убийците на хора,
10
за блудниците, за хомосексуалистите, за търгуващите с роби, за лъжците, за клетвопрестъпниците и за всичко друго, което се противопоставя на здравото учение;
11
според благовестието на славата на блажения Бог, което ми беше поверено.
12
Благодаря на Христос Иисус, нашия Господ, който ми даде сила, че ме счете за верен и ме постави на това служение –
13
мен, който преди това бях хулител, гонител и притеснител, но придобих милост, понеже като невеж сторих това в неверие,
14
но благодатта на нашия Господ беше изобилна с вяра и любов в Христос Иисус.
15
Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Иисус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.
16
Но затова придобих милост, за да покаже Иисус Христос цялото си дълготърпение в мен, главния грешник, за пример на онези, които ще повярват в Него за вечен живот.
17
А на Царя на вековете, на нетленния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.
18
Тази заръка предавам на теб, сине Тимотее, според по-раншните пророчества за теб, за да воюваш съобразно с тях в добрата война,
19
имайки вяра и чиста съвест, която някои, като отхвърлиха, претърпяха корабокрушение спрямо вярата;
20
от които са Именей и Александър, които предадох на Сатана, за да се научат да не богохулстват.

1 Тимотей глава 2

1
И така, напътствам преди всичко да се отправят молби, молитви, искания, благодарения за всички хора,
2
за царе и за всички, които са на власт, за да водим тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.
3
Защото това е добро и угодно пред Бога, нашия Спасител,
4
който иска да се спасят всичките хора и да дойдат до познаването на истината.
5
Защото има само един Бог и един Посредник между Бога и хората – Човекът Христос Иисус,
6
който, като свидетелство за това, на определеното Си време даде Себе Си откуп за всички;
7
за което аз бях поставен проповедник и апостол – говоря истината в Христос, не лъжа – учител на езичниците във вяра и истина.
8
И така, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат свети ръце без гняв и съмнения.
9
Така и жените да украсяват себе си с достойно държание, със скромност и целомъдрие, а не с плетене на косата или злато, или бисери, или скъпи дрехи,
10
а с добри дела, както прилича на жени, които изповядват страх от Бога.
11
Жената да се учи мълчаливо, с пълно подчинение.
12
А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, а да бъде мълчалива.
13
Защото първо Адам бе създаден, а после Ева.
14
И Адам не беше измамен, а жената беше измамена и падна в престъпление.
15
Но тя ще се спаси чрез раждане на деца, ако останат във вяра и любов, и святост, с целомъдрие.

1 Тимотей глава 3

1
Вярно е това слово: ако някой се стреми към надзорничество, добро дело желае.
2
Надзорникът обаче трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, гостолюбив, способен да поучава,
3
не пияница, не побойник, а кротък, не скандалджия, не сребролюбец,
4
който управлява добре своя дом и държи децата си в послушание с пълна сериозност,
5
защото, ако човек не знае да управлява своя дом, как ще се грижи за Божията църква?
6
Да не е нов във вярата, за да не се възгордее и падне под осъждането на дявола.
7
Освен това той трябва да има добро име и сред външните, за да не бъде укоряван и да падне в примката на дявола.
8
Така и служителите трябва да са сериозни, не двулични, не пристрастени към много вино, не лакоми за гнусна печалба,
9
да държат тайната на вярата с чиста съвест.
10
Също и те първо да се изпитват, и после да стават служители, ако са безупречни.
11
Така и жените трябва да са сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко.
12
Всеки от служителите да е мъж на една жена и да управляват добре децата си и домовете си.
13
Защото тези, които са служили добре като служители, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата в Христос Иисус.
14
Надявам се скоро да дойда при теб, но това ти пиша
15
в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се държат в Божия дом, който е църквата на живия Бог, стълбът и основата на истината.
16
И както е признато, велика е тайната на благочестието: Този, който се яви в плът, оправдан в Духа, видян от ангели, проповядван между нациите, повярван в света, възнесен в слава.