Back to Top

"И видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с хората и Той ще обитава с тях; и те ще бъдат Негов народ и Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. Той ще избърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, няма да има вече нито жалеене, нито писък, нито болка; първото премина."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 136 Ден 137Ден 138

3 Царе глава 7

1
А Соломон строи своята къща тринадесет години и завърши цялата си къща.
2
И построи къщата "Ливанска гора". Дължината й беше сто лакътя, ширината й — петдесет лакътя, а височината й — тридесет лакътя, на четири реда кедрови колони с кедрови греди върху колоните.
3
Беше покрита с кедър отгоре над страничните помещения, които бяха върху колоните — четиридесет и пет на брой, по петнадесет на ред.
4
И имаше решетки на прозорците в три реда — прозорец срещу прозорец в три реда.
5
И всичките врати и стълбове на вратите имаха правоъгълни рамки; прозорец срещу прозорец в три реда.
6
Той направи и предверна зала с колони, дълга петдесет лакътя и широка тридесет лакътя; и още една зала пред тази с колони и стъпала пред тях.
7
Направи и престолната зала, в която да съди, Залата на съда; и тя беше покрита с кедрово дърво от пода до тавана.
8
А къщата му, където живееше, беше в друг двор навътре от залата, със същата изработка. Соломон направи и къща като тази зала за дъщерята на фараона, която беше взел за жена.
9
Всичко това беше от благородни камъни, камъни дялани по мярка, рязани с триони, отвътре и отвън, от основата до стрехите и отвън до големия двор.
10
И основата беше от благородни камъни, големи камъни, камъни от десет лакътя и камъни от осем лакътя.
11
И отгоре имаше благородни камъни, камъни дялани по мярка и кедрово дърво.
12
Така големият двор наоколо имаше три реда дялани камъни и един ред кедрови греди, също като вътрешния двор на ГОСПОДНИЯ дом и предверната зала на дома.
13
А цар Соломон изпрати да доведат Хирам от Тир.
14
Той беше син на една вдовица от нефталимовото племе, а баща му беше тирянин. Той работеше с бронз и беше изпълнен с мъдрост и разум, и знание да работи всякаква работа с бронз. И той дойде при цар Соломон и изработи цялата му работа.
15
Той изработи двата бронзови стълба. Височината на всеки един стълб беше осемнадесет лакътя и връв от дванадесет лакътя измерваше обиколката на другия стълб.
16
Той направи и два капитела от леян бронз, за да ги постави на върховете на стълбовете. Височината на единия капител беше пет лакътя и височината на другия капител беше пет лакътя.
17
На капителите, които бяха на върха на стълбовете, имаше плетени мрежи и венци от верижки — седем за единия капител и седем за другия капител.
18
Така той направи стълбовете и два реда нарове наоколо на едната мрежа, за да покрие с нарове капителите, които бяха на върха на стълбовете; така направи и за другия капител.
19
Капителите, които бяха на върха на стълбовете в предверната зала, бяха с формата на крем, от четири лакътя.
20
Капителите на двата стълба също имаха отгоре нарове, до изпъкналата част, която беше до мрежата. Тези нарове бяха двеста, на редове наоколо върху всеки капител.
21
И изправи стълбовете при предверната зала на храма. Изправи десния стълб и го нарече Яхин. Изправи и левия стълб и го нарече Воаз.
22
И на върха на стълбовете имаше изработени кремове. Така се свърши изработката на стълбовете.
23
Направи и леяното море, десет лакътя от единия му ръб до другия му ръб, с кръгла форма. Височината му беше пет лакътя и връв от тридесет лакътя измерваше обиколката му.
24
Под ръба му декоративни цветни пъпки го обикаляха отвсякъде, по десет на лакът, и обхващаха морето отвсякъде. Цветните пъпки бяха на два реда, изляни заедно с него.
25
То стоеше на дванадесет говеда: три обърнати на север, три обърнати на запад, три обърнати на юг и три обърнати на изток. Морето беше отгоре върху тях и всичките им задни части бяха обърнати навътре.
26
Дебелината му беше една длан, а ръбът му беше изработен като ръба на чаша, като цвят на крем; и събираше две хиляди вата.
27
Направи и десет бронзови стойки; дължината на една стойка беше четири лакътя, ширината й — четири лакътя и височината й — три лакътя.
28
А ето изработката на стойките: те имаха странични плочи и страничните плочи бяха между рамките;
29
и на краищата, които бяха между рамките, имаше лъвове, говеда и херувими; и отгоре на рамките имаше поставка, а отдолу на лъвовете и говедата имаше венци, направени като висящи.
30
А всяка стойка имаше четири бронзови колела с бронзови оси и четирите й крака имаха рамена; рамената бяха изляни под умивалника и срещу всяко имаше венци.
31
И отворът й вътре в капитела и отгоре беше един лакът и отворът й беше кръгъл, като изработката на стойката, един лакът и половина; и на отвора й имаше резба; а краищата им бяха четвъртити, а не кръгли.
32
И четирите колела бяха под краищата и осите на колелата се съединяваха със стойката. Височината на едното колело беше един лакът и половина.
33
Изработката на колелата беше като изработката на колело на колесница; осите им, кръговете им, спиците им и главините им бяха целите изляни.
34
А на четирите ъгъла на всяка стойка имаше четири рамена; рамената й бяха част от самата стойка.
35
И в горната част на стойката имаше кръгла форма висока половин лакът; и в горната част на стойката бяха дръжките й и краищата й, част от самата нея.
36
И по плочите на дръжките й и по краищата му той изряза херувими, лъвове и палми, според свободното място върху всяко, с венци наоколо.
37
Така направи десетте стойки; всички бяха от една отливка, с една мярка и една форма.
38
Направи и десет умивалника от бронз; един умивалник побираше четиридесет вати и един умивалник беше четири лакътя. Върху всяка от десетте стойки имаше по един умивалник.
39
После постави стойките — пет от дясната страна на дома и пет от лявата страна на дома; и постави леяното море от дясната страна на дома, на изток, към юг.
40
И Хирам направи умивалниците и лопатите, и легените. Така Хирам приключи вършенето на цялата работа, която вършеше на цар Соломон за ГОСПОДНИЯ дом:
41
двата стълба, кръглите капители, които бяха на върха на двата стълба, двете мрежи, за да покриват двата кръгли капитела, които бяха на върха на стълбовете;
42
и четиристотинте нара за двете мрежи — по два реда нарове за всяка мрежа, за да покриват двата кръгли капитела, които бяха на върховете на стълбовете;
43
и десетте стойки и десетте умивалника върху стойките;
44
едното море и дванадесетте говеда под морето;
45
котлите, лопатите и легените. Всички тези вещи, които Хирам направи на цар Соломон за ГОСПОДНИЯ дом, бяха от полиран бронз.
46
Царят ги изля на Йорданското поле в глинената земя между Сокхот и Царетан.
47
И Соломон остави всичките вещи, без да ги претегли, защото бяха прекалено много; теглото на бронза не можеше да се установи.
48
Така Соломон направи всичките вещи, които бяха за ГОСПОДНИЯ дом: златния олтар и златната маса, на която се полагаха присъствените хлябове,
49
светилниците — пет от дясната страна и пет от лявата, пред вътрешната зала, от чисто злато; и цветята и светилата, и щипците от злато;
50
чашите, ножовете, легените, тамянниците и кадилниците от чисто злато; и резетата за вратите на вътрешния дом, на пресвятото място, и за вратите на дома, на храма, от злато.
51
Така беше завършена цялата работа, която цар Соломон извърши за ГОСПОДНИЯ дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давид — среброто и златото, и вещите — и ги сложи в съкровищниците на ГОСПОДНИЯ дом.

Галатяни глава 4

1
Казвам още: дотогава, докогато наследникът е малолетен, той не се различава в нищо от роб, макар и да е господар на всичко,
2
а е под настойници и управители до назначения от бащата срок.
3
Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните неща на света;
4
но когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, който се роди от жена, роди се и под закона,
5
за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим осиновението.
6
И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, който вика: Авва, Отче!
7
Затова не си вече роб, а син; и ако си син, то си Божи наследник чрез Христос.
8
Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на онези, които по природа не са богове;
9
а сега, като познахте Бога, или по-скоро като бяхте познати от Бога, как се връщате отново назад към слабите и безпомощни първоначални неща, на които отново желаете да робувате?
10
Вие наблюдавате дните, месеците, времената и годините.
11
Боя се за вас, да не би да съм се трудил сред вас напразно.
12
Моля ви, братя, бъдете като мен, защото и аз съм като вас. Не сте ми сторили никаква неправда.
13
Вие знаете как първия път ви проповядвах благовестието вследствие на телесна слабост;
14
и вие не презряхте това, което беше изкушение за вас в плътта ми, и не се погнусихте от него, а ме приехте като Божи ангел, като Христос Иисус.
15
Тогава къде е онази ваша благословеност? Защото свидетелствам за вас, че ако беше възможно, очите си бихте извадили и бихте ми ги дали.
16
И така, неприятел ли ви станах, понеже ви говоря истината?
17
Тези учители са ревностни за вас, но не по добър начин — те желаят да ви отлъчат от нас, за да сте ревностни за тях.
18
Но добре е да сте ревностни за това, което е добро, и то винаги, а не само когато аз се намирам между вас.
19
Дечица мои, за които пак съм в родилни мъки, докато се изобрази Христос във вас,
20
желал бих да съм сега при вас и да променя тона си, защото съм в недоумение за вас.
21
Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закона, не чувате ли какво казва законът?
22
Защото е писано, че Авраам имаше двама сина – един от слугинята и един от свободната;
23
но този, който беше от слугинята, се роди по плът, а онзи, който беше от свободната – по обещание.
24
И това има образен смисъл, защото тези жени представляват два завета – единият от Синайската планина, който ражда деца за робство, и това е Агар;
25
и тази Агар представлява планината Синай в Арабия и съответства на днешния Ерусалим, защото е в робство с децата си;
26
а горният Ерусалим е свободен, който е майка на (всички) нас.
27
Защото е писано: ?Весели се, неплодна, която не раждаш; възгласи и извикай, ти, която не си била в родилни болки; защото повече са децата на самотната, отколкото децата на омъжената.“
28
Но ние, братя, сме като Исаак деца по обещание.
29
Но както тогава роденият по плът гонеше родения по Дух, така е и сега.
30
Обаче какво казва Писанието? ?Изпъдй слугинята и сина й, защото синът на слугинята няма да наследи със сина на свободната.“
31
И така, братя, ние не сме деца на слугинята, а на свободната.