Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Малахия 2:12
ГОСПОД ще отсече човека, който върши това, от шатрите на Яков; онзи, който бди и който отговаря, и който донася принос на ГОСПОДА на Войнствата.
Матей 9:11
И фарисеите, като видяха това, казаха на учениците Му: Защо вашият Учител яде с бирниците и грешниците?
Матей 10:24
Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си.
Матей 23:8-10
8
Но вие не се наричайте ?Равви“, защото Един е вашият Учител – (Христос), а вие всички сте братя.
9
И никого на земята не наричайте свой отец, защото Един е вашият Отец – Небесният.
10
Не се наричайте и наставници, защото Един е вашият Наставник – Христос.
Матей 23:14-10
Йоан 3:10
Иисус му отговори и каза: Ти си израилев учител и не знаеш ли това?
Деяния 13:1
А в църквата, която беше в Антиохия, имаше някои пророци и учители: Варнава и Симеон, наречен Нигер, киринеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод, и Савел.
Римляни 2:20
наставник на неразумните, учител на невръстните, понеже имаш в закона олицетворение на познанието и на истината.
Римляни 2:21
Тогава ти, който учиш другиго, себе си не учиш ли? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли?
1 Коринтяни 12:28
И Бог е поставил някои в църквата — първо апостоли, второ пророци, трето учители, после чудеса, после дарби на изцеление, помагания, управлявания, разни езици.
Ефесяни 4:11
И Той даде едни да бъдат апостоли, други – пророци, други – благовестители, а други – пастири и учители
1 Тимотей 2:7
за което аз бях поставен проповедник и апостол – говоря истината в Христос, не лъжа – учител на езичниците във вяра и истина.
2 Тимотей 1:11
на което аз бях поставен като проповедник, апостол и учител (на езичниците),
1 Петрово 5:3
нито като че ли сте господари над онези, които са ви поверени, а като сте пример на стадото.
Левит 10:3
Тогава Мойсей каза на Аарон: Това е, което говори ГОСПОД, като каза: В онези, които се приближават при Мен, ще се осветя и ще се прославя пред целия народ. А Аарон мълчеше.
Езекил 3:17
Сине човешки, поставих те страж на израилевия дом. И като чуеш словото от устата Ми, да ги предупредиш от Моя страна!
Езекил 3:18
Когато кажа на безбожния: Непременно ще умреш! — а ти не го предупредиш и не говориш, за да предупредиш безбожния за безбожния му път и да запазиш живота му, онзи безбожник ще умре в беззаконието си, но от твоята ръка ще изискам кръвта му.
Езекил 33:7-9
7
И ти, сине човешки, поставих те страж на израилевия дом. И така, чуй словото от устата Ми и ги предупреди от Моя страна.
8
Когато кажа на безбожния: Безбожнико, непременно ще умреш! — а ти не проговориш, за да предупредиш безбожния да се обърне от пътя си, онзи безбожник ще умре заради беззаконието си, но кръвта му ще изискам от ръката ти.
9
Но ако предупредиш безбожния за пътя му, да се обърне от него, а той не се обърне от пътя си, той ще умре заради беззаконието си, а ти си спасил душата си.
Лука 6:37
Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъждани; прощавайте, и ще бъдете простени;
Лука 12:47
И онзи слуга, който е знаел волята на господаря си, но не е бил готов и не е постъпил по волята му, много ще бъде бит.
Лука 12:48
А онзи, които не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, на когото много е дадено, много и ще се изисква; и на когото много са поверили, от него повече ще се изисква.
Лука 16:2
И той го повика и му каза: Какво е това, което слушам за теб? Дай сметка за настойничеството си защото не можеш вече да бъдеш настойник.
Деяния 20:26
Затова аз ви свидетелствам в този ден, че съм чист от кръвта на всички;
Деяния 20:27
защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля.
1 Коринтяни 4:2-5
2
А това, което тук се изисква от управителите, е всеки да се намери верен.
3
А за мен е най-малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд; аз дори не съдя сам себе си.
4
Защото, въпреки че не се съзнавам виновен в нищо, пак с това не съм оправдан; защото Господ е Този, който ще ме съди.
5
Затова не съдете нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи своята похвала от Бога.
2 Коринтяни 5:10
Защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всеки според това, което е правил в тялото – било добро, или зло.
Евреи 13:17
Подчинявайте се на онези, които ви ръководят, и се покорявайте, защото те бдят за вашите души като такива, които ще отговарят; за да правят това с радост, а не с въздишане, защото да го правят с въздишане не е полезно за вас.
Матей 7:1
Не съдете, за да не бъдете съдени.
Матей 7:2
Защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.
Матей 23:14
(Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото изпояждате домовете на вдовиците, даже когато за показ правите дълги молитви; затова ще приемете по-голямо осъждане.)
1 Коринтяни 11:29-32
29
защото, който яде и пие, без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане за себе си.
30
По тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.
31
Защото, ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени.
32
Но когато биваме съдени, биваме наказвани от Господа, за да не бъдем осъдени заедно със света.