Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Яков 3:15
Това не е мъдрост, която слиза от горе, а е земна, плътска, дяволска;
Яков 1:5
Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без да упреква, и ще му се даде.
Яков 1:17
всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините, в когото няма изменение, нито сянка от промяна.
Битие 41:38
И фараонът каза на слугите си: Можем ли да намерим човек като този, в когото има Дух Божи?
Битие 41:39
Тогава фараонът каза на Йосиф: Понеже Бог ти откри всичко това, няма никой толкова разумен и мъдър, колкото си ти.
Изход 36:2
И Мойсей повика Веселеил, Елиав и всеки мъж, който имаше мъдро сърце, в чието сърце ГОСПОД беше вложил мъдрост; всеки, когото сърцето му го подбуждаше да дойде на делото да го извърши.
3 Царе 3:9
Затова дай на слугата Си слушащо сърце, за да съди народа Ти и да различава между добро и зло, защото кой може да съди този Твой голям народ?
3 Царе 3:12
ето, направих според думите ти. Ето, дадох ти мъдро и разумно сърце, така че преди теб не е имало никой като теб и след теб няма да се издигне никой като теб.
3 Царе 3:28
И целият Израил чу за съда, който царят беше отсъдил, и се убояха от царя, защото видяха, че Божията мъдрост беше в него, за да раздава правосъдие.
1 Летописи 22:12
Само да ти даде ГОСПОД мъдрост и разум и да те постави над Израил, за да пазиш закона на ГОСПОДА, своя Бог.
Йов 28:12
Но мъдростта къде се добива? И къде е мястото на разума?
Йов 28:23
Бог разбира пътя й, Той мястото й знае.
Йов 28:28
И каза на човека: Ето, страхът от Господа, това е мъдрост, отдалечаване от зло е разум.
Притчи 2:6
защото ГОСПОД дава мъдрост, от устата Му излизат знание и разум.
Исая 11:2
И Духът на ГОСПОДА ще почива на Него — Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и сила, Дух на знание и страх от ГОСПОДА.
Исая 11:3
И Той ще благоволи в страха от ГОСПОДА и няма да съди според гледането на очите си, и няма да решава според слушането на ушите си,
Данаил 1:17
А на тези четири момчета Бог даде знание и способност за всякаква книга и мъдрост; и Даниил разбираше всякакви видения и сънища.
Лука 21:15
защото Аз ще ви дам уста и мъдрост, на която всичките ваши противници ще бъдат безсилни да противостоят или противоречат.
1 Коринтяни 2:6
Обаче ние говорим мъдрост между съвършените, но не мъдростта на този свят, нито на владетелите на този свят, които преминават;
1 Коринтяни 2:7
а говорим в тайна Божията премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете за наша слава,
1 Коринтяни 12:8
защото на един се дава чрез Духа слово на мъдрост, а на друг — слово на познание чрез същия Дух,
Яков 4:8
Приближете се към Бога, и ще се приближи и Той към вас. Измийте ръцете си, вие грешници, и очистете сърцата си, вие колебливи.
Малахия 3:3
Ще седне като един, който претопява и пречиства сребро, и ще очисти синовете на Леви и ще ги пречисти като златото и като среброто; и те ще принасят на ГОСПОДА приноси с правда.
Матей 5:8
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Филипяни 4:8
Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е достойно за обич, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте.
Тит 1:15
За чистите всичко е чисто, а за осквернените и невярващите няма нищо чисто, а даже и умът им и съвестта им са осквернени.
1 Йоаново 3:3
И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист.
1 Летописи 22:9
Ето, ще ти се роди син, който ще бъде човек на почивка, защото ще му дам почивка от всичките му врагове около него. Понеже Соломон ще бъде името му и в неговите дни ще дам мир и почивка на Израил.
Исая 2:4
Бог ще съди между народите и ще отсъжда между много племена. И те ще изковат мечовете си на плугове и копията си — на сърпове. Народ против народ няма да вдигне меч и няма вече да се учат на война.
Исая 9:6
Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и Името Му ще се нарече: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.
Исая 9:7
Разширяващата се власт и мирът няма да имат край на престола на Давид и над неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда, отсега и до века. Ревността на ГОСПОДА на Войнствата ще извърши това.
Исая 11:2-9
9
Няма да се върши зло и няма да се погубва по целия Ми свят хълм, защото земята ще се изпълни със знание за ГОСПОДА, както водите покриват морето.
8
Сукалче ще играе над дупката на пепелянка и отбито дете ще слага ръката си в гнездото на усойница.
7
Кравата и мечката ще пасат и малките им ще си почиват заедно, и лъвът ще яде слама както говедото.
5
Правдата ще бъде пояс през кръста Му и верността ще бъде пояс на бедрата Му.
6
Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно и малко дете ще ги води.
4
а ще съди с правда сиромасите и ще решава с правота за смирените на земята. Ще порази земята с жезъла на устата Си и с диханието на устните Си ще умъртви нечестивия.
2
И Духът на ГОСПОДА ще почива на Него — Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и сила, Дух на знание и страх от ГОСПОДА.
3
И Той ще благоволи в страха от ГОСПОДА и няма да съди според гледането на очите си, и няма да решава според слушането на ушите си,
Исая 32:15-17
17
И делото на правдата ще бъде мир и действието на правдата ще бъде покой и сигурност до века.
16
Тогава правосъдие ще се засели в пустинята и правда ще обитава в плодородното поле.
15
докато Духът се излее на нас от висините и пустинята стане плодородно поле, а плодородното поле се счете като гора.
Римляни 12:18
Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките хора.
Евреи 12:14
Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа,
Исая 40:11
Той ще пасе стадото Си като овчар, ще събере агнетата със силата Си, ще ги носи в пазвата Си и ще води полека дойните.
1 Коринтяни 13:4-7
4
Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее,
5
не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не мисли зло,
6
не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,
7
всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
2 Коринтяни 10:1
И сам аз, Павел, ви моля с кротостта и нежността на Христос – аз, който съм смирен, когато съм между вас, но когато отсъствам, ставам смел към вас –
Галатяни 5:22
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност,
Галатяни 5:23
кротост, себеобуздание; против такива няма закон.
Ефесяни 5:9
защото плодът на светлината се състои във всяка доброта, правда и истина –
1 Солунци 2:7
но сме се държали нежно с вас, като майка-кърмачка, която се грижи за децата си.
2 Тимотей 2:24
А Господният слуга не бива да се кара, а трябва да бъде кротък към всички, способен да поучава, търпелив,
Тит 3:2
да не хулят никого, да не бъдат свадливи, а тихи и да показват съвършена кротост към всички хора.
Йоан 1:14
И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
Деяния 9:36
А в Йопия имаше една ученичка на име Тавита, което се превежда Сърна. Тя беше изпълнена с добри дела и благодеяния, които вършеше.
Деяния 11:24
Понеже той беше добър човек, пълен със Светия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа.
Римляни 15:14
И аз самият съм уверен за вас, братя мои, че сами вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко познание и че можете да се наставлявате един друг.
2 Коринтяни 9:10
А Този, който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще направи да изобилстват плодовете на вашата правда,
Филипяни 1:11
изпълнени с плода на правдата, който е чрез Иисус Христос, за слава и хвала на Бога.
Колосяни 1:10
за да живеете достойно за Господа и да Му бъдете във всичко угодни, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога,
Яков 2:4
не правите ли различия помежду си и не ставате ли пристрастни съдии?
Малахия 2:9
Затова и Аз ви направих презрени и нищожни за целия народ, според както не пазите пътищата Ми, а сте пристрастни относно закона.
1 Тимотей 5:21
Тържествено ти заявявам пред Бога, пред Христос Иисус и пред избраните ангели да пазиш тези заповеди без предразсъдък и нищо да не вършиш от пристрастие.
Исая 32:6
защото безумният говори безумно и сърцето му работи беззаконие, за да върши безбожие и да говори заблуда против ГОСПОДА, за да остави празна душата на гладния и да отнеме питието на жадния.
Матей 23:28
Също така и вие отвън изглеждате на хората праведни, а отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.
Лука 12:1
Между това, като се събра едно многохилядно множество, дотолкова, че едни други се тъпчеха, Той започна да говори на учениците Си: Преди всичко се пазете от фарисейския квас, който е лицемерие.
Лука 12:2
Няма нищо скрито, което няма да се открие, и тайно, което няма да се узнае.
Йоан 1:47
Иисус видя Натанаил да идва към Него и каза за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.
Римляни 12:9
Любовта да бъде без лицемерие; отвращавайте се от злото и се дръжте здраво за доброто;
1 Петрово 1:22
Тъй като сте очистили душите си чрез послушание на истината за нелицемерно братолюбие, любете се един друг горещо, с чисто сърце,
1 Петрово 2:1
И така, като отхвърлите всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяко одумване,
1 Йоаново 3:18
Дечица, да не любим с думи, нито с език, а с дело и истина.