Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Яков 3:1
Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-строга присъда.
Псалми 107:43
Който е мъдър, нека внимава в това и ще разберат ГОСПОДНИТЕ милости!
Еклесиаст 8:1
Кой е като мъдрия и кой знае обяснението на нещата? Мъдростта на човека осветлява лицето му и твърдостта на лицето му се променя.
Еклесиаст 8:5
Който пази заповедта, няма да види зло, защото мъдрото сърце познава време и правилен начин.
Еремия 9:12
Кой е мъдър човек да разбере това, на когото е говорила устата ГОСПОДНА, за да заяви поради какво загина страната и е изгорена като пустиня и никой не минава през нея?
Еремия 9:23
Така казва ГОСПОД: Мъдрият да не се хвали с мъдростта си и силният да не се хвали със силата си, богатият да не се хвали с богатството си,
Матей 7:24
И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се сравни с разумен човек, който е построил къщата си на канара;
1 Коринтяни 6:5
Казвам това, за да ви накарам да се засрамите. Няма ли между вас нито един мъдър човек, който би могъл да отсъди между братята си,
Галатяни 6:4
Но нека всеки изпитва своята работа, и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго;
2 Летописи 2:12
И Хирам каза: Благословен да бъде ГОСПОД, Израилевият Бог, който е създал небето и земята, че е дал на цар Давид мъдър син, надарен с ум и разум, който да построи дом на ГОСПОДА и царска къща!
2 Летописи 2:13
И сега, изпращам ти човек умел и разумен, Хирам-Ави,
Йов 28:28
И каза на човека: Ето, страхът от Господа, това е мъдрост, отдалечаване от зло е разум.
Исая 11:3
И Той ще благоволи в страха от ГОСПОДА и няма да съди според гледането на очите си, и няма да решава според слушането на ушите си,
Данаил 2:21
Той променя времената и годините, сваля царе и поставя царе. Той дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните.
Яков 2:18
Но някой ще каже: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела!
Исая 60:6
Множество камили ще те покрият, мадиамските и гефаските едногърби камили. Те всички ще дойдат от Сава, ще донесат злато и тамян и ще прогласят славословията на ГОСПОДА.
2 Коринтяни 8:24
И така, покажете на тях, а и пред църквите, доказателство за своята любов и за основателността на нашата похвала с вас.
1 Петрово 2:9
Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате добродетелите на Този, който ви призова от тъмнината в Своята чудна светлина,
Филипяни 1:27
Само се дръжте достойно за Христовото благовестие, така че – независимо дали идвам да ви видя, или отсъствам от вас – да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и че се борите единодушно за вярата на благовестието,
1 Тимотей 4:12
Никой да не презира твоята младост; но ти бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.
Евреи 13:5
Не се отдавайте на сребролюбие, задоволявайте се с това, което имате, защото Бог е казал: ?Никак няма да те оставя и никак няма да те напусна.“
1 Петрово 2:12
да живеете благоприлично между езичниците, така че за каквото ви хулят като злосторници, да могат чрез добрите ви дела, които виждат, да прославят Бога в деня на посещението.
1 Петрово 3:1
Също така и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се спечелят без слово, чрез поведението на жените си,
1 Петрово 3:2
като видят вашето поведение в страх и чистота.
1 Петрово 3:16
като имате чиста съвест, така че във всичко, в което ви одумват като злосторници, да се посрамят онези, които клеветят доброто ви поведение в Христос.
Яков 3:17
Но мъдростта, която е от горе, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.
Яков 1:21
Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща злоба, приемайте с кротост всаденото слово, което може да спаси душите ви.
Числа 12:3
А Мойсей беше много кротък човек, повече от всички хора, които бяха на земята.
Псалми 25:9
Води кротките в правда и учи кротките на пътя Си.
Псалми 45:4
И във величието Си язди победоносно заради истината и кротостта, и правдата; и десницата Ти ще Те учи на страшни неща.
Псалми 149:4
Защото ГОСПОД благоволява в народа Си, ще украси смирените със спасение.
Исая 11:4
а ще съди с правда сиромасите и ще решава с правота за смирените на земята. Ще порази земята с жезъла на устата Си и с диханието на устните Си ще умъртви нечестивия.
Исая 29:19
И кротките ще умножат радостта си в ГОСПОДА и сиромасите между хората ще се развеселят в Светия Израилев.
Исая 61:1
Духът на Господ БОГ е на Мен, защото ГОСПОД Ме е помазал да благовествам на бедните; изпратил Ме е да превържа съкрушените по сърце, да проглася освобождение на пленниците и отваряне на затвора на вързаните;
Софоний 2:3
Търсете ГОСПОДА, всички смирени на земята, които вършите правилата Му; търсете правда, търсете смирение — може би ще бъдете скрити в Деня на гнева ГОСПОДЕН.
Матей 5:5
Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Матей 11:29
Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен, защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите почивка за душите си.
Матей 21:5
?Кажете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят Цар идва при теб, кротък и възседнал на магарица и на магаренце, рожба на впрегатно.“
2 Коринтяни 10:1
И сам аз, Павел, ви моля с кротостта и нежността на Христос – аз, който съм смирен, когато съм между вас, но когато отсъствам, ставам смел към вас –
Галатяни 5:23
кротост, себеобуздание; против такива няма закон.
Галатяни 6:1
Братя, и ако човек падне в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв с кротък дух. Но казвам: пази себе си, да не би и ти да бъдеш изкушен.
Ефесяни 4:2
със съвършено смирение и кротост, и дълготърпение, като си претърпявате един на друг с любов
Колосяни 3:12
И така, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение,
1 Тимотей 6:11
Но ти, Божи човече, бягай от тези неща и се стреми към правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.
2 Тимотей 2:25
с кротост да увещава онези, които се противопоставят, та дано Бог да им даде покаяние, за познаване на истината
Тит 3:2
да не хулят никого, да не бъдат свадливи, а тихи и да показват съвършена кротост към всички хора.
1 Петрово 3:4
а скритият човек на сърцето, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.
1 Петрово 3:15
Но пазете свят в сърцата си Христос като Господ и бъдете винаги готови да отговаряте на всеки, който ви пита за причината за вашата надежда, но с кротост и страхопочитание,