Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 626

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 627

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 628

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 629

Warning: Illegal string offset 'relative' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectBrowser' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'detectDebug' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 632

Warning: Illegal string offset 'pathOnly' in /home/varnaflo/biblefriends.net/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php on line 635
Битие 3:22
И ГОСПОД Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото. И сега, да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно!
Битие 11:7
Елате, да слезем и там да разбъркаме езика им, така че един на друг да не разбират езика си.
Йов 35:10
Но никой не казва: Къде е Бог, моят Създател, който дава песни в нощта,
Псалми 100:3
Познайте, че ГОСПОД — Той е Бог. Той ни е направил, а не ние; Негов народ сме и овцете на пасбището Му.
Псалми 149:2
Нека се весели Израил за Създателя си, нека се радват синовете на Сион за Царя си.
Исая 64:8
Но сега, ГОСПОДИ, Ти си наш Отец; ние сме глината, а Ти си Грънчарят ни и всички сме дело на Твоята ръка.
Йоан 5:17
А Иисус им отговори: Моят Отец работи досега, и Аз работя.
Йоан 14:23
Иисус в отговор му каза: Ако Ме люби някой, ще пази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим жилище у него.
1 Йоаново 5:7
и Духът е, който свидетелства, понеже Духът е истината.
Битие 5:1
Това е книгата на родословието на Адам. В деня, когато Бог сътвори човека, Той го направи по Божие подобие;
Битие 9:6
Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее; защото по Божия образ направи Бог човека.
Еклесиаст 7:29
Ето, само това намерих — че Бог направи човека праведен, но те потърсиха много хитрини.
Деяния 17:26
Той е направил от една кръв всички човешки нации да живеят по цялото лице на земята, като е определил предварително назначени времена и граници на заселищата им;
Деяния 17:28
защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както са казали и някои от вашите поети: ?Защото дори Негов род сме.“
Деяния 17:29
И така, тъй като сме Божи род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък – на нещо, изработено с изкуство и човешка измислица.
1 Коринтяни 11:7
Защото мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога, а жената е слава на мъжа.
2 Коринтяни 3:18
А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.
2 Коринтяни 4:4
за невярващите, чиито умове е заслепил богът на този свят, за да не би да ги озари светлината на благовестието на славата на Христос, който е образ на Бога.
Ефесяни 4:24
и сте облекли новия човек, създаден по образа на Бога в истинска правда и святост.
Колосяни 1:15
Той е образ на невидимия Бог, Първородният на цялото творение;
Колосяни 3:10
и сте облекли новия, който се подновява в познаване по образа на Този, който го е създал,
Яков 3:9
С него благославяме Бога и Отца и с него кълнем хората, създадени по Божие подобие!
Битие 9:2
Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички небесни птици; те с всичко, което пълзи по земята, и с всички морски риби са предадени в ръцете ви.
Битие 9:3
Всичко, което се движи и живее, ще ви бъде за храна; давам ви всичко, също както зелената трева.
Битие 9:4
Месо обаче с живота му, тоест с кръвта му, да не ядете.
Йов 5:23
Защото ще бъдеш в съюз със камъните на полето и полските зверове ще бъдат в мир със теб.
Псалми 8:4-8
7
всичките овце и говеда, също и полските животни,
8
небесните птици и морските риби — всичко, което минава по морските пътеки.
6
Направил си го владетел над делата на ръцете Си, положил си всичко под краката му:
5
А Ти си го направил малко по-долен от ангели, със слава и великолепие си го увенчал.
4
Какво е човек, че да го помниш, и човешки син, че да го посещаваш?
Псалми 104:20-24
24
ГОСПОДИ, колко многобройни са Твоите дела! Всички тях Ти си извършил с мъдрост. Земята е пълна с Твоите творения.
23
Човекът излиза на работата си и на труда си до вечерта.
21
Лъвчетата реват за плячка и искат храната си от Бога.
22
Слънцето изгрява, те се оттеглят и лягат в бърлогите си.
20
Ти спускаш тъмнина и става нощ, в нея ходят всички горски зверове.
Еклесиаст 7:29
Ето, само това намерих — че Бог направи човека праведен, но те потърсиха много хитрини.
Еремия 27:6
И сега дадох всички тези земи в ръката на слугата Си Навуходоносор, вавилонския цар; и полските животни му дадох да му слугуват.
Деяния 17:20
Защото донасяш нещо странно до ушите ни. Затова искаме да знаем какво е то.
Деяния 17:28
защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както са казали и някои от вашите поети: ?Защото дори Негов род сме.“
Деяния 17:29
И така, тъй като сме Божи род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък – на нещо, изработено с изкуство и човешка измислица.
1 Коринтяни 11:7
Защото мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога, а жената е слава на мъжа.
2 Коринтяни 3:18
А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.
Ефесяни 4:24
и сте облекли новия човек, създаден по образа на Бога в истинска правда и святост.
Колосяни 3:10
и сте облекли новия, който се подновява в познаване по образа на Този, който го е създал,
Евреи 2:6-9
6
но някой е засвидетелствал някъде, като е казал: ?Какво е човек, че да го помниш, или човешки син, че да го зачиташ?
7
Ти си го направил малко по-долен от ангелите, със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на ръцете Си;
8
всичко си подчинил под краката му.“ И като му е подчинил всичко, не е оставил нищо неподчинено на него; но сега ние не виждаме още да му е подчинено всичко.
9
Но виждаме Иисус, който за малко време е бил поставен по-долу от ангелите заради претърпяната смърт, че е увенчан със слава и чест, за да вкуси смърт, с Божията благодат, за всеки човек.
Яков 3:7
Защото всякакъв вид зверове и птици, влечуги и морски животни се укротяват и са били укротени от човечеството;
Яков 3:9
С него благославяме Бога и Отца и с него кълнем хората, създадени по Божие подобие!