Битие 1:2
“неустроена и пуста” - по точно “пуста и празна” от евр. "tohu wabohu". Това посочва на едно състояние на пустота и празнота, но без разбирането, че земята е била веднъж съвършена и след това е била направена пуста и празна. Когато тези думи "tohu wabohu" се появят заедно на други места, както в Ис.34:11, Ерем.4:23 те изглежда да са взети от този текст, но самостоятелно думата "tohu" е свободно употребена като синоним на “несъществуване” или “нищо” (Ис.40:17,23, 49:4). В Йов 26:7 е демонстрирано правилното значение на тази дума. Втората половина на този стих посочва, че Той простира севера върху "tohu" - “пустота”, “празнота”. Стихът в Йов 26:7 посочва ясно значението на думата "tohu" в Бит.1:2, в който тя и синонимната и дума "wabohu" сочат, че земята бе безформена и безжизнена, без живот. Всички нейни елементи бяха смесени заедно, напълно неорганизирани и безжизнени. “тъмнина бе върху лицето на бездната” - “бездната” от корена “бушувам” за потопа, а също и за дълбините на морето (Пс.42:7Ы Изх.15:5, Втор.8:7, Йов 28:14, 38:16). “Бездна” е една стара дума и тук е употребена като едно подходящо име на земята. Вавилонците, които са запазили някои неопределени спомени от историята на истинското сътворение за много векове, действително употребяват тази дума "tehom" и я прилагат в своята митология за божеството Тиамат, от чийто труп, както те вярват, е била сътворена земята. Библейският доклад показва, че първоначално е нямало никаква светлина върху земята, и че първоначалното лице на материята е било флуидно състояние, защото думите “тъмнина бе върху лицето на бездната” стоят в паралел с думите “лицето на водите” в този стих. “Дух Божий се носеше” - Думата “Дух” е от еврейската "ruach". В хармония с употребата на тази дума в Писанието “Дух Божий” е Святият Дух – третото лице на Божеството. От това място нататък през цялото Свещено Писание, Божият Дух е имал ролята на Божествен агент и съработник на Бога във всички дела на сътворението, било на земята, на природата, на църквата, на новия живот или на новия човек. Думата определена тук “се носеше” е "merachepheth", която може да се преведе с “мътеше” (отнасящо се за птиците). Тази дума се среща само два пъти, освен на това място, в Стария завет. Тя се явява в Ерем.23:9, където нейното значение е “треперя”, “трептя” и във Втор.32:11, употребена със значение “трептя”, за да опише закрилата на орела над неговите малки. Орела не трепери над живите орлета, но се вие бдително и грижливо над тях. Делото на Божия Дух трябва да е имало някаква връзка с дейността, която предстоеше да бъде извършена, една дейност донасяща ред в хаоса. Божият Дух присъстваше вече, готов да действа, да бъде въведен ред и хармония. Святият Дух винаги е извършвал това велико дело. Този Божествен агент винаги е присъствал да сътрудничи в делото на сътворението и изкуплението, да изобличи и подкрепи своенравните души, да утеши оскърбените и да представи молитвите на вярващите в една приемлива форма пред Бога.