Битие 1:25
“зверове по земята” – Редът на сътворението на живите същества тук е даден различно от този в стих 24. Последната група от предишния стих тук е спомената на първо място. Това е добре познат ред в еврейския език, наречен “обратен паралелизъм” (Бит.10:1,2,6,21, Пр.14:16,17). “според вида си” – Изразът се отнася до всички три групи живи същества, всеки от които има своите определени видове. Тези вдъхновени думи отричат еволюционната теория, която заявява, че по висшите форми на живот са се развили от по нисшите. Еволюционната теория предполага също, че е възможно да се създаде жива материя от безжизнената земя. Макар науката да потвърждава Библиейския доклад, че всички живи организми са направени от пръст, т.е. че те не съдържат нищо, освен елементите, които съдържа земята, учените никога не са били в състояние да произведат от безжизнената материя една обикновена клетка, която да бъде в състояние да живее и да възпроизвежда свои видове. “Бог видя, че беше добро” – С обикновените думи на одобрение приключва краткия доклад на сътворението на всички сухоземни животни и автора бърза да представи сътворението на човека, при когото делото на сътворението достига своята кулминационна точка.