Битие 1:21
“Бог сътвори големите китове” – За втори път думата сътвори от еврейската "bara" е употребена в тази глава да посочи въвеждането на нещо напълно ново, сътворяването на живи същества. В изпълнение на Своето Слово, Бог сътвори големите морски животни "tanninim". Превода на тази дума с “китове” е твърде ограничен. Думата "tanninim" има различно значение, а именно “змия” (Изх.7:9,10,12), “змей” или “дракон” (Ис.51:0, Ез.29:3), но трябва да означава “морски чудовища” в Бит.1:21 както и в Пс.148:7. “що се движи” – глагола “движа се” от евр. "ramas?" еособено описание на пълзящи същества (Бит.9:2) било на сушата (Бит.7:14) или във водата (Пс.69:34), макар тук думата “движа се” ясно да се отнасят за водни същества. “според техния вид” – Както в случая на растенията, сътворени в третия ден и тук е направено изказване, че рибите, както и птиците бяха сътворени “според вида им”. Ясно се посочва, че различните видове животни, които ние срещаме, бяха създадени при сътворението, а не чрез процес на развитие, както поддържат еволюционистите (виж ст.12). Защо птици и риби бяха сътворени в един и същи ден не трябва да бъде обяснявано с някое предполягаемо подобие между въздуха и водата, както Лютер, Калвин и други мислят. При това не е определено, че бе сътворена просто само по една двойка от всеки вид, напротив думите “нека водите изобилват с живи същества” изглежда да посочват, че животните бяха сътворени не само в едно богато разнообразие от видове, но и в голям брой индивидуални същества. Факта, че бе сътворено само едно човешко същество в началото, не гарантира заключението, че животните бяха сътворени също само в единични видове. “Бог видя, че беше добро” – Земята трябва да е изглеждала най приятна на Твореца, когато Той я наблюдаваше в края на този пети ден. Не само зелени хълмове, извиращи потоци, и сини езера, но живи същества, движещи се, плуващи, летящи дадоха на този свят за първи път свойството на живот, което той не притежаваше преди това. Тук бяха същества, които можеха да пеят и хвалят техния Създател и които разкриваха някаква способност за разбиране чрез намиране на подходяща храна (Мат.6:26), чрез изграждане на гнезда и леговища (Мат.8:20) и чрез познаване тяхното време на отлитане (Ер.8:7). Величествените дела на Бога извършени в предишните дни бяха наистина трудни, но природата прие една украса в петия ден. Без растителния свят, сътворен в третия ден, светът би имал крайно непривлекателен вид. Много повече той би бил лишен от привлекателност и радост, ако липсваха милионите живи същества, с които бе населен. Всяко едно от тези малки и големи същества ни предава един урок относно чудните дела на Великия Бог, на Когото като Автор и Съхранител на целия живот, ние дължим почитание. Тези същества би трябвало да ни дадат едно пълноценно почитание към живота, който ние не можем да дадем, но би трябвало грижливо да пазим и да не унищожаваме.