Битие 1:20
“нека водите” – Тук ни е показано населяването на водите и въздуха чрез сътворяване на морски животни и въздушни птици. В оригиналния текс може да се преведе “нека водите да проидведат изобилно живи същества, които да се движат”. Или по ясно на еврейски този стих означава буквално: “нека водите изобилстват”, “гъмжат от множества”. Глаголът преведен тук с “гъмжат” е употребен със значение “да умножа изобилно”. Изразът се отнася не само до рибите, но до всички водни животни, от най-голямото до най-малкото, също така и за влечугите. “същества, които имат живот” – оригиналният израз "nephesh chayyah" прави ясна разлика между животните и растенията, сътворени два дни по рано. Вярно е, че растенията имат живот подобно на животните и притежават определени функции, които приличат на тези на животните, но остава факта, че съществува забележителна разлика между растителния и животинския свят. Животните притежават органи, които им позволяват да вземат решение, да се движат в търсене нае храна, да чувстват скръб, радост, грижа в по голяма или по малка степен. От тук следва, че те могат да бъдат наречени същества, една дума, която не меже да бъде приложена за растенията. Тук трябва да се вземе значението на много разискваната еврейска дума "nephesh" (която има няколко значения), преведена правилно със “същество” в този стих. Един термин, който се прилага за животните, една по висша форма на живот отколкото отколкото при растенията, които не са "nephesh". Ранните преводачи правилно са разбрали, че думата "nephesh" не може да означава “душа” в този стих и я предават по начин, който правилно представя мисълта на вдъхновения автор. “птици, които могат да летят” – Водите бяха за произвеждане на водни животни, но не за птици. Бит.2:19 определя, че “всяка птица във въздуха” бе създадена от Бога “от земята”. Правилното предаване на еврейския текст на Бит.1:20 “и нека птиците летят над земята” премахва тази привидна трудност. Думата “птици” буквално значеща “летящи същества”. Тук са включени както домашните, така и дивите птици.