Битие 1:16
“направи също и звездите” – Тук думата “направи” е била прибавена (при превода). Във връзка с началото на звездите се представят две принципни схващания: А) “звездите” бяха извикани в съществуване през седмицата на сътворението заедно със слънцето и луната Б) “звездите” макар и сътворени по рано, са споменати тук между другото от Мойсей, тъй като той разглежда светилата на небето. Първият възглед по необходимост довежда до заключението, че преди седмицата на сътворението обширният Универс е бил едно празно пространство. Това схващане изглежда недопустимо. По този въпрос обаче, както и по много други загадъчни изявления на Писанието относно Бижиите чудни дела, ние трябва да не бързаме да се изказваме категорично. Не трябва да забравяме първоначалната истина, която Мойсей търси да представи относно произхода на слънцето, луната и звездите, че всички те са резултат от Божията творческа сила. Тук още един път се отрича древното и повтарящо се схващане за вечността на материята.