Битие 1:15
“за светлина” – Не да въведат светлината в началото на този свят, защото Бог заповяда да има светлина от първия ден, но да служат като постоянни източници за разпределяне на светлината на нашата земя.