Go to footer

Пропусни


Исус призовава дванадесетте ученика

Библейски курс за живота на Христос

Исус призовава дванадесетте ученика

Мнениеот Чими » 24 Май 2009 01:10


Дванадесетте ученика

“Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши Господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от Отца” (Йоан15:13-15)


Тази тема ще ни срещне лице в лице с Йоан Кръстител и с хората, които са били най-близки с Исус по време на обществената Му дейност - Неговите приятели и ученици. Като изучаваме живота на нашия Спасител, откриваме, че едва няколко души Го следвали неотлъчно и все пак Той бил приятел с хиляди духовно гладни мъже, жени и деца, които намирали мир и сигурност в Неговото присъствие. Тези хора от различни прослойки на обществото били привлечени от Исус. Те били дълбоко затрогнати от проявите Му на разбиране, съчувствие и интерес към тяхното благополучие. Той им доказал, че е приятел във време на нужда и те силно се привързали към Него.
Най-близо до Исус, в „най-тесен кръг”, били дванадесетте ученици, които Той призовал към служба на любов и саможертва. Сред най-вълнуващите глави в Библията са и описващите благородния живот и служба на учениците. Сега ще отворим боговдъхновените страници и ще се срещнем с тези дванадесет, изпълнени с вяра, приятели на Христос.

Като продължаваме нашата историята за живота на Спасителя, виждаме Го да се връща след изкушенията в Юдейската пустиня, при река Йордан, където проповядвал Йоан Кръстител. Той пристигнал в момент, когато дейността на Кръстителя се проучвала от Синедриона - върховния съд на Юдея. Този орган от седемдесет старейшини изпратил от Ерусалим делегация от равини да проучи делото на Йоан и да го попита в чие име работи.

Какви въпроси задали равините?

Юдейските лидери отправили множество въпроси към Йоан. Ето и доклада на Библията:

“И ето свидетелството, което Йоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си? Той изповяда и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос. И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза : Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм. На това му рекоха: Кой си, за да дадем отговор на ония, които са ни пратили. Що казваш за себе си? Той рече: Аз съм “глас на един, който вика в пустинята: Прав направете пътя за Господа”, както рече пророк Исая”( Йоан1:19-22).
Когато равините пристигнали, видели тълпите народ, събрани по двата бряга на Йордан да слушат проповедта на Йоан. Забележителен бил контрастът между пророка от пустинята и делегатите от града. Йоан бил облечен в груба дреха от камилска вълна. Големците от Ерусалим били облечени в скъпи роби. Синедрионът не дал разрешението си на Йоан да продължи работата си и неговата самостоятелност ги дразнела. Те се чувствали засегнати, затова искали обяснение. Все пак проявили предпазливост. Понеже не изключвали възможността Йоан да е пророк, изпратен от Бога, внимателно му задали въпроси за неговата мисия. В отговор Йоан посочил, че делото му е изпълнение на важно пророчество от Стария завет.
„Аз съм “глас на един, който вика в пустинята ;Прав направете пътя за Господа” (Йоан 1:23).
Йоан пояснил, че не е Христос, нито е старозаветен пророк, възкръснал от мъртвите (Йоан 1: 20, 21). Той казал, че е “гласът”, за който Исая пророкувал, че ще огласи идването на Месия.
След това равините притиснали Йоан с допълнителни въпроси и се опитали да му внушат, че няма право да кръщава.
„А изпратените бяха то фарисеите. И попитаха го, като му рекоха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито пророкът?” (Йоан 1:24, Йоан 1:25).
Под израза “пророкът”, те разбирали Мойсей. Евреите вярвали, че един ден Мойсей щял да бъде възкресен от мъртвите и възнесен на Небето. Те не знаели, че той вече бил възкръснал от гроба и бил в Небето. (Виж Юда 9 стих и Мат.17:1-3). Вярвали също, че преди идването на Месия самият Илия щял да се появи в човешки образ. Но Йоан отрекъл да е Мойсей или Илия.Той заявил, че е просто “глас”. По-късно, по време на публичната Си дейност, Исус казал за Йоан Кръстител:
“и ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде”( Maт. 11:14)
Йоан дошъл в силата на Илия, за да извърши дело на реформация, подобно на това на Илия. (Виж 1 Царе 17, 18). Ако евреите бяха приели делото на Йоан, реформация, подобна на тази в Илиевите дни, би настъпила отново в Израил. Но евреите отхвърлили Йоановата вест и той не можал напълно да осъществи мисията, за която бил изпратен.
В пророчеството на Малахия 4:5, Малахия 4:6, се казва, че в последните дни сред християнския свят ще се осъществи едно дело на реформация, подобно на Илиевото, което ще предхожда второто идване на Исус.
(Виж Откровение14:6-12).

Какво поразително изявление направил Йоан?

Докато се взирал в тълпата, Кръстителят видял стоящия там Исус.
“...Йоан им рече: Аз кръщавам с вода. Посред вас стои Един, Когото вие не познавате, Онзи, Който иде подир мене, (Който беше преди мене), Комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата” (Йоан 1:26, Йоан 1:27).
Представете си учудването на свещениците и управниците, като чули тези думи. Христос стоял между тях! Но равините и тълпата не можали да Го разпознаят. “Посред вас стои Един, Когото вие не познавате” казал Йоан. Те никога не били виждали Христос, затова не Го разпознали в тълпата. Този случай предоставил чудесна възможност на равините да продължат да разпитват Йоан за Христос, но те не го сторили.
На следващия ден Йоан отново видял Исус и като Го посочил на хората като Спасител на Израил, казал:
“Ето Божия Агнец, Който носи греха на света! Тоя е, за Когото рекох: Подир мене иде човек, Който достигна да бъде преди мене, защото спрямо мене беше пръв’ ” (Йоан 1:29, Йоан 1:30).
Но равините вече си били отишли. Ако бяха останали още един ден и бяха потърсили Исус, биха открили „Божия Агнец”.

На следващия ден Йоан отново публично обявил Исус за Божия Агнец. Той ясно посочил на учениците си кой е Христос.
“На следния ден Йоан пак стоше с двама от учениците си. И като съгледа Исус когато минаваше каза :Ето Божия Агнец!” (Йоан 1:35, Йоан 1:36).
Когато Йоан посочил Исус като Божия Агнец, той бил подбуден от Святия Дух да направи това и вероятно сам не разбирал напълно думите си. Исус дошъл като Божий Агнец да умре заради греховете на света. Но малцина от евреите разбирали истинското значение на саможертвената Му мисия. За много от тях принасяните в жертва агнета и кози били просто дарове, с които да умилостивят гнева на Бога. Исус дошъл като Божий Агнец да изкупи грешниците от целия свят и да помири човечеството с Отца. Неговата любов и саможертва са в основата на спасението и на цялото християнско служене.

Какво направили двама от Йоановите ученици?

Докато Йоан говорел, двама от учениците му стояли наблизо и чули думите му. В сърцата им се породил интерес, който бързо прераснал в решение да се срещнат с Исус и да разговарят с Него.
“И двамата ученика го чуха да говори така, и отидоха подир Исуса” (Йоан 1:37).
Единият от тях бил Андрей, братът на Симон Петър, а името на другия не се посочва. Като оставили Йоан Кръстител, те незабавно последвали Спасителя. Искали да разговарят с Него и да Му задават въпроси, но се срамували. Нещо в Исус силно ги привличало, но те благоговеели в присъствието Му. Тогава Исус се обърнал и разговарял с тях.
“И като се обърна Исус и видя, че идат подире Му, каза им: Що търсите? А те Му рекоха: Учителю, къде живееш? Казва им: Дойдете и ще видите. Дойдоха, прочее, и видяха де живее, и останаха при Него тоя ден” (Йоан 1:38, Йоан 1:39).
Обърнете внимание, че те Го питали: ”Учителю, къде живееш?”- доминиращата мисъл в ума им. Спасителят ги поканил да посетят временното Му жилище и там те прекарали остатъка от деня заедно. Насаме с Исус, те седели при нозете Му и слушали Неговите думи .Това, което чули и видели, ги убедило, че Той наистина бил Месия. Старозаветните писания добили ново значение за тях след този разговор. Сърцата им били спечелени - решили да последват Исус и да се присъединят към Неговата кауза. Дълбоко развълнувани, те станали първите плодове на Неговата служба, Неговите първи двама ученици.
Подобно но Мария-Магдалена, която седяла в нозете на Исус и се учила от Него, тези двама мъже се превърнали в ученици и тъй като имали желание да бъдат научени, Великият Учител изпълнил умовете им с небесна светлина. По същия начин и ние трябва да копнеем да бъдем научени от Него.

Кого довел Андрей при Христос?

Скоро след това посещение Андрей започнал да споделя новата си вяра.
“Единият от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър. Той първо намира своя брат Симон и му казва: Намерихме Месия. Като го заведе при Исус, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Йонов; ти ще се наричаш Кифа, (което значи Петър)” (Йоан 1:40-42).
Забележка: Двете думи Кифа (на арамейски) и Петър (на гръцки) означават канара.
Малко преди това Петър чул проповедта на Йоан Кръстител за Христос и бил нетърпелив да види и чуе Месията на Израил. И така, Андрей «го заведе при Исус». От двамата братя Петър бил определен за велика служба, а Андрей бил скромният инструмент, който Бог използвал, за да го спечели. Ако християните доведат своите близки при Исус, множество скъпоценни души биха били спечелени. И вие можете да спечелите една душа за Христос като окуражите роднина или приятел да изучава този Библейски курс.
Христос веднага разпознал Петър. ”Ти си Симон, син Йонов” казал Той. След това му дал ново име. ”Ти ще се наричаш Кифа, което значи Петър”. Да, Петър бил (както споменахме преди малко) канара, търкалящ се камък - импулсивен, амбициозен и самонадеян. Но срещата му с Исус щяла да промени всичко това и Петър бил избран да стане един от най-великите апостоли.

Кой се присъединил след това към учениците?

„На другия ден Исус реши да отиде в Галилея; и намери Филип и му каза: Ела след Мен.
А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър.
Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за Когото писа Моисей в закона и за Когото писаха пророците, Исус, Йосифовия син, Който е от Назарет” Йоан 1:43-45 (Виж също ст. 46-51)
Натанаил не е споменат в списъка на дванадесетте ученици в Марко 3:13-19, нито в Лука 6:12-16, но в тези стихове името Вартоломей е свързано с това на Филип. След като Филип бил този, който представил Натанаил на Исус, намирайки го да се моли за светлина под едно смокиново дърво, има основание да вярваме, че Натанаил и Вартоломей са един и същи човек. Едно нещо е сигурно - когато Натанаил намерил Христос, наистина Го приел като Месия. Исус разпознал в Натанаил един праведен характер и казал за него: ”Ето истински израилтянин, у когото няма лукавщина”(Йоан 1:47). За да разбираме духовните истини, трябва да сме честни и да не таим лукавщина в себе си. Тези качества са съществени, ако искаме да приемем Христос в личния си живот.

Кого призовал Исус при Галилейското езеро?

„А след като Йоан бе предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки: Времето се изпълни и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието; А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон, Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари” ( Maрkо 1:14-20).
Когато Исус призовал четиримата ученици край езерото, Той вече бил започнал публичната Си дейност в Галилея. Но до този момент никой от учениците Му не бил обединил интересите си с Него като постоянен Негов служител. Сега Исус им наредил да оставят рибарските си мрежи и да Го последват. «Ще ви направя ловци на човеци» -казал Той. И думите Му били истина, защото учениците Му станали успешни учители и евангелизатори. Чрез тяхното дело в по-късните години Христовата вест достигнала целия познат тогава свят.

Кой друг бил призован за ученик?

“След това Исус като излезе, видя един бирник на име Левий, седящ в бирничеството, и рече му: Върви след Мене. Той остави всичко, стана и тръгна след Него”( Лука 5:27, Лука 5:28)
Левий Матей бил бирник и като такъв се смятал за римски служител. Еврейските му сънародници го мразели, защото служел на чуждата власт, но Исус имал причина да призове Матей за Свой ученик. За да установи духовното Си царство, Исус трябвало да премахне предразсъдъците и затвореността на еврейския религиозен и обществен живот. Исус дошъл да ни научи, че истински преданите мъже и жени от всички раси и социални прослойки могат да бъдат Негови приятели и последователи, ако приемат условията на Неговото царство. Така Матей бил приет в кръга на най-близките Христови последователи и бил дълбоко развълнуван от този призив за любов и служене.
“А Левий Му направи голямо угощение в къщата си; и имаше голямо множество бирници и други, които седяха на трапезата с тях. А фарисеите и техните книжници роптаеха против учениците Му, казвайки: Защо ядете и пиете с бирниците и грешниците? Исус в отговор им рече: Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, но грешните на покаяние” (Лука 5:29-32)
Митарите вероятно били доволни, че Исус избрал един от тях за Свой ученик. Всред тях се породил голям интерес, но религиозните водачи от сектата на фарисеите критикували Исус и учениците за близостта им с митари и грешници. За тях митарите и езичниците били морално пропаднали хора, затова Исус ги посрещнал на тяхна почва. “Ако вие смятате митарите за болни,”-казал Той, “тогава като духовен Лекар, Аз ще ги изцеля. Ще работя именно за хората, за които смятате, че се нуждаят от духовна помощ. Ако вие смятате, че нямате нужда от нищо, не мога да направя нищо за вас”.
Гордите и самодоволните не могат да получат духовна помощ от Исус. Но които викат за милост към Него, ще я получат. Скромната, доверчива душа, която чува зова за служене, ще се изправи като Матей, ще изостави всичко и ще последва Исус.

Ръкополагането на дванадесетте ученици

В евангелието на Марко четем имената на дванадесетте мъже, които Христос ръкоположил за Свои ученици.
“След това се възкачи на хълма и повика при Себе Си ония, които си искаше, и те отидоха при Него. И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и да ги изпраща да проповядват, и да имат власт да изгонват бесове. Определи Симон, на когото даде името Петър, и Яков Заведеев и Якововия брат Йоан, на които даде името синове на гърма, и Андрей, и Филип, Вартоломей и Матей, Тома и Яков Алфеев, Тадей и Симон Зилот, и Юда Искариотски, който Го предаде” ( Марко 3:13-19).
Не знаем кога точно или как Исус е призовал Тома, нито младия Яков (Марко 15:40), нито Тадей (наречен още Юда) , нито Симон Зилот, нито Юда Искариотски. Но тези петима мъже се присъединили към Христос и останалите седем (Андрей, Петър, Яков, Йоан, Филип, Вартоломей и Матей), за да създадат особена група от водачи в Християнската църква. (Виж Мат. 10:1-5 и Лука 6:13-16, Лука 6:9:1).
Ръкополагането на тези дванадесет приятели и ученици на Исус станало на един хълм, близо до Галилейското езеро. Трябва да е било тържествено и радостно събитие - и много важно. Всъщност тази служба на ръкополагане била първата стъпка в организирането на християнската църква. Ето седем основни неща, които можем да запомним за тези посветени мъже:
1. Техният пост бил най-важният, заеман някога от човешко същество, както и наградата им (Мат.19: 27,28).
2. Те имали привилегията да бъдат в свързани с Единородния Божий Син за спасението на изгубения свят (Йоан 17:1-9).
3. Свързани с Христос, апостолите и пророците били крайъгълните камъни на Христовата църква по същия начин, както дванадесетте патриарси били представители на древния Израил (Виж Ефес. 2:19-22 и Откр. 21:10-12, Откр. 21:14).
4. Поне осем от книгите в Новия Завет били написани от мъже, избрани между дванадесетте ученици - Евангелията на Матей и Йоан, Първо и Второ Петрово послание, Първо, Второ и Трето Йоаново послание и Откровение.
5. По време на Петдесятницата и години след това тези мъже, изпълнени със Светия Дух, осъществили най-мощните мисионски пътувания в историята на Християнската църква. Прочетете книгата Деяния на апостолите в Новия завет.
6. Всеобщо разпространено е вярването, че всички, с изключение на Йоан (без предателя Юда), са умрели от мъченическа смърт. Яков, братът на Йоан, бил посечен с меч. Смята се, че Петър бил разпънат с главата надолу, Йоан бил изпратен в изгнание, а за останалите знаем много малко.
7. В живота и в смъртта си те били пример за всички бъдещи ученици и служители на Христовата църква.

Промяна в характерите на учениците

Учениците били с Исус само около три години, но въпреки това близкото им общуване с Него променило напълно живота им. Буйният нрав на Петър и егоистичният дух на Яков и Йоан били променени от връзката с Исус. Забележете - Петър и Йоан били оприличени по характер с Христос, докато проповядвали на хората:
“А те като гледаха дързостта на Петър и Йоан и бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се; и познаха , че са били с Исус” (Деян. 4:13).
Апостолите били в толкова близък личен контакт с Исус, докато Той работел за хората, че за няколко кратки години заприличали все повече и повече на Него по характер и начин на работа. Те проявили силата на Неговия характер в своя живот. Това ги направило велики. И именно това донесло големия успех на Петдесятница (Деян. 2 гл.). Когато дошло време докладът за живота им да приключи, те останали така велики в смъртта си, както и в живота си. Били истински приятели на Христос до края и влиянието им ще продължи и във Вечността.
Христос отправя към нас днес същата покана, каквато някога отправил към рибарите от Галилея. Неговото “Последвай Ме” е толкова валидно за нас, колкото и за първите ученици. Без значение колко несъвършени или грешни сме, ако предадем сърцата си на Бог, Той ще прости нашите грехове, ще ни направи Свои сътрудници и ще ни използва, за да споделим с други чудната вест на изкуплението. Ако желаем да се учим от Христос, можем да станем Негови истински ученици и заедно с Него да служим на другите (2 Коринт. 6:1).
Оттук нататък в нашата история ще проследим събитията в живота на Христос и как те се отнасят до различни фази от служенето Му. Например, ще разгледаме чудесата на Христос, притчите Му, поученията Му и ще ги разделим в различни теми, за да направим разказите по-ясни и въздействащи. Когато стигнем до последните сцени на службата Му, ще направим хронологически преглед на събитията.

Продължете със следващата тема от курса Чудесата на Христос.
Ако решите да я прочетете по-късно, запазете връзката в bookmarks на браузъра или я запишете по някакъв друг начин, за да можете да продължите от там където сте прекъснали.
Когато си умрял, ти не знаеш, че си умрял. Трудно е само за другите.
... същото е и като си глупав.
Аватар
Чими
Проклетник
Проклетник
 
Мнения: 6494
Регистриран: 14 Сеп 2002
Блог: Виж блога (5)
пол: мъж
църква: Църква на Адвентистите от седмия ден
Репутация: 509

Отиди до ФОРУМ

Отиди до Светлината на света

Кой е онлайн

Потребители разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост