Матей 8:4
И Иисус му каза: Гледай да не кажеш това на никого; но за свидетелство на тях иди да се покажеш на свещеника и принеси дара, който Мойсей е заповядал.
Матей 17:9
И като слизаха от планината, Иисус им заповяда, като каза: Не съобщавайте на никого за това видение, докато Човешкият Син не възкръсне от мъртвите!
Марк 8:30
И Той им заръча да не казват на никого за Него.
Марк 9:9
И като слизаха от планината, Той им заръча да не казват на никого това, което бяха видели, освен когато Човешкият Син бъде възкресен от мъртвите.
Лука 9:21
А Той ги предупреди и им заповяда да не казват на никого, като каза:
Лука 9:36
И когато гласът престана, Иисус се намери сам. И те замълчаха и в онези дни не казваха на никого нищо от това, което бяха видели.
Йоан 1:41
Той първо намери своя брат Симон и му каза: Намерихме Месия, което се превежда: Христос.
Йоан 1:45
Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за когото писа Мойсей в закона, и пророците – Иисус, сина на Йосиф, който е от Назарет.
Йоан 20:31
А тези са написани, за да повярвате, че Иисус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото Име.
Деяния 2:36
И така, нека добре знае целият израилев дом, че този Иисус, когото вие разпънахте, Него Бог е направил и Господ, и Христос.
1 Йоаново 2:22
Кой е лъжецът, ако не този, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихристът, който отрича Отца и Сина.
1 Йоаново 5:1
Всеки, който вярва, че Иисус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него.