Матей 5:20
Защото, казвам ви, че ако вашата праведност не надмине тази на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.
Матей 9:11
И фарисеите, като видяха това, казаха на учениците Му: Защо вашият Учител яде с бирниците и грешниците?
Матей 12:14
А фарисеите, като излязоха, се наговориха против Него как да Го погубят.
Матей 15:1
Тогава при Иисус дойдоха фарисеи и книжници от Ерусалим и казаха:
Матей 22:15
Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да Го впримчат в говоренето Му.
Матей 22:34
А фарисеите, като чуха, че накарал садукеите да замълчат, се събраха заедно.
Матей 23:2
На Мойсеевото седалище седят книжниците и фарисеите.
Матей 27:62
И на следващия ден, който беше след деня на приготовлението, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилат и казаха:
Матей 16:6
И Иисус им каза: Внимавайте и се пазете от кваса на фарисеите и садукеите!
Матей 16:11
Как не разбирате, че не заради хляба ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите?
Матей 3:7
А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идваха да се кръстят от него, им каза: Рожби на усойница! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?
Матей 3:8
Затова, принасяйте плодове, достойни за покаяние;
Матей 22:23
В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха, като казаха:
Марк 12:18
След това дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки:
Лука 20:27
Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки:
Деяния 4:1
И когато те говореха на народа, свещениците, началникът на храмовата стража и садукеите дойдоха при тях,
Деяния 5:17
Тогава първосвещеникът и всички, които бяха с него, а именно сектата на садукеите, станаха и се изпълниха със завист,
Деяния 23:6-8
6
А когато Павел разбра, че една част са садукеи, а другите – фарисеи, извика в Синедриона: Братя, аз съм фарисей, син на фарисеи; съдят ме поради надеждата и възкресението на мъртвите!
7
И когато каза това, възникна разпра между фарисеите и садукеите и събранието се раздели.
8
Защото садукеите казват, че няма възкресение, нито ангел, нито дух, а фарисеите признават и двете.
Матей 19:3
Тогава дойдоха при Него фарисеи, които, като Го изпитваха, казаха: Позволено ли е на човек да напусне жена си по всякаква причина?
Матей 22:18
А Иисус разбра лукавството им и каза: Защо Ме изпитвате, лицемери?
Матей 22:35
И един от тях, законник, за да Го изпита, Му зададе въпрос:
Марк 10:2
А някои фарисеи се приближиха и за да Го изпитат, Го попитаха: Позволено ли е на мъж да напусне жена си?
Марк 12:15
Да даваме ли, или да не даваме? А Той, като знаеше тяхното лицемерие, им каза: Защо Ме изпитвате? Донесете Ми един динарий, за да го видя.
Лука 10:25
И ето, един законник стана и Го изпитваше, като каза: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?
Лука 11:16
А други, изпитвайки Го, искаха от Него знамение от небето.
Лука 11:53
И като излезе оттам, книжниците и фарисеите започнаха яростно да Го преследват и да Го предизвикват да говори за още много неща,
Лука 11:54
като Го дебнеха, за да уловят нещо от думите Му, за което да Го обвинят.
Лука 20:23
А Той разбра лукавството им и им каза: Защо Ме изпитвате?
Йоан 8:6
И това казаха, за да Го изпитат, та да имат за какво да Го обвиняват. А Иисус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята.
Матей 12:38
Тогава някои от книжниците и фарисеите Му отговориха и казаха: Учителю, искаме да видим знамение от Теб.
Матей 12:39
А Той в отговор им каза: Зло и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона.
Марк 8:11-13
11
И фарисеите излязоха и започнаха да спорят с Него. И като Го изпитваха, поискаха от Него знамение от небето.
12
А Той въздъхна дълбоко в духа Си и каза: Защо този род иска знамение? Истина ви казвам: на този род няма да се даде знамение.
13
И ги остави, като пак се качи в кораба и мина на отвъдната страна.
Лука 11:16
А други, изпитвайки Го, искаха от Него знамение от небето.
Лука 11:29
А когато множествата се събираха около Него, започна да казва: Това поколение е зло поколение. Иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на (пророк) Йона.
Лука 11:30
Защото, както Йона стана знамение за ниневийците, така и Човешкият Син ще бъде за това поколение.
Лука 12:54-56
54
Каза още на множествата: Когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате: Дъжд ще вали; и така става.
55
И когато духа южен вятър, казвате: Ще стане жега; и става.
56
Лицемери! Лицето на земята и на небето знаете да прецените, а това време как не знаете да прецените?
Йоан 6:30
Тогава Му казаха: А Ти какво знамение правиш, за да видим и да Ти повярваме? Какво вършиш?
Йоан 6:31
Бащите ни са яли манна в пустинята, както е писано: ?Хляб от небето им даде да ядат.“
1 Коринтяни 1:22
Понеже юдеите искат знамение, а гърците търсят мъдрост;