Деяния 2:14-42
14
А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и започна да им говори: Юдеи и всички, които живеете в Ерусалим, нека това ви стане известно и внимавайте в моите думи.
15
Защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже е третият час на деня;
16
а това е казаното чрез пророк Йоил:
17
?И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяко създание; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; юношите ви ще виждат видения; старците ви ще сънуват сънища;
18
още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В онези дни ще пророкуват.
19
И ще покажа чудеса на небето горе и знамения на земята долу – кръв и огън, и пара от дим.
20
Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит Ден Господен.
21
И всеки, който призове Името на Господа, ще се спаси.“
22
Израилтяни, послушайте тези думи: Иисус Назарянина, Мъж, засвидетелстван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него между вас, както вие сами знаете;
23
Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпънахте и убихте чрез ръката на беззаконници.
24
Него Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно Той да бъде държан от нея.
25
Защото Давид казва за Него: ?Винаги гледах Господа пред себе си; понеже Той е отдясно ми, за да не се поклатя.
26
Затова се зарадва сърцето ми и развесели езикът ми, а още и плътта ми ще престоява в надежда;
27
защото няма да оставиш душата ми в ада, нито ще допуснеш Твоя Светия да види изтление.
28
Изявил си ми пътищата на живота; в присъствието Си ще ме изпълниш с радост.“
29
Братя, нека да ви кажа свободно за патриарха Давид, че и умря, и беше погребан, и гробът му е при нас и до днес.
30
И така, понеже беше пророк и знаеше, че Бог с клетва му беше обещал, че ще постави един от неговите потомци на престола му,
31
той предвидя и каза за възкресението на Христос, че нито Той беше оставен в ада, нито плътта Му видя изтление.
32
Този Иисус Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели.
33
И така, като се възвиси до Божията десница и взе от Отца обещанието на Светия Дух, Той изля това, което вие сега виждате и чувате.
34
Защото Давид не се е възнесъл на небесата; а сам той казва: ?Каза Господ на моя Господ: Седи от дясната Ми страна,
35
докато положа враговете Ти под краката Ти.“
36
И така, нека добре знае целият израилев дом, че този Иисус, когото вие разпънахте, Него Бог е направил и Господ, и Христос.
37
Като чуха, те, ужилени в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли: Какво да направим, братя?
38
А Петър им каза: Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в Името на Иисус Христос за прощаване на греховете ви; и ще приемете дара на Светия Дух.
39
Защото на вас е обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си.
40
И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше: Избавете се от това извратено поколение.
41
И така, тези, които приеха словото му, се кръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.
42
И те постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в разчупването на хляба и в молитвите.
Деяния 10:34-43
34
А Петър отвори уста и каза: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице,
35
а във всеки народ онзи, който Му се бои и върши правда, Му е угоден.
36
Словото, което Той изпрати на израилевите синове, като им благовестяваше мир чрез Иисус Христос, който е Господар на всички,
37
това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Йоан, се разпространи по цяла Юдея, като се започна от Галилея;
38
как Бог помаза със Свети Дух и със сила Иисус от Назарет, който обикаляше, като правеше добрини и изцеляваше всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него.
39
И ние сме свидетели на всичко, което Той извърши и в юдейската земя и в Ерусалим; когото те убиха, като Го приковаха на дърво.
40
Него Бог възкреси на третия ден и Му даде да се яви –
41
не на целия народ, а на свидетели, предварително избрани от Бога – на нас, които ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите.
42
И ни поръча да проповядваме на народа и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.
43
За Него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който вярва в Него, получава прощение на греховете си чрез Неговото Име.
Деяния 15:7
И след едно дълго съвместно разискване Петър стана и им каза: Братя, вие знаете, че преди доста време Бог избра между вас мен, така че чрез моите уста езичниците да чуят словото на благовестието и да повярват.
Исая 22:22
И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом; той ще отваря, и никой няма да затваря; и ще затваря, и никой няма да отваря.
Откровение 1:18
и бях мъртъв, и ето, живея за вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.
Откровение 3:7
До ангела на филаделфийската църква пиши: Това казва Светият, Истинният, у когото е Давидовият ключ; който отваря, и никой няма да затваря; и затваря, и никой няма да отваря:
Откровение 9:1
И затръби петият ангел; и видях една звезда, паднала от небето на земята, на която се даде ключа от кладенеца на бездната.
Откровение 20:1-3
1
И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.
2
Той улови змея, старовременната змия, която е дяволът и Сатана, и го върза за хиляда години,
3
и го хвърли в бездната, и я заключи, и я запечата над него, за да не мами вече нациите, докато се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
Матей 18:18
Истина ви казвам: каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.
Йоан 20:23
На които простите греховете, простени им са; на които задържите, задържани са.
1 Коринтяни 5:4
като сте събрани вие и моят дух със силата на нашия Господ Иисус —
1 Коринтяни 5:5
да се предаде такъв човек на Сатана за погубване на плътта му, за да се спаси духът му в Деня на Господ Иисус.
2 Коринтяни 2:10
А на когото вие прощавате нещо, прощавам и аз; защото, ако и аз съм простил нещо, простил съм го заради вас пред лицето на Христос,
1 Солунци 4:8
Затова, който отхвърля това, отхвърля не човек, а Бога, който ви дава и Светия Си Дух.
Откровение 11:6
Те имат власт да заключат небето, за да не вали никакъв дъжд през времето на тяхното пророкуване, и имат власт над водите, да ги превръщат в кръв и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали.