Матей 14:33
А онези, които бяха в кораба, Му се поклониха и казаха: Наистина Ти си Божи Син!
Матей 26:63
Но Иисус мълчеше. Първосвещеникът Му каза: Заклевам Те в живия Бог да ни кажеш Ти ли си Христос, Божият Син?
Матей 27:54
А стотникът и онези, които заедно с него пазеха Иисус, като видяха земетресението и това, което стана, много се уплашиха и казаха: Наистина Този беше Син на Бога!
Псалми 2:7
Аз ще възвестя наредбата на ГОСПОДА. Той Ми каза: Ти си Мой Син, Аз днес Те родих.
Марк 14:61
А Той мълчеше и нищо не отговаряше. Първосвещеникът пак Го попита, като Му каза: Ти ли си Христос, Синът на Благословения?
Йоан 1:49
Натанаил Му отговори: Равви, Ти си Божият Син, Ти си израилевият Цар!
Йоан 6:69
и ние повярвахме и познахме, че Ти си (Христос, Синът на живия Бог,) Светият Божи.
Йоан 11:27
Тя Му каза: Да, Господи, аз вярвам, че Ти си Христос, Божия Син, който има да дойде на света.
Йоан 20:31
А тези са написани, за да повярвате, че Иисус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото Име.
Деяния 8:37
(И Филип каза: Ако вярваш с цялото си сърце, можеш. А той в отговор каза: Вярвам, че Иисус Христос е Божият Син.)
Деяния 9:20
И веднага започна да проповядва по синагогите за Иисус, че Той е Божият Син.
Римляни 1:4
и беше обявен като Божи Син със сила, според Духа на святост, чрез възкресението от мъртвите – Иисус Христос, нашия Господ,
Евреи 1:2-5
2
в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когото постави Наследник на всичко, чрез когото също направи световете,
3
който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез словото на Своята мощ, след като извърши (чрез Себе Си) очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините
4
и стана толкова по-горен от ангелите, колкото Името, което е наследил, е по-горно от тяхното.
5
Защото, на кого от ангелите Бог е казал някога: ?Ти Си Мой Син, Аз днес Те родих“; и пак: ?Аз ще Му бъда Отец и Той ще Ми бъде Син“?
1 Йоаново 4:15
Който изповяда, че Иисус е Божият Син, Бог обитава в него, и той – в Бога.
1 Йоаново 5:5
И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Иисус е Божият Син?
1 Йоаново 5:20
Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог; и ние сме в истинния Бог, в Неговия Син Иисус Христос. Този е истинният Бог и вечен живот.
Второзаконие 5:26
защото кой от всичките смъртни е чул гласа на живия Бог, говорещ отсред огъня, както ние го чухме, и е останал жив?
Псалми 42:2
Душата ми жадува за Бога, за живия Бог. Кога ще дойда и ще се явя пред Божието лице?
Данаил 6:26
Издавам указ в цялото владение на царството ми да треперят и да се боят пред Бога на Даниил, защото Той е живият Бог и е утвърден до века, и Неговото царство е нерушимо, и Неговата власт ще бъде до края.
Деяния 14:15
Мъже, защо правите това? И ние сме хора със същото естество като вас и ви благовестяваме да се обърнете от тези суети към живия Бог, който е направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях;
1 Солунци 1:9
Защото самите те разказват за нас – какъв достъп сме имали при вас и как сте се обърнали към Бога от идолите, за да служите на живия и истинен Бог