Матей 14:2
и каза на слугите си: Това е Йоан Кръстител – той е възкръснал от мъртвите и затова тези сили действат чрез него.
Марк 8:28
А те в отговор Му казаха: Йоан Кръстител; други – Илия; а други – един от пророците.
Малахия 4:5
Ето, Аз ви изпращам пророк Илия, преди да дойде великият и страшен Ден на ГОСПОДА.
Марк 6:15
А други казваха, че е Илия. Други пък казваха, че Той е пророк като един от пророците.
Лука 9:18
И когато Той се молеше насаме и учениците бяха с Него, ги попита, казвайки: Какво казва множеството, кой съм Аз?
Лука 9:19
А те в отговор казаха: Едни казват, че си Йоан Кръстител; други – Илия; трети пък – че един от старовременните пророци е възкръснал.
Йоан 7:12
И имаше за Него голяма глъчка сред множествата. Едни казваха: Добър Човек е. Други казваха: Не е, а заблуждава народа.
Йоан 7:40
Затова някои от множеството, като чуха тези думи, казваха: Наистина Този е Пророкът.
Йоан 7:41
Други казваха: Този е Христос. Но някои казваха: Нима от Галилея ще дойде Христос?
Йоан 9:17
Казват пак на слепеца: Ти какво казваш за Него, като ти е отворил очите? И той каза: Пророк е.