Марк 4:40
И Той им каза: Защо сте страхливи? Още ли нямате вяра?
Марк 8:21
И им каза: Още ли не разбирате?
Лука 12:56
Лицемери! Лицето на земята и на небето знаете да прецените, а това време как не знаете да прецените?
Йоан 8:43
Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате Моето слово.