Изход 2:19-22
22
И тя роди син, и той го нарече Гирсом, защото казваше: Пришълец станах в чужда земя.
21
И Мойсей склони да живее при човека. И той даде на Мойсей дъщеря си Сепфора за жена.
20
И той каза на дъщерите си: А къде е той? Защо оставихте човека? Повикайте го да яде хляб.
19
А те казаха: Един египтянин ни избави от ръцете на овчарите, при това и вода ни наля и напои стадото.
Изход 3:1
А Мойсей пасеше стадото на тъста си Йотор, мадиамския свещеник. И като докара стадото зад пустинята, дойде на Божията планина Хорив.
Псалми 78:70
Избра и слугата Си Давид и го взе от кошарите на овцете;
Псалми 78:71
доведе го от дойните овце, за да пасе народа Му Яков и наследството Му Израил.
Осия 12:12
А Яков побягна в полето на Арам, Израил работи за жена и за жена пази овце.
Лука 2:8
А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си.
Йоан 21:15-17
15
А когато закусиха, Иисус каза на Симон Петър: Симоне Йонов, любиш ли Ме повече отколкото тези? Каза Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му каза: Храни агънцата Ми.
16
Пак му каза втори път: Симоне Йонов, любиш ли Ме? Каза Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му каза: Паси овцете Ми.
17
Каза му трети път: Симоне Йонов, обичаш ли Ме? Петър се натъжи за това, че трети път му каза: Обичаш ли Ме?; и Му каза: Господи, Ти всичко знаеш; Ти познаваш, че Те обичам. Иисус му каза: Храни овцете Ми.
Евреи 13:7
Помнете онези, които ви ръководят, които са ви говорили Божието слово, и подражавайте на вярата им, като гледате следствията от техния начин на живот.
1 Петрово 5:2-4
2
пасете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го не по принуда, а с добра воля, като за Бога, нито за гнусна печалба, а с усърдие,
3
нито като че ли сте господари над онези, които са ви поверени, а като сте пример на стадото.
4
И когато се яви Пастироначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва.