Битие 31:8
Ако кажеше така: Петнистите ще ти бъдат заплатата. — тогава цялото стадо раждаше петнисти, а ако кажеше така: Шарените ще ти бъдат заплатата. — тогава цялото стадо раждаше шарени.
Битие 31:9
Така Бог отне добитъка от баща ви и го даде на мен.
Йов 31:31
ако хората от шатрата ми не са казали: Кой ще намери някой, който да не е бил заситен от месото му? —
Псалми 57:4
Душата ми е сред лъвове, лежа между огнедишащи хора, чиито зъби са копия и стрели, а езикът им — остър меч.
Псалми 64:3
които острят езика си като меч и прицелват стрелите си — горчиви думи —
Псалми 64:4
за да застрелят тайно безукорния; внезапно го застрелват и не се боят.
Псалми 120:3-5
4
Остри стрели на силния с дървени въглища от хвойна.
5
Горко ми, защото странствам в Мосох, защото обитавам в шатрите на Кидар!
3
Какво ще ти се даде или какво ще ти се прибави, на теб, измамни езиче?
Притчи 14:30
Спокойно сърце е живот за тялото, а завистта е гнилост за костите.
Притчи 27:4
Яростта е жестока и гневът — наводнение, но кой може да устои пред ревността?
Еклесиаст 4:4
И видях, че всеки труд и всяка сполука в работата е съперничество между човека и ближния му. И това е суета и гонене на вятър.
Езекил 16:44
Ето, всеки, който използва поговорки, ще употреби тази поговорка против теб и ще каже: Каквато майката, такава и дъщерята.
Тит 3:3
Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблудени, робуващи на разни желания и страсти, живеещи в злоба и завист, мразени и мразещи се един друг.
Битие 45:13
И разкажете на баща ми за цялата ми слава в Египет и всичко, което видяхте. И бързо доведете баща ми тук.
Естир 5:11
и Аман им разказа за славата на богатството си и за многото си синове, и всичко, как царят го бе повишил и го беше издигнал над началниците и царските слуги.
Йов 31:24
Ако съм положил надеждата си в злато и на чистото злато съм казал: Упование мое! —
Йов 31:25
ако съм се радвал, че богатството ми е голямо, и че ръката ми е придобила много,
Псалми 17:14
от хора, ГОСПОДИ, с ръката Си, от хората на света, чийто дял е в този живот и чийто корем пълниш със скритото Си съкровище. Синовете им се насищат и остатъка оставят на децата си.
Псалми 49:16
Не се бой, когато забогатее човек, когато се умножи славата на дома му,
Псалми 49:17
защото, когато умре, няма да вземе със себе си нищо, славата му няма да слезе след него.
Еклесиаст 4:4
И видях, че всеки труд и всяка сполука в работата е съперничество между човека и ближния му. И това е суета и гонене на вятър.
Исая 5:14
Затова Шеол е разширил гърлото си и отворил безмерно устата си и в него слизат славата му и множеството му, и великолепието му, и онези, които се веселят в него.
Еремия 9:23
Така казва ГОСПОД: Мъдрият да не се хвали с мъдростта си и силният да не се хвали със силата си, богатият да не се хвали с богатството си,
Матей 4:8
И дяволът пак Го заведе на една много висока планина, показа Му всичките царства на света и тяхната слава и Му каза:
1 Тимотей 6:4
той се е възгордял, без да знае нищо, и има нездраво желание за разисквания и празни спорове, от които произлизат завист, разпри, хули, зли подозрения,
1 Петрово 1:24
Защото: „Всяко създание е като трева и цялата му слава – като цвят от трева. Тревата изсъхна и цветът й окапа,