Back to Top

"Блажен онзи човек, който издържа изкушение; защото, като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, който Господ е обещал на онези, които Го любят."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 73 Ден 74Ден 75

Второзаконие глава 5

1
И Мойсей повика целия Израил и им каза: Слушай, Израилю, наредбите и правилата, които изговарям в ушите ви днес, за да ги научите и да внимавате да ги спазвате.
2
ГОСПОД, нашият Бог, направи с нас завет на Хорив.
3
ГОСПОД не направи този завет с бащите ни, а с нас, всички, които днес сме живи тук.
4
ГОСПОД говори с вас лице в лице на планината отсред огъня.
5
По онова време аз стоях между ГОСПОДА и вас, за да ви обявя ГОСПОДНОТО слово, защото вие се страхувахте от огъня и не се изкачихте на планината. Той каза:
6
Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, който те изведох от египетската земя, от дома на робството.
7
Да нямаш други богове освен Мен!
8
Да не си правиш кумир — каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу, или което е във водата под земята;
9
да не им се покланяш, нито да им служиш, защото Аз, ГОСПОД, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам вината на бащите върху синовете до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят,
10
а оказвам милост към хиляди поколения на онези, които Ме обичат и спазват Моите заповеди.
11
Да не изговаряш напразно Името на ГОСПОДА, своя Бог, защото ГОСПОД няма да остави ненаказан онзи, който изговаря напразно Името Му.
12
Спазвай съботния ден, за да го освещаваш, както ГОСПОД, твоят Бог, ти е заповядал.
13
Шест дни да работиш и да вършиш всичките си работи,
14
а седмият ден е събота на ГОСПОДА, твоя Бог. Да не вършиш в него никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито волът ти, нито магарето ти, нито който и да било твой добитък, нито чужденецът ти, който е вътре в портите ти; за да си почива слугата ти и слугинята ти, както и ти.
15
И помни, че беше роб в египетската земя и че ГОСПОД, твоят Бог, те изведе оттам с мощна ръка и с издигната мишца; затова ГОСПОД, твоят Бог, ти заповяда да пазиш съботния ден.
16
Почитай баща си и майка си, както ГОСПОД, твоят Бог, ти заповяда, за да се продължат дните ти и да ти бъде добре в земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава.
17
Не убивай.
18
Не прелюбодействай.
19
Не кради.
20
Не свидетелствай лъжливо против ближния си.
21
Не пожелавай жената на ближния си, да не ти се иска къщата на ближния ти, нито нивата му, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито магарето му, нито каквото и да било нещо, което е на ближния ти.
22
Тези думи ГОСПОД изговори на планината на цялото ваше събрание отсред огъня, облака и мрака със силен глас; и не прибави нищо повече. И ги написа на две каменни плочи и ми ги даде.
23
И когато чухте гласа отсред тъмнината, докато планината гореше в огън, вие се приближихте до мен, всичките началници на племената ви и старейшините ви,
24
и казахте: Ето, ГОСПОД, нашият Бог, ни показа славата Си и величието Си и ние чухме гласа Му отсред огъня; в този ден видяхме, че Бог говори с човека и той остава жив.
25
И сега, защо да умираме? Този голям огън ще ни изпояде! Ако продължим да чуваме гласа на ГОСПОДА, нашия Бог, ще умрем,
26
защото кой от всичките смъртни е чул гласа на живия Бог, говорещ отсред огъня, както ние го чухме, и е останал жив?
27
Приближи се ти и чуй всичко, което казва ГОСПОД, нашият Бог; и ти ни говори всичко, което ГОСПОД, нашият Бог, ще ти каже, и ние ще слушаме и ще изпълняваме.
28
И ГОСПОД чу гласа на думите ви, когато ми говорихте, и ГОСПОД ми каза: Чух гласа на думите на този народ, които те ти говориха. Добре казаха всичко, което казаха.
29
Дано да имат такова сърце в себе си, че да се боят от Мен винаги и да пазят всичките Ми заповеди, за да бъде добре на тях и на синовете им до века!
30
Иди, кажи им: Върнете се в шатрите си.
31
А ти остани тук при Мен и Аз ще ти кажа всичките заповеди, наредби и правила, на които да ги научиш, за да ги вършат в земята, която им давам да притежават.
32
Затова да внимавате да вършите така, както ГОСПОД, вашият Бог, ви заповяда; да не се отклонявате нито надясно, нито наляво.
33
Да ходите по целия път, който ГОСПОД, вашият Бог, ви заповяда, за да живеете и да ви бъде добре, и да продължите дните си в земята, която ще притежавате.

Второзаконие глава 6

1
А това е заповедта, наредбите и правилата, които ГОСПОД, вашият Бог, заповяда да ви науча, за да ги вършите в земята, в която преминавате, за да я притежавате,
2
за да се боиш от ГОСПОДА, своя Бог, да спазваш всичките Му наредби и заповедите Му, които ти заповядвам, ти и синът ти, и синът на сина ти през всичките дни на живота си, и за да се продължат дните ти.
3
Слушай, Израилю, и внимавай да ги вършиш, за да ти бъде добре и да се умножите много, както ГОСПОД, Бог на бащите ти, ти е говорил, в земя, където текат мляко и мед.
4
Слушай, Израилю! ГОСПОД е нашият Бог; ГОСПОД е един!
5
Да възлюбиш ГОСПОДА, своя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, и с всичката си сила!
6
И тези думи, които днес ти заповядвам, да бъдат в сърцето ти;
7
и на тях да учиш усърдно синовете си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.
8
Да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като превръзки над очите ти.
9
Да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си.
10
И когато ГОСПОД, твоят Бог, те заведе в земята, за която се закле на бащите ти, на Авраам, Исаак и Яков, да ти даде големи и хубави градове, които не си построил,
11
и къщи, пълни с всякакви блага, които не си напълнил, и изкопани кладенци, които не си изкопал, лозя и маслини, които не си насадил — и ще ядеш, и ще се наситиш —
12
тогава внимавай на себе си, да не би да забравиш ГОСПОДА, който те изведе от египетската земя, от дома на робството.
13
Да се боиш от ГОСПОДА, своя Бог, и да Му служиш, и в Неговото Име да се кълнеш.
14
Да не следвате други богове, от боговете на народите, които са около вас,
15
защото ГОСПОД, твоят Бог сред теб, е Бог ревнив; за да не пламне гневът на ГОСПОДА, твоя Бог, против теб и да те изтреби от лицето на земята.
16
Да не изпитвате ГОСПОДА, своя Бог, както Го изпитвахте в Маса.
17
Да пазите усърдно заповедите на ГОСПОДА, своя Бог, и свидетелствата Му, и наредбите Му, които Той ти заповяда.
18
И да вършиш това, което е право и добро в очите на ГОСПОДА, за да ти бъде добре и да влезеш и да завладееш добрата земя, за която ГОСПОД се закле на бащите ти,
19
и да бъдат изгонени всичките ти врагове отпред теб, както ГОСПОД говори.
20
И когато в бъдеще синът ти те попита и каже: Какво означават свидетелствата, наредбите и правилата, които ГОСПОД, нашият Бог, ви е заповядал? —
21
тогава да кажеш на сина си: Ние бяхме роби на фараона в Египет и ГОСПОД ни изведе от Египет с мощна ръка.
22
И ГОСПОД показа пред очите ни големи и страшни знамения и чудеса против Египет, против фараона и целия му дом;
23
и ни изведе оттам, за да ни доведе и да ни даде земята, за която се закле на бащите ни.
24
И ГОСПОД ни заповяда да вършим всички тези наредби и да се боим от ГОСПОДА, нашия Бог, за да ни бъде винаги добре и да ни запази живи, както е днес.
25
И това ще е нашата правда — ако внимаваме да спазваме целия този закон пред ГОСПОДА, нашия Бог, така както Той ни заповяда.

Йоан глава 12

1
А шест дни преди Пасхата Иисус дойде във Витания, където беше Лазар, когото Той възкреси от мъртвите.
2
Там Му направиха вечеря и Марта прислужваше; а Лазар беше един от тези, които седяха с Него на трапезата.
3
Тогава Мария, като взе една литра миро от чист и скъпоценен нард, помаза краката на Иисус и с косата си избърса краката Му; и къщата се изпълни с благоухание от мирото.
4
Тогава един от учениците Му, Юда Искариотски, който щеше да Го предаде, каза:
5
Защо не се продаде това миро за триста динария, за да се раздадат на бедните?
6
А това каза не защото го беше грижа за бедните, а защото беше крадец и като държеше касата, вземаше това, което пускаха в нея.
7
Тогава Иисус каза: Оставете я; тя е запазила това за деня на Моето погребение.
8
Защото бедните винаги се намират между вас, но Аз не винаги се намирам.
9
И голямо множество от юдеите узнаха, че е там; и дойдоха не само заради Иисус, но за да видят и Лазар, когото Той беше възкресил от мъртвите.
10
А главните свещеници се наговориха да убият и Лазар,
11
защото поради него мнозина от юдеите отиваха и вярваха в Иисус.
12
На следващия ден едно голямо множество, което беше дошло на празника, като чуха, че Иисус идвал в Ерусалим,
13
взеха палмови клони и излязоха да Го посрещнат, викайки: Осанна! Благословен, който иде в Господното Име, Царят на Израил!
14
А Иисус, като намери едно магаренце, го възседна, както е писано:
15
?Не бой се, дъще Сионова! Ето, твоят Цар идва, възседнал на магаренце.“
16
Учениците Му отначало не разбраха това; но когато Иисус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за Него и че те Му сториха това.
17
А народът, който беше с Него, когато повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше.
18
По същата причина Го посрещна и множеството, защото чуха, че извършил това знамение.
19
Затова фарисеите казаха помежду си: Вижте, че нищо не постигате! Ето, светът отиде след Него.
20
А между онези, които дойдоха на поклонение по празника, имаше и някои гърци.
21
Те отидоха при Филип, който беше от Витсаида Галилейска, и го помолиха, казвайки: Господине, искаме да видим Иисус.
22
Филип дойде и каза на Андрей; а Андрей и Филип казаха на Иисус.
23
А Иисус в отговор им каза: Дойде часът да се прослави Човешкият Син.
24
Истина, истина ви казвам: ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само; но ако умре, дава много плод.
25
Който обича живота си, ще го изгуби; и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот.
26
Ако служи някой на Мен, нека последва Мен; и където съм Аз, там ще бъде и служителят Ми. Който служи на Мен, него ще почете Моят Отец.
27
Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от този час. Но за това дойдох до този час.
28
Отче, прослави Името Си. Тогава дойде глас от небето: И го прославих, и пак ще го прославя!
29
На това народът, който стоеше там, като чу, каза: Гръм е. Други пък казаха: Ангел Му говори.
30
Иисус в отговор каза: Този глас не дойде заради Мен, а заради вас.
31
Сега е съд на този свят; сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън.
32
И Аз, когато бъда издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си.
33
А като казваше това, Той означаваше от каква смърт щеше да умре.
34
А множеството Му отговори: Ние сме чули от закона, че Христос пребъдва до века; а Ти как казваш, че Човешкият Син трябва да бъде издигнат? Кой е този Човешки Син?
35
Тогава Иисус им каза: Още малко време светлината е между вас. Ходете, докато имате светлината, за да не ви обхване тъмнината. Който ходи в тъмнината, не знае къде отива.
36
Докато имате светлината, вярвайте в светлината, за да станете синове на светлината. Това изговори Иисус и си отиде, и се скри от тях.
37
Но макар и да беше извършил толкова знамения пред тях, те пак не вярваха в Него;
38
за да се изпълни реченото от пророк Исая, който каза: ?Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули? И на кого се е открила мишцата Господна?“
39
Те затова не можеха да вярват, защото Исая пак е казал:
40
?Ослепил е очите им и закоравил сърцата им, да не би с очи да видят и със сърце да разберат, за да се обърнат и да ги изцеля.“
41
Това каза Исая, защото видя славата Му и говори за Него.
42
Но пак мнозина от първенците повярваха в Него, но поради фарисеите не Го изповядаха, за да не бъдат отлъчени от синагогата;
43
защото обикнаха човешката слава повече от Божията слава.
44
А Иисус извика и каза: Който вярва в Мен, не в Мен вярва, а в Онзи, който Ме е пратил.
45
И който вижда Мен, вижда Онзи, който Ме е пратил.
46
Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мен.
47
И ако някой чуе думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох, за да съдя света, а за да спася света.
48
Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди – словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.
49
Защото Аз не говорих от Себе Си, а Отец, който Ме прати, Той Ми даде заповед какво да кажа и какво да говоря.
50
И зная, че Неговата заповед е вечен живот. И така, това, което говоря, го говоря така, както Ми е казал Отец.