Back to Top

"До века, ГОСПОДИ, е утвърдено словото Ти в небесата."

План за четене
Версия на Библия
Коментар
Ден 45 Ден 46Ден 47

Левит глава 10

1
А Надав и Авиуд, синовете на Аарон, взеха всеки кадилницата си, сложиха в тях огън и сложиха на него тамян, и принесоха пред ГОСПОДА чужд огън, който Той не им беше заповядал.
2
Затова излезе огън отпред ГОСПОД и ги пояде и те умряха пред ГОСПОДА.
3
Тогава Мойсей каза на Аарон: Това е, което говори ГОСПОД, като каза: В онези, които се приближават при Мен, ще се осветя и ще се прославя пред целия народ. А Аарон мълчеше.
4
И Мойсей повика Мисаил и Елисафан, синовете на Озиил, чичото на Аарон, и им каза: Пристъпете, вдигнете братята си отпред светилището и ги изнесете вън от стана.
5
И те пристъпиха и ги изнесоха с хитоните им вън от стана, както каза Мойсей.
6
Тогава Мойсей каза на Аарон и на синовете му Елеазар и Итамар: Да не откриете главите си и да не раздерете дрехите си, за да не умрете и да не дойде гняв на цялото общество; но братята ви, целият израилев дом, нека плачат за това изгаряне, което ГОСПОД извърши.
7
И да не излезете от входа на шатъра за срещане, за да не умрете, защото маслото за ГОСПОДНОТО помазване е на вас. И те направиха, както каза Мойсей.
8
И ГОСПОД говори на Аарон и каза:
9
Когато влизате в шатъра за срещане, да не пиете вино или спиртно питие, нито ти, нито синовете ти с теб, за да не умрете. Това ще бъде вечна наредба във всичките ви поколения,
10
за да различавате между свято и несвято и между нечисто и чисто,
11
и за да учите израилевите синове на всичките наредби, които ГОСПОД им е говорил чрез Мойсей.
12
После Мойсей каза на Аарон и на останалите му синове Елеазар и Итамар: Вземете хлебния принос, който е останал от жертвите чрез огън на ГОСПОДА, и го яжте безквасен при олтара, защото е пресвят;
13
и трябва да го ядете на свято място, понеже това е наредба за теб, наредба за синовете ти от жертвите чрез огън на ГОСПОДА, защото така ми беше заповядано.
14
Също и гърдите на движимия принос и бедрото на възвишаемия принос трябва да ядете на чисто място, ти, синовете ти и дъщерите ти с теб, защото това е дадено като наредба за теб и наредба за синовете ти от примирителните жертви на израилевите синове.
15
Бедрото на възвишаемия принос и гърдите на движимия принос да донасят заедно с жертвите чрез огън на тлъстината, за да ги подвижат за движим принос пред ГОСПОДА. Това да бъде вечна наредба за теб и за синовете ти с теб, както заповяда ГОСПОД.
16
И Мойсей потърси грижливо козела на жертвата за грях, но ето че беше изгорен. И той се разгневи на Елеазар и на Итамар, останалите синове на Аарон, и каза:
17
Защо не ядохте жертвата за грях на свято място? Това е пресвято и ви е дадено, за да отнемате беззаконието на обществото и да правите умилостивение за тях пред ГОСПОДА!
18
Ето, кръвта й не се внесе вътре в светилището. Трябваше непременно да я ядете в светилището, както заповядах!
19
Но Аарон каза на Мойсей: Ето, те принесоха днес жертвата си за грях и всеизгарянето си пред ГОСПОДА; и ми се случиха такива неща — ако бях ял днес жертвата за грях, щеше ли да се види угодно на ГОСПОДА?
20
И Мойсей чу това и одобри.

Левит глава 11

1
И ГОСПОД говори на Мойсей и Аарон и им каза:
2
Говорете на израилевите синове и кажете: Ето животните, които да ядете от всичките животни, които са по земята:
3
всяко от животните, което има раздвоени копита и е с напълно разцепени копита, и преживя, него да ядете.
4
Но от онези, които преживят, или от онези, които имат раздвоени копита, да не ядете тези: камилата, защото преживя, но няма раздвоени копита — тя е нечиста за вас;
5
скокливата мишка, защото преживя, но няма раздвоени копита — тя е нечиста за вас;
6
дивият заек, защото преживя, но няма раздвоени копита — той е нечист за вас;
7
и свинята, защото има раздвоени копита и е с напълно разцепени копита, но не преживя — тя е нечиста за вас.
8
Да не ядете от месото им и да не се допирате до мършата им — те са нечисти за вас.
9
От всичките, които са във водите, да ядете тези: всички, които имат перки и люспи във водите, в моретата и в реките, тях да ядете.
10
А от всичко, което се движи във водите, и от всяко одушевено същество, което е във водите, всички, които нямат перки и люспи в моретата и в реките, те са отвратителни за вас.
11
Непременно да бъдат отвратителни за вас — да не ядете от месото им и да се отвращавате от мършата им.
12
Всичко във водите, което няма нито перки, нито люспи, да бъде отвратително за вас.
13
От птиците да се отвращавате от тези и да не се ядат, отвратителни са: орелът, грифът, морският орел,
14
пилякът, соколът по видовете му,
15
всяка врана по видовете й,
16
камилоптицата, бухалът, кукувицата, ястребът по видовете му,
17
кукумявката, рибарите, ибисът,
18
лебедът, пеликанът, лешоядът,
19
щъркелът, чаплата по видовете й, бекасът и прилепът.
20
Всички крилати пълзящи, които ходят на четири крака, да бъдат отвратителни за вас.
21
Но от всичките крилати пълзящи можете да ядете тези, които ходят на четири крака и имат пищяли над краката си, за да скачат с тях по земята.
22
От тях можете да ядете тези: скакалеца по видовете му, солама по видовете му, харгола по видовете му, и акридата по видовете й.
23
А всички други пълзящи крилати, които имат четири крака, да бъдат отвратителни за вас.
24
От тях ще бъдете нечисти. Всеки, който се допре до мършата им, ще бъде нечист до вечерта;
25
и всеки, който вдигне нещо от мършата им, да изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта.
26
Всяко животно, което има раздвоени копита, но не е с напълно разцепени копита и не преживя, е нечисто за вас; всеки, който се допре до такова, ще бъде нечист.
27
И всички, които ходят на лапите си, от всичките четириноги животни ще бъдат нечисти за вас; всеки, който се допре до мършата им, ще бъде нечист до вечерта.
28
И който вдигне мършата им, да изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта — те са нечисти за вас.
29
От пълзящите, които пълзят по земята, тези да бъдат нечисти за вас: къртицата, мишката, гущерът по видовете му,
30
ящерът, ящерицата, саврата, самиамитът и хамелеонът.
31
Тези да бъдат нечисти за вас от всичките пълзящи; всеки, който се допре до тях, когато са мъртви, ще бъде нечист до вечерта.
32
И всяко нещо, върху което падне някое от тях, когато са мъртви, ще бъде нечисто: било дървен съд, или дреха, или кожа, или чувал, или каквато и да е вещ, която се употребява за работа, всяко нещо трябва да се сложи във вода и ще бъде нечисто до вечерта — тогава ще бъде чисто.
33
И всеки пръстен съд, в който падне някое от тях — всичко, което е вътре в него, ще бъде нечисто, а него да строшите.
34
Всяка храна, която се яде, върху която се сипе вода от такъв съд, ще бъде нечиста; и всяко питие, което се пие, във всеки такъв съд, ще бъде нечисто.
35
И всяко нещо, върху което падне от мършата им, ще бъде нечисто: било пещ, или огнище, трябва да се развалят — нечисти са и нечисти да ви бъдат.
36
Само извор или кладенец, където има събрана вода, ще бъде чист; но каквото се допре до мършата им, ще бъде нечисто.
37
Но ако от мършата им падне върху някое семе за сеене, което ще се посее, то е чисто.
38
Но ако са полели семето с вода и от мършата им падне на него, тогава да ви бъде нечисто.
39
Ако умре някое животно от добитъка, който можете да ядете, който се допре до мършата му, ще бъде нечист до вечерта.
40
И който яде от мършата му, да изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта; и който вдигне мършата му, да изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта.
41
Всичко пълзящо, което пълзи по земята, е отвратително — да не се яде.
42
Всичко, което се влачи по корема си, и всичко, което ходи на четири крака, и всичко, което има много крака, всички пълзящи, които пълзят по земята, да не ги ядете, защото са отвратителни.
43
Да не се омърсявате с никакви пълзящи животни и да се осквернявате с тях, и да бъдете нечисти чрез тях.
44
Защото Аз съм ГОСПОД, вашият Бог. И така, осветете се и бъдете свети, понеже Аз съм свят! И не се осквернявайте с никакво пълзящо животно, което пълзи по земята.
45
Защото Аз съм ГОСПОД, който ви изведох от египетската земя, за да ви бъда Бог. И така, бъдете свети, защото Аз съм свят!
46
Това е законът за добитъка, за птиците, за всяко живо същество, което се движи във водите, и за всяко живо същество, което пълзи по земята,
47
за да правите разлика между чистото и нечистото и между животните, които могат да се ядат, и животните, които не могат да се ядат.

Левит глава 12

1
И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
2
Говори на израилевите синове и кажи: Ако жена забременее и роди мъжко дете, ще бъде нечиста седем дни; както в дните, когато е отделена поради месечното си неразположение, ще бъде нечиста.
3
А на осмия ден да се обреже плътта на краекожието му.
4
Но тя да остане тридесет и три дни за очистването си от кръвта си; да не се допира до никаква свята вещ и да не идва при светилището, докато се изпълнят дните на очистването й.
5
А ако роди женско дете, ще бъде нечиста две седмици, както когато е отделена, и да остане шестдесет и шест дни за очистването си от кръвта си.
6
А когато се изпълнят дните на очистването й за син или за дъщеря, да донесе при свещеника едногодишно агне за всеизгаряне и гълъбче или гургулица за жертва за грях при входа на шатъра за срещане.
7
И той да го принесе пред ГОСПОДА и да направи умилостивение за нея, и тя ще бъде чиста от течението на кръвта си. Това е законът за онази, която ражда мъжко или женско дете.
8
Но ако не й стига ръка да купи и донесе агне, да донесе две гургулици или две гълъбчета, едното за всеизгаряне, а другото за жертва за грях; и свещеникът да направи умилостивение за нея, и тя ще бъде чиста.

Лука глава 7

1
След като свърши всичките Свои речи към народа, който Го слушаше, Иисус влезе в Капернаум.
2
А на един стотник слугата, когото ценеше, беше болен на смъртно легло.
3
И когато той чу за Иисус, изпрати до Него някои юдейски старейшини да Го помолят да дойде и да изцели слугата му.
4
И така, те дойдоха при Иисус и Му се молеха усърдно, като казваха: Той заслужава да направиш това за него,
5
защото люби нашия народ и ни е построил синагогата.
6
А когато Иисус вървеше с тях и беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати до Него приятели да Му кажат: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под стряхата ми.
7
Затова не счетох и себе си достоен да дойда при Теб. Но кажи само дума и слугата ми ще оздравее.
8
Защото и аз съм подвластен човек, и имам подчинени на мен войници; и казвам на един: Иди!, и той отива; и на друг: Ела!, и той идва; и на слугата си: Направи това!, и той го прави.
9
Като чу това, Иисус му се учуди; и като се обърна, каза на множеството, което Го следваше: Казвам ви, дори в Израил не съм намерил толкова голяма вяра.
10
И когато изпратените се върнаха в къщата, намериха болния слуга оздравял.
11
И скоро след това Иисус отиде в един град, наречен Наин, и с Него вървяха учениците Му и едно голямо множество.
12
И когато се приближи до градската порта, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, която беше и вдовица; и с нея имаше голямо множество от града.
13
И Господ, като я видя, я съжали и й каза: Не плачи.
14
Тогава се приближи и се допря до носилото; а носачите се спряха. И каза: Момче, казвам ти, стани.
15
И мъртвият се надигна и седна, и започна да говори. И Иисус го даде на майка му.
16
И страх обзе всички и славеха Бога, казвайки: Велик пророк се издигна между нас и Бог посети Своя народ.
17
И това, което казваха за Него, се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност.
18
И учениците на Йоан му известиха за всичко това.
19
Тогава Йоан повика двама от учениците си и ги изпрати при Господа, за да попитат: Ти ли си Онзи, който има да дойде, или друг да очакваме?
20
И когато мъжете дойдоха при Него, казаха: Йоан Кръстител ни изпрати при Теб, за да попитаме: Ти ли си Онзи, който има да дойде, или друг да очакваме?
21
И в същия час Той изцели мнозина от болести и язви, и зли духове и на мнозина слепи дари зрение.
22
Тогава в отговор им каза: Идете и разкажете на Йоан това, което видяхте и чухте – че слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресени и на бедните се проповядва благовестието.
23
И блажен е онзи, който не се отвръща от Мен.
24
А когато си отидоха изпратените от Йоан, Иисус започна да говори на множествата за Йоан: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли, от вятър разлюлявана?
25
Но какво излязохте да видите? Човек ли, в меки дрехи облечен? Ето, великолепно облечените и онези, които живеят разкошно, са в царските дворци.
26
Но какво излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк.
27
Това е онзи, за когото е писано: ?Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, който ще устрои пътя Ти пред Теб.“
28
Казвам ви: между родените от жена няма по-велик от Йоан Кръстител; но и най-малкият в Божието царство е по-голям от него.
29
И когато чуха това, целият народ и дори бирниците, признаха Божията правда, като се кръстиха с Йоановото кръщение.
30
А фарисеите и законниците отхвърлиха Божията воля за себе си, тъй като не се бяха кръстили от него.
31
Тогава Господ каза: С какво да сравня хората от това поколение и на какво приличат?
32
Те приличат на деца, които седят на пазара и си викат едно на друго, като казват: Свирихме ви и не играхте; пяхме ви жални песни и не плакахте.
33
Защото дойде Йоан Кръстител, който нито яде хляб, нито пие вино, и казвате: Има демон.
34
Дойде Човешкият Син, който яде и пие, и казвате: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците.
35
Но пак мъдростта се оправдава от всичките си деца.
36
Тогава един от фарисеите Го покани да яде с Него. И Той влезе в къщата на фарисея и седна на трапезата.
37
И ето, една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на трапезата в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро.
38
И като застана отзад при краката Му и плачеше, започна да облива краката Му със сълзи и да ги изтрива с косата си, и целуваше краката Му, и ги мажеше с мирото.
39
А когато фарисеят, който Го беше поканил, видя това, каза в себе си: Този човек, ако беше пророк, щеше да познае коя и каква е жената, която се допира до Него, защото тя е грешница.
40
А Иисус в отговор му каза: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той рече: Учителю, кажи.
41
Един заемодавец имаше двама длъжника. Единият му дължеше петстотин динария, а другият – петдесет.
42
И понеже нямаха да му платят, той прости и на двамата. И така, кой от тях ще го възлюби повече?
43
В отговор Симон каза: Мисля, че онзи, на когото е простил повече. А Той каза: Правилно отсъди.
44
И като се обърна към жената, каза на Симон: Виждаш ли тази жена? Влязох в къщата ти, но ти не даде вода за краката Ми, а тя със сълзи обля краката Ми и ги изтри с косата си.
45
Ти целувка не Ми даде, а тя не е престанала да целува краката Ми, откакто съм влязъл.
46
Ти с масло не помаза главата Ми, а тя с миро помаза краката Ми.
47
Затова ти казвам: прощават й се многото грехове; защото тя възлюби много; а на когото малко се прощава, той малко люби.
48
И й каза: Прощават ти се греховете.
49
А тези, които седяха с Него на трапезата, започнаха да казват помежду си: Кой е Този, който и греховете прощава?
50
Тогава Той каза на жената: Твоята вяра те спаси. Иди си с мир.